Krajowy Klub Reportażu w pigułce

Ist­niejące w Polsce od 1996 r. Sto­warzysze­nie Kra­jowy Klub Repor­tażu jest orga­ni­za­cją zawodowo-​twórczą zrzesza­jącą repor­tażys­tów i dzi­ała­jącą na pod­stawie przepisów ustawy prawo o sto­warzyszeni­ach z 7 kwiet­nia 1989 r. (art. 4043). Ma sta­tus sto­warzyszenia zwykłego i liczy ok. 100 członków. Mogą należeć do niej osoby legi­t­y­mu­jące się znaczą­cym dorobkiem twór­czym, zwłaszcza w sferze upraw­ia­nia reportażu.

Są to przede wszys­tkim autorzy książek i lau­reaci ogólnopol­s­kich konkursów reporter­s­kich, zarówno pracu­jący na co dzień w prasie, radio i telewizji, jak i free­lancerzy. Na swoim kon­cie mają oni łącznie ponad 600 książek wydanych w Polsce, a także innych kra­jach, oraz filmy doku­men­talne i repor­taże radiowe nagradzane w między­nar­o­dowych konkur­sach. KKR to orga­ni­za­cja całkowicie apoli­ty­czna sku­pi­a­jąca w swoich szere­gach reporterów o różnych świato­poglą­dach i zain­tere­sowa­ni­ach. Jej siedz­ibą jest Warszawa, a zarząd z preze­sem na czele liczy 12 członków wybier­anych na pię­ci­o­let­nią kadencję.

Kon­takt mailowy: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.