Biblioteka KKR

Książki członków Sto­warzyszenia Kra­jowy Klub Repor­tażu i inne formy twór­c­zości edycyjno-​literackiej.

1) WOJ­CIECH CHUDZIŃSKI

 • NIEWY­JAŚNIONE ZJAWISKA W POLSCE (zbiór repor­taży, wspól­nie z Tadeuszem Oszub­skim). Videograf II, Katow­ice 2003, ISBN 837183-​2877
 • TEN DRUGI W NAS. OD OBJAW­IEŃ ANIOŁÓW DO MALARSTWA DUCHÓW (książka pop­u­larnonaukowa). Videograf II, Katow­ice 2008, ISBN 97883-​7183648-​0
 • KRĘGI, CUDA, KWANTY. POMIĘDZY FRAK­TALEM MAN­DEL­BROTA A OBJAW­IENI­AMI W MED­JU­GORIE (książka pop­u­larnonaukowa, wspól­nie z Prze­mysławem Nowakowskim). Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2009, ISBN 97883-​6052897-​6
 • CHAN­NEL­ING. OD CHIRURGÓW Z ZAŚWIATÓW DOMASZYN UMYSŁU(książka pop­u­larnonaukowa). Wydawnictwo Arcanus, Byd­goszcz 2013, ISBN 97883-​8807924-​5
 • METAFIZYKA W KINIE. 111 FILMÓW Z DUSZĄ (szkice fil­mowe, wspól­nie z Markiem Rymuszką i Prze­mysławem Nowakowskim). Wydawnictwo Biały Wiatr & Dig­i­tal Fox, Rzeszów 2015. Wydawnictwo Biały Wiatr, ISBN 97883-​6481831-​8. Dig­i­tal Fox, ISBN 97883-​9304527-​3
 • GOŚ­CIE Z ZAŚWIATÓW. NIEZWYKŁE SPOTKA­NIA Z INNĄ RZECZY­WIS­TOŚ­CIĄ (drugie wydanie książki TEN DRUGI W NAS pod zmienionym tytułem). Videograf II, Katow­ice 2010, ISBN 97883-​7183778-​4
 • ŚLA­DEM NOWOCZES­NEGO MITU (zbiór ese­jów, wspól­nie z Prze­mysławem Nowakowskim). Wydawnictwo Arcanus, Byd­goszcz 2016, ISBN 97883-​8807938-​2

w przygotowaniu:

 • W POSZUKI­WA­NIU MAG­ICZNEJ FOR­MUŁY (wspól­nie z Prze­mysławem Nowakowskim).
 • TRAN­SKO­MU­NIKACJA. EMPIRYCZNE DOWODY ŻYCIA PO ŚMIERCI? (wspól­nie z Dorotą Konieczką).
 • BÓG NA LINII. OD MORDER­CÓW SERYJNYCH DO NEUROTEOLOGII

2) STE­FAN CIEPŁY

 • ŚWIAT W ROKU 2000 (książka o charak­terze futur­o­log­icznym). MAW, Kraków 1976

3) REGINA DACHÓWNA

 • TANGO Z MOTYLEM (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Europa, Wrocław 2003, ISBN 8388962-​280

4) KRZYSZTOF DAUKSZEWICZ

 • DZI­URY NA DRODZE (spek­takl satyryczny, real­iza­cja Teatr na Targówku). Warszawa 1979
 • DZIECI TATY ZEUSA (musi­cal dla dzieci, real­iza­cja Teatr na Targówku). Warszawa 1982
 • HOTEL NITZ (kabaret z Januszem Gajosem). 19831986
 • PRAL­NIA (album muzy­czny). Pol­skie Nagra­nia, Warszawa 1988
 • BIEDA (album muzy­czny). Pol­skie Nagra­nia, Warszawa 1990
 • IZY RAJDER CZYLI PIESZY JEŹDZIEC (książka satyryczna). Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa 1991, ISBN 83212-​05704
 • PRZEŻYŁEM, PANIE HRA­BIO (proza satyryczna). Wydawnictwo ART „B” Press, Poz­nań 1991, ISBN 839001070-​4
 • MUZYKOTER­APIA (album słowno-​muzyczny). H&I Ltd, Warszawa 1993
 • HRA­BIA, WIEDŹMA I CYCEK (proza satyryczna). Ypsy­lon, Warszawa 1993, ISBN 838513560-​X
 • PRZEŻYŁEM, PANIE HRA­BIO (album dwupły­towy). H&I Ltd, Warszawa 1994
 • POCHÓD (album muzy­czny). H&I Ltd, Warszawa 1994
 • STARE AND NOWE (CD, vol 1, 2). H&I Ltd, Warszawa 1994
 • PIOSENKI Z ŻYCIO­RY­SEM (poezja). Wydawnictwo Orgel­brandów, Warszawa 1995, ISBN 97883-​86606023
 • PRAWDZI­WKI I ZMYŚLAKI (proza satyryczna). Wydawnictwo Orgel­brandów, Warszawa 1996, ISBN 8386606-​07-​X, wyd. II Bel­lona, Warszawa 2011, ISBN 97883-​1112114-​0
 • PROSTO Z AMBONY (zbiór opowiadań i feli­etonów). Wydawnictwo Sze­lest, Warszawa 2016, ISBN 97883-​6558106-​4

MIĘDZY WORŁU­JEM A PRZYSZŁOZBOŻEM (proza satyryczna):

 • tom 1PRZYSPIESZE­NIE. H&I Ltd, Warszawa 1991, ISBN 83900378-​07
 • tom 2SPOWOL­NIE­NIE. H&I Ltd, Warszawa 1992, ISBN 83900378-​15
 • tom 3W SAM RAZ. H&I Ltd, Warszawa 1992, ISBN 839003782-​3
 • tom 4PO PRZEŁOMIE. Pol­ski Dom Wydawniczy, Warszawa 1994, ISBN 837043-​083-​X
 • tom 5LEWOM MARSZ. Pol­ski Dom Wydawniczy, Warszawa 1994, ISBN 837043-​1798
 • tom 6PAMIĘT­NIK POPA­PRAŃCA. UNIV-​COMP, Warszawa 1995, ISBN 838638623-​1
 • tom 7MAG­IS­TER PREZY­DENT. UNIV-​COMP, Warszawa 1996, ISBN 8386386-​142
 • tom 8KRÓL MANIUŚ PIER­WSZY. TEVERE, Warszawa 1997, ISBN 83904768-​19
 • tom 9POL­SKA RZECZ­POSPOLITA POL­SKA. TEVERE, Warszawa 1999, ISBN 83904768-​35
 • PROŚBA (płyta). Poly­Gram, 1996
 • ZADUPIE (CD). Selles Records, 1999
 • ZADUPIE (CD live). 2000
 • MC DRIVE (CD). 2000
 • NAD­WYOBRAŹ­NIA (CD). WMP 2000
 • PRZE­BOJE SEZONÓW (opowiada­nia, książka i CD). Bel­lona, Warszawa 2001, ISBN 8311-​093415, wyd. II, Bel­lona Warszawa 2008, ISBN 97883-​1111320-​6, wyd. III, Bel­lona, Warszawa 2010
 • NIBY­WIER­SZE BYŁONIEBYŁO (poezja). Wers, Olsz­tyn 2003, ISBN 83915773-​5-​X, wyd. II posz­er­zone Bel­lona, Warszawa 2010, ISBN:97883-​1111793-​8
 • THE BESTDOBRA­NOC EUROPO (CD). Agencja Artysty­czna MTJ, Warszawa 2004
 • MENE­LIKI, LIMERYKI, EPITAFIA SPON­SORUJE RUSKA MAFIA (opowiada­nia). Bel­lona, Warszawa 2004, ISBN 8311-​098999; wyd. II Bel­lona, Warszawa 2008, ISBN-​97883-​11110960; wyd. III Bel­lona, Warszawa 2011, ISBN 97883-​1112132-​4
 • EASY RIDERKRZYSZTOF DAUK­SZEWICZ WRAZ Z ZESPOŁEM HUNTER (CD). 2007
 • MENE­LIKI, LIMERYKI, EPITAFIA SPON­SORUJE RUSKA MAFIA (CD), wydanie w serii Książki do Słucha­nia. Bel­lona, Warszawa 2008
 • 44 X KRZYSZTOF DAUK­SZEWICZ (CD, wyd. trzypły­towe). Agencja Artysty­czna MTJ, Warszawa 2008
 • PAMIĘT­NIK IV RZEPY (proza satyryczna). Bel­lona , Warszawa 2009, ISBN 97883-​1111587-​3; wyd. II Bel­lona, Warszawa 2011, ISBN 97883-​1112093-​8
 • CWANE GŁÓWKI I CHŁOPAKI Z DROGÓWKI. MENE­LIKI 2 (opowiada­nia), Bel­lona, Warszawa 2012, ISBN 97883-​1112317-​5
 • NASZA DOBRA KLASA (kabaret, płyta CD). Agencja Artysty­czna MTJ, Warszawa 2012
 • TUSKU­LAND (książka satyryczna, rys. H. Sawka). Prószyński i S-​ka, Warszawa 2015, ISBN 97883-​8069003-​5

5) RYSZARD DZIESZYŃSKI

 • WŚRÓD POD­WAWEL­S­KICH GŁÓW (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Gale­ria Kos­sakówka, Kraków 1971
 • OD PŁASZCZYZNY DO BRYŁY (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Gale­ria Kos­sakówka, Kraków 1972
 • POD­KRAKOWSKIE PEJZAŻE EDWARDA GONDKA (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Gale­ria Kos­sakówka, Kraków 1972
 • TWARZE BOŻENY WOŹ­NI­AKIEWICZ (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Gale­ria Stara Kuź­nia, Kraków 1973
 • KRAKÓW W CZA­SIE POTOPU (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo MON, Warszawa 1978
 • KRWAWA WIG­ILIA (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo MON, Warszawa 1980
 • ŚLADAMI WIKOŁAKÓW (lit­er­atura faktu). Kra­jowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1980
 • MIŁOŚĆ PIENIĄDZE I ŚMIERĆ (lit­er­atura faktu). Kra­jowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1984
 • TOGA CZER­WIEŃ I POL­SKA (mono­grafia). Kra­jowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1985
 • PARKIET (mono­grafia). Wydawnictwo SP Parkiet, Kraków 1985
 • CIEMNA WĘSZĄCA ŻERU­JĄCA (lit­er­atura faktu). Kra­jowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1986
 • LENINGRAD 194144, z serii His­to­ryczne bitwy (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo MON, Warszawa 1986. LENINGRAD 194144 (wydanie drugie popraw­ione, zwery­fikowane i uzu­pełnione), Bel­lona, Warszawa 2012, ISBN 97883-​1112218-​5
 • GART (mono­grafia grupy artysty­cznej). Wydawca GART, Kraków 1987
 • 220 LAT CUKIERNIKÓW W KRAKOWIE (mono­grafia cechu). Cech Rzemiosł Spoży­w­czych, Kraków 1987
 • POLAK WĘGIER (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Polo­nia, Warszawa 1988
 • SAGA RODU ADAMS­KICH (mono­grafia rodu). Wydawnictwo Adamski, Warszawa 1988
 • PIEKNO I UROK ŚWIATA (mono­grafia). Wydawnictwo Grabczak, Kraków 1989
 • I RICORDI ITAL­IANI I CRA­COVIA (prze­wod­nik). Wydawnictwo Krak Com­pany, Kraków 1989
 • SIE­DEM SZCZĘŚLI­WYCH FES­TI­WALI (mono­grafia fes­ti­wali poloni­jnych w Rzes­zowie). Wydawnictwo Polo­nia, Lublin 1989
 • SZPICBRÓDKA I INNI (lit­er­atura faktu). Ofi­cyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1992
 • GUMISIE KONIEC CZY POCZĄTEK (lit­er­atura faktu). Ofi­cyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1994
 • MAR­GINES PARYŻĄ (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Fil­motech­nika, Kraków 1995
 • 75 LAT ARMATUR (mono­grafia). Wydawnictwo Fil­motech­nika, Kraków 1995
 • ŚWI­ETLISTY KRĄG SŁOŃCE SŁAWA (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Twoja Szansa, Rzeszów 1997
 • KOCHAM KRAKÓW (prze­wod­nik, wspól­nie z Januszem Michal­cza­kiem). Wydawnictwo Jagiel­lonia, Kraków 1999
 • EDWARD GONDEK DWA SNY PANA BOGA (wywiad rzeka). Wydawnictwo Czuwa­jmy, Michałkow­ice 2001
 • FIATEM PRZEZ WIEKI (mono­grafia firmy). Wydawnictwo Ade­quat, Kraków 2002, ISBN 8389147-​041
 • NIE TYLKO BARWY (wywiad rzeka). Wydawnictwo SPES, Kraków 2002, ISBN 838846868-​5
 • ZŁOTA KOTWICA (lit­er­atura faktu, wspól­nie z Mał­gorzatą Chojnacką-​Dzieszyńską). ART GRAF, Kraków 2003, ISBN 839193060-​2
 • BRONOW­ICE I MYDL­NIKI (mono­grafia miejs­cowości). ART GRAF, Kraków 2003
 • WĘGRZCE (mono­grafia miejs­cowości). ELBO GRAF, Kraków 2004
 • JEST TAKIE MIEJSCE W NOWEJ HUCIE (pokonkur­sowa antolo­gia repor­taży), Wydawnictwo MCDN, Kraków 2004, ISBN 8388618-​466
 • MAG­NETA I SOLFERINO 1859 (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Bel­lona, Warszawa 2005, ISBN 8311-​101361
 • ENCYK­LO­PE­DIA NOWEJ HUTY (wspól­nie z Janem Franczykiem). Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2006, ISBN 97883-​7490060-​7
 • SAD­OWA 1866 (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Bel­lona, Warszawa 2007, ISBN 97883-​1110811-​0
 • RZĄSKA (mono­grafia). Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2008, ISBN 97883-​7490143-​7
 • CZARNY KOŃ BOŻOGROBCÓW (powieść his­to­ryczna). Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2008, ISBN 97883-​7490168-​0
 • SEDAN 1870 (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Bel­lona, Warszawa 2009, ISBN: 97883-​1111475-​3
 • ZAWSZE WYSOKO (lit­er­atura faktu). Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2009, ISBN 97883-​7490190-​1
 • WOWA BRODECKI JEŹDZIEC PAMIĘCI (lit­er­atura faktu). Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2009, ISBN 97883-​7490257-​1
 • ZŁOTA KLASA (wspom­nienia). Towarzystwo Słowaków w Polsce i Wydawnictwo Salonik, Kraków 2011, ISBN 97883-​7490374-​5
 • WŁADZA TO ŻART. WOJE­W­ODA WIELKIEGO SERCA (lit­er­atura faktu). Towarzystwo Słowaków w Polsce i Wydawnictwo Salonik, Kraków 2011, ISBN 97883-​7490419-​3
 • WINO, SKRZY­DŁA I OGIEŃ (leg­endy nowohuckie). Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce i Wydawnictwo Salonik, Kraków 2012, ISBN 97883-​7490471-​1
 • MY Z GLOB­AL­NEJ WIOSKI (mono­grafia Pol­skiego Sto­warzyszenia Prasy Lokalnej). Wydawnictwo Edy­tor Rzeszów i Fil­motech­nika Biuro Reklamy i Drukar­nia Kraków, Kraków 2013, ISBN 97883-​6101621-​2
 • PERŁA PRY­MASA (lit­er­atura faktu). Towarzystwo Słowaków w Polsce i Wydawnictwo
  Salonik, Kraków 2013, ISBN 97883-​7490559-​6
 • NIE MA FOR­MUŁY BEZ RESZTY (biografia prof. Jerzego Datki). Wydawnictwo Attyka, Kraków 2013, ISBN 97883-​62139-​583
 • PIĄTA EWAN­GELIA (repor­taż podróżniczy, wspól­nie z Mał­gorzatą Dzieszyńską). Wydawnictwo i Drukar­nia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2013, ISBN 97883-​7490635-​7
 • W CIE­NIU WSZECH­MOGĄCEGO (przed­mowa do książki Stanisławy Kalus). Wydawnictwo i Drukar­nia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2013, ISBN 97883-​7490624-​1
 • SPOD SKRZY­P­IEC I BASETLI (wstęp, opra­cow­anie, posłowie do wyboru wier­szy Kaz­imierza Liszcza,), wydanie II rozsz­er­zone. Wydawnictwo i Drukar­nia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2013, ISBN 97883-​7490647-​0
 • KRAKÓW I GAL­ICJA, tom 23. w serii Dwudziestole­cie między­wo­jenne (lit­er­atura faktu). Bel­lona, Warszawa 2013, ISBN 97883-​7769959-​1
 • NIE TYLKO SZPICBRÓDKA (lit­er­atura pop­u­larnonaukowa). Edi­presse i Bel­lona, Warszawa 2014, ISBN Edi­presse 97883-​7769969-​0, Bel­lona 97883-​11132999 (t.33)
 • PODRÓŻE, WĘDRÓWKI I REKO­RDY (lit­er­atura pop­u­larnonaukowa). Edi­presse i Bel­lona, Warszawa 2014, ISBN Edi­presse 97883-​7945 0220, ISBN Bel­lona 97883-​1113460-​7 (t.41)
 • NIE MASZ PANA NAD UŁANA (lit­er­atura pop­u­larnonaukowa). Edi­presse i Bel­lona, Warszawa 2014, ISBN Edi­presse 97883-​7945024-​4, ISBN Bel­lona 97883-​1113458-​4 (t.43)
 • Kaz­imierz Liszcz: W POGONI ZA STRADI­VAR­IUSEMMARZENIA I POWROTY (zbiór poezji, przed­mowa Ryszard Dzieszyński). Wydawnictwo i Drukar­nia Towarzystwa Słowaków, Kraków i Wydawnictwo Salonik, Kraków 2014, ISBN 97883-​7490741-​6
 • Stanisława Kalus: PRZEMI­JA­JĄCY ŚWIAT I JA (zbiór poezji, przed­mowa Ryszard Dzieszyński). Wydawnictwo i Drukar­nia Towarzystwa Słowaków, Kraków i Wydawnictwo Salonik, Kraków 2014, ISBN 67883-​7490749-​1
 • KRAKÓW 17681772 (lit­er­atura faktu). Bel­lona, Warszawa 2015, ISBN 97883-​1113547-​5
 • Z WAWEL­SKIEGO WZGÓRZA NA WZGÓRZE LECHA (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo i Drukar­nia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2015, ISBN 97883-​7490837-​5
 • Kaz­imierz Liszcz: CZY SKRZYPCE NADĄŻAJĄ, przed­mowa GORĄCE STREFY I NOS­TAL­GIA Ryszard Dzieszyński (wspom­nienia i wier­sze muzyka). Wydawnictwo i Drukar­nia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2015 ISBN 97883-​7490830-​6

Pon­adto:
repor­taże lit­er­ackie w Radiu Opole:

 • PIEL­GRZYMKA DO DUSZY ŚLĄZAKA, kwiecień 1978
 • GROBY DON­NERS­MAR­CKÓW, wrze­sień 1978
 • PIER­WSZA BYŁA ODRA, wrze­sień 1978
 • Z PÓŁM­ROKU DZIEJÓW ŻYWI LUDZIE, luty 1979
 • JESZCZE NIE CZAS NA SATYS­FAKCJĘ, marzec 1979
 • SZUKALI MOSTU DO POL­SKI, kwiecień 1979
 • NAW­IED­ZONY ŚWIAT GOB­ELINIARZA, lip­iec 1979
 • ŻOŁNIERZ CZASU ODBU­DOWY, październik 1979
 • OBROŃCA LENINGRADU, luty 1980

6) ELŻ­BI­ETA DZIWISZ

 • GORYCZ (zbiór repor­taży). Iskry, Warszawa 1983
 • TE POD­STĘPNE NERKI (książka pop­u­larnonaukowa). Wydawnictwo „Emilia”, Kraków 1998
 • UCZENI PRZED LUS­TREM (zbiór repor­taży, wspól­nie z Teresą Bętkowską). Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Kraków 2006, ISBN 10 83233-​22007 oraz ISBN 13 97883-​23322009

Pon­adto:
Płyta CD audio z opowiada­ni­ami dla dzieci starszych:

 • SIE­DEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH. Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ISBN 5900759107195

7) BAR­BARA FOLTA

 • CZŁOWIEK POL­SKIEJ MIEDZI (mono­grafia). Wydanie własne, Wrocław 2004
 • MIEDŹ I MEDY­CYNA (lit­er­atura faktu). KGHM Pol­ska Miedź S.A., Wrocław — Lubin 2010, ISBN 97883-​9021417-​7

8) DOROTA FRĄTCZAK

 • W PRZESTRZENI TĘCZY (zbiór repor­taży, wspól­nie z Bog­danem J. Kunickim i Mieczysławem Mis­zkinem). Agencja Reklamowo-​Wydawnicza DeJaMir, Gorzów 1996, ISBN 83905262-​20
 • SZY­MANEK (mono­grafia artys­tki plas­ty­czki). Wojew­ódzka i Miejska Bib­lioteka Pub­liczna w Gor­zowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2009, ISBN 97883-​9288462-​0
 • KEEP SWING­ING. Mono­grafia Jazz Clubu „Pod Fila­rami” w Gor­zowie Wielkopol­skim (lit­er­atura faktu). Jazz Club „Pod Fila­rami”, Gorzów Wlkp. 2010, ISBN 97883-​9314630-​7
 • DROGA DO FIL­HAR­MONII (eseje his­to­ryczne, wspól­nie z Robertem Piotrowskim i Dar­iuszem Rymarem). Fil­har­mo­nia Gor­zowska, Gorzów 2012

9) WOJ­CIECH GŁUCH (więcej infor­ma­cji w części Antolo­gie, prace zbiorowe, prace edycyjne)

10) JERZY GRUNDKOWSKI

 • ŻÓŁTA CYS­TERNA (opowiadanie, emi­towane jako słu­chowisko na ante­nie Pro­gramu IV Pol­skiego Radia). Listopad 1977
 • ANNOP­O­LIS, MIASTO MOICH SNÓW (opowiada­nia). Wydawnictwo Lit­er­ackie, Kraków – Wrocław 1983, ISBN-​8308-​011055
 • LABIRYNT WYOBRAŹNI (opowiada­nia). Iskry, Warszawa 1986, ISBN 83207-​08230
 • ANNOP­O­LIS, ŚWIAT MOJEJ WYOBRAŹNI (opowiada­nia). Wydawnictwo Lit­er­ackie, Kraków — Wrocław 1988, ISBN 8308-​019943
 • ŚMIERĆ W KOS­MOLOCIE (powieść). Wydawnictwo „Pomorze”, Byd­goszcz 1988, ISBN 837003-​098-​X
 • JA, ULRYCH, MIECZ REWOLUCJI (opowiada­nia). Insty­tut Wydawniczy „Świadectwo”, Byd­goszcz 1993
 • LAS TEU­TO­BORSKI (powieść). Insty­tut Wydawniczy „Świadectwo”, Byd­goszcz 1995, ISBN 8385860-​07-​X
 • WYBRANIEC BOGÓW (now­ela). Prezen­tacje „Metafory”, Byd­goszcz 1995, ISBN 8386-​55911-​X
 • LANCELOT ZNAD RENU (powieść). Wydawnictwo „Solaris”, Olsz­tyn 2001, ISBN 8388431-​110
 • PRAWDZIWA HIS­TO­RIA SMOKÓW, FRANKÓW ORAZ RYC­ERZA HILDERYKA, PRZEZ JERZEGO GRUND­KOWSKIEGO ODKRYTA I OPISANA (powieść his­to­ryczna).Wydawnictwo Adam Marsza­łek, Toruń 2001, ISBN 837174-​8787

11) PIOTR KAŁUŻA

 • POL­SKA W OBIEK­TY­WIE NATIONAL GEO­GRAPHIC (album, wspól­nie z Joanną Lam­parską). Wydawnictwo Gruner und Jahr, Warszawa 2009, ISBN 97883-​7596074-​7
 • KON­TY­NENTY W OBIEK­TY­WIE (wspól­nie z Joanną Lam­parską). National Geo­graphic, 2010, ISBN 97883-​7596075-​4
 • ZAMKI I PAŁACE POL­SKI (wspól­nie z Joanną Lam­parską), ISBN 97883-​7073838-​9

12) ANDRZEJ KAMIŃSKI

 • DWUDZI­ESTE URODZINY SPORTU (mono­grafia Pałacu Młodzieży w Warsza­wie). WZPPT, Żyrardów 1975
 • AZETE­SI­ACY POD ŻAGLAMI (zbiór repor­taży o stu­denckim żeglarst­wie). Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1978
 • STA­DION PEŁEN SŁOŃCA (wybór wier­szy o sporcie znanych poetów). Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1980, ISBN 83217-​22962
 • PIOŁUN I MACIEJKA (zbiór repor­taży o ludzi­ach z mazowiec­kich wsi). Wydawnictwo „Efekt”, 2006, ISBN-​8388900-​048
 • BOŻY UŚMIECH (zbiór feli­etonów). Wydawnictwo „Nowy Świat”, Warszawa 2007, ISBN 97883-​7386273-​9
 • ZŁA­MANY HUF­NAL (zbiór ese­jów). Wydawnictwo „Adam Marsza­łek”, Warszawa 2010, ISBN 97883-​7611740-​9
 • HULAŁ TU WIATR (lit­er­atura faktu). Sto­warzysze­nie Kul­tury Mazowsza, Celestynów 2012, ISBN 97883-​9273915-​9
 • NIEPOKO­NANI. HIS­TO­RIA OPARTA NA WSPOM­NIENI­ACH JÓZEFA KASPER­SKIEGO I STANISŁAWA WASILEWSKIEGO. Sto­warzysze­nie Kul­tury Mazowsza, Otwock. ISBN 97883-​0273919-​7
 • WYRZUT SUM­IENIA (repor­taże lit­er­ackie). Wydawnictwo Camvers, Byd­goszcz 2015, ISBN 97883-​6201156-​8

13) KRZYSZTOF KAMIŃSKI

 • CZESŁAW ANDRZEJ KLIMUSZKOZIELARZ. JAS­NOWIDZ, UZDROWICIEL (biografia). Ofi­cyna Wydawnicza Comes, Warszawa 1996
 • PORAD­NIK ZDROWIA OJCA JACEN­TEGO (artykuły i porady, wspól­nie ze Stanisławem Jacen­tym Kisielem). Ofi­cyna Wydawnicza Comes, Warszawa 1998
 • FRAN­CISZKANIN Z ELBLĄGA (biografia). Lit­er­ackie Towarzystwo Wydawnicze LTW, Warszawa 2004, ISBN 838873640 — X
 • OJCIEC KLIMUSZKOŻYCIE I LEG­ENDA (biografia). Agencja Dzi­en­nikarska Reporter, Krosno 2008, ISBN 97883-​9269190-​7
 • DZI­EN­NIKARSTWO W PIGUŁCE (porad­nik). Państ­wowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie (nr 47 w serii PRACE NAUKOWO-​DYDAKTYCZNE PWSZ), Krosno 2010,
  ISBN 97883-​9829553-​9
 • OJCIEC KLIMUSZKO ZNANY I NIEZ­NANY (biografia). Edy­cja Świętego Pawła, Częs­to­chowa 2015, ISBN 97883-​7797507-​7
 • 7 DEKAD KOŁA ŁOWIECK­IEGO KNIEJA W MIELCU (mono­grafia). Agencja Dzi­en­nikarska Reporter i Koło Łowieckie Knieja w Mielcu, Krosno 2016, ISBN 98783-​926194-​5

14) HALINA KLESZCZ (więcej infor­ma­cji w części Antolo­gie, prace zbiorowe, prace edycyjne)

15) ROMUALD KOPERSKI

 • POJE­DYNEK Z SYBERIĄ (repor­taż – beletrystyka). Wydawnictwo Urbański, Toruń 1997, wyd. II Wydawnictwo Stra­tus, Gdańsk, ISBN 97883-​9118931-​3, wyd. V uzu­pełnione o nowe fotografie, Grafix Cen­trum Poligrafii, Gdańsk 2011, ISBN 97883-​9326688-​3
 • PRZEZ SYBERIĘ NA GAPĘ (repor­taż – beletrystyka). Wyd. I Wydawnictwo Stra­tus, Gdańsk 1999, ISBN 97883-​9118932-​0, wyd. III zmienione, Grafix Cen­trum Poligrafii, Gdańsk 2011, ISBN 97883-​9326681-​4
 • 1001 OBRAZÓW SYBERII (album fotograficzny). Wydawnictwo Stra­tus, Gdańsk 1999, ISBN 83911893-​09
 • AUDIO­BOOK: POJE­DYNEK Z SYBERIĄ, czyta Zbig­niew Grochal, Wydawnictwo Stra­tus, Gdańsk 2009, ISBN 97883-​9118933-​7
 • SYBE­RIAZIMOWA ODYSEJA (repor­taż – beletrystyka). Wyd. I Grafix Cen­trum Poligrafii, Gdańsk 2009, ISBN 97883-​9326680-​7, wyd. II Grafix Cen­trum Poligrafii, Gdańsk 2011, ISBN 97883-​9326684-​5
 • OCEAN NIESPOKO­JNY (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Grafix, Gdańsk 2014, ISBN 97883-​9326683-​8

16) ALICJA KOSTECKA (więcej infor­ma­cji w części Antolo­gie, prace zbiorowe, prace edycyjne)

17) WIESŁAW KOSTERSKI

 • …A SŁOŃCE NIE GASŁO. KOPEX50 lat his­torii 19622012 (mono­grafia przed­siębiorstwa). KOPEX, Katow­ice 2012

18) HELENA KOWALIK-​CIEMIŃSKA

 • WYJŚ­CIE Z LASU (zbiór repor­taży, doroczne wyróżnie­nie redakcji Życia Lit­er­ack­iego za książkę roku). Iskry, Warszawa 1977
 • PAN WIESZ, SKĄD JA JESTEM (lit­er­atura faktu). Iskry, Warszawa 1978
 • CHLEB, KTÓRY NIE BODZIE (lit­er­atura faktu). Kra­jowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1978
 • MIELIZNA (lit­er­atura faktu). Iskry, Warszawa 1978
 • MALI LUDZIE GIERKA (lit­er­atura faktu). Omnibus 1990
 • OPOL­SKI EXO­DUS (lit­er­atura faktu). Wojew­ódzki Ośrodek Infor­ma­cji Naukowej, Opole 1990
 • WYSOKA IZBO (zbiór feli­etonów, wspól­nie z Anną Grigo). ADP Wokanda, Warszawa 1992
 • CZŁE­NIO (powieść). Ofi­cyna Wydawnicza Branta, Byd­goszcz – Warszawa 2008, ISBN 97883-​6018683-​1
 • CÓRKA KAINA (powieść). Ofi­cyna Wydawnicza Branta, Byd­goszcz – Warszawa 2009, ISBN 97883-​6018696-​1
 • WARSZAWA KRYMI­NALNA (tom repor­taży sądowych). Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2010, ISBN 97883-​7495856-​1
 • WARSZAWA KRYMI­NALNA II (tom repor­taży sądowych). Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2012, ISBN 97883-​7758175-​9
 • HIPOKRATES PRZED SĄDEM. PAC­JENT KON­TRA LEKARZ. GŁOŚNE PRO­CESY NA GORĄCO Z SALI SĄDOWEJ (zbiór repor­taży). Wydawnictwo MUZA., Warszawa 2013, ISBN 97883-​7758477-​4
 • MIŁOŚĆ, ZBROD­NIA, KARA. REPOR­TAŻE KRYMI­NALNE PROSTO Z SĄDU. Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2016, ISBN 97883-​2870210-​3

19) DANUTA KULESZYŃSKA (więcej infor­ma­cji w części Antolo­gie, prace zbiorowe, prace edycyjne)

20) JOANNA LAMPARSKA

 • POLSCY UZDROWICIELE LECZĄ PRAWIE WSZYS­TKO (zbiór repor­taży, wspól­nie z Walde­marem Chudzi­akiem). Miryan Press Ofi­cyna Artystyczno-​Wydawnicza, Wrocław 1993
 • TAJEM­NICE UKRY­TYCH SKAR­BÓW (lit­er­atura faktu). Asia-​Press s.c., Wrocław 1995, ISBN 83911564-​19
 • TAJEM­NICZE ZAMKI PODZIEMIA. PRZE­WOD­NIK, JAKIEGO NIE BYŁO (prze­wod­nik his­to­ryczny). Asia-​Press s.c., Wrocław 1997, ISBN 83911564-​00
 • TAJEM­NICZE PODZIEMIA. Prze­wod­nik po lochach, sztol­ni­ach i jask­ini­ach. Asia-​Press s.c., Wrocław 2000, ISBN 83911564-​19
 • DOLNY ŚLĄSK, JAKIEGO NIE ZNA­CIE. PRZE­WOD­NIK INNY NIŻ WSZYS­TKIE (prze­wod­nik his­to­ryczny). Asia-​Press s.c., Wrocław 2002, ISBN 83911564-​43
 • SUDETY ŚROD­KOWE PO OBU STRONACH GRANICY (prze­wod­nik). Asia Press, Wrocław 2003, ISBN 83911564-​51
 • MAGIA DOL­NOŚLĄS­KICH ZAMKÓW (album fotograficzny, wspól­nie z fotografem Krzysztofem Góral­skim). Asia-​Press s.c., Wrocław 2007, ISBN 83911564-​78
 • ZAMKI I PAŁACE. 50 MIEJSC NA WEEK­END (prze­wod­nik, wspól­nie z Agnieszką Malik). Ofi­cyna Wydawnicza Mul­tico, Warszawa 2008, ISBN 97883-​7073544-​9
 • TAJEM­NICZE ZAKĄTKI NA PÓŁNOCNY WSCHÓD WROCŁAWIA (prze­wod­nik). Asia-​Press s.c., Wrocław 2008, ISBN 83911564-​94
 • ZAMKI SKARBY TAJEM­NICE (prze­wod­nik). Asia-​Press s.c., Warszawa 2009
 • DOLNY ŚLĄSK. EDUKACJA REGION­ALNA (zbiór tek­stów his­to­rycznych wyr­wanych z kon­tek­stu i bez zgody autora z różnych książek). Wydawnictwo Sied­mioróg, Wrocław 2008
 • ZAMKI I PAŁACE POL­SKI. 22 MIEJSCA, KTÓRE MUSISZ ZOBACZYĆ (prze­wod­nik, wspól­nie z Agnieszką Malik). Ofi­cyna Wydawnicza Mul­tico, Warszawa 2009, ISBN 97883-​7073774-​0
 • ZAMKI I PAŁACE POL­SKI (prze­wod­nik, wspól­nie z Piotrem Kałużą), Mul­tico Ofi­cyna Wydawnicza, Warszawa 2009, ISBN 97883-​7073838-​9
 • POL­SKA W OBIEK­TY­WIE NATIONAL GEO­GRAPHIC (album, wspól­nie z Piotrem Kałużą). Wydawnictwo Gruner und Jahr, Warszawa 2009, ISBN 97883-​7596074-​7
 • DOLINA KRÓLÓW. ZAMKI I PAŁACE U STÓP KARKONOSZY. PRZE­WOD­NIK INNY NIŻ WSZYS­TKIE, cz. 5. Asia-​Press s.c., Wrocław 2010, ISBN 97883-​9281872-​4
 • KON­TY­NENTY W OBIEK­TY­WIE (wspól­nie z Piotrem Kałużą). National Geo­graphic, Warszawa 2010, ISBN 97883-​7596075-​4
 • DOLINA BARYCZY. PRZE­WOD­NIK PO NIEZWYKŁOŚ­CI­ACH PRZY­RODY (współau­torstwo i redakcja). Fun­dacja Eko­roz­woju, Wrocław 2011, ISBN 97883-​92388480-​9
 • ZJAWISKA PARA­NOR­MALNE. POZ­NAĆ I ZROZU­MIEĆ CZŁOWIEKA (współau­torstwo). Gruner und Jahr, Warszawa 2011, ISBN 97883-​7778141-​8
 • NIEZWYKŁE MIEJSCA WOKÓŁ WROCŁAWIA (prze­wod­nik). Asia-​Press s.c. Wrocław 2008
 • MAGIA DOL­NOŚLĄS­KICH ZAMKÓW. REZY­DENCJE I ICH LOSY cz.2 (prze­wod­nik). Asia Press s.c, Wrocław 2012, ISBN 97883-​9281873-​1
 • ŚLĘŻA DLA ODKRY­W­CÓW (prze­wod­nik). Asia Press, Wrocław 2015, ISBN 97883-​9281877-​7
 • ZŁOTY POCIĄG (lit­er­atura faktu). Burda National Geo­graphic Pol­ska, Warszawa 2016, ISBN 97883-​7596728-​9

21) RENATA LIPIŃSKA-​KONDRATOWICZ

 • OGNIWA (wier­sze zebrane i wybrane grupy poe­t­y­ck­iej, w tym 15 utworów) tom II. Wydawnictwo ACAD, Józe­fów, 2010, ISBN 97883-​9302052-​2
 • STRAŻNICY MOJEGO SNU (tomik poezji). Wydawca: Renata Lipińska-​Kondratowicz, Warszawa 2011, ISBN 97883-​6298901-​0

22) WIESŁAW ŁUKA

 • PUKANIE DO DRZWI (lit­er­atura faktu). Iskry, Warszawa 1976
 • TERAZ TAK MAŁO MIŁOŚCI (lit­er­atura faktu). Iskry, Warszawa 1978
 • KREW PO MATCE (lit­er­atura faktu). Książka i Wiedza, Warszawa 1980, ISBN 83918156-​76
 • NIE OŚWIAD­CZAM SIĘ (lit­er­atura faktu). Iskry, Warszawa 1981, II wyd. Wydawnictwo Dowody na Ist­nie­nie, Warszawa 2014
 • DUSZE W GIP­SIE (lit­er­atura faktu). Kra­jowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983
 • SZUKANIE WŁAS­NEGO CIENIA (lit­er­atura faktu). Kra­jowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984
 • ŚLIZGIEM (lit­er­atura faktu). Iskry, Warszawa 1985, ISBN 83207-​07595
 • BINIU NIE WZYWA POMOCY (lit­er­atura faktu). Kra­jowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986
 • KAŻDY PRZE­B­IEGA DYS­TANS (zbiór opowiadań). Kra­jowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986, ISBN 83030130-​41, 97883-​0301304-​0
 • ULECZYĆ ŻYCIE (lit­er­atura faktu). Iskry, Warszawa 1986, ISBN 83207-​09253
 • OBLICZE ZBRODNI. KIKS – Agency, Białys­tok 1991
 • ŚMIERĆ PRZY­CHODZI KAŻDEGO DNIA. Wyd. Story, Koś­cian 1990, współpr. Wyd. Reporter, Warszawa, ISBN 83900023-​61, 97883-​9000236-​1
 • ZMOWA (sce­nar­iusz filmu w reż. Janusza Petel­skiego, krymi­nał). Pre­miera 25 wrześ­nia 1990
 • FAKT JEST ŚWIĘTY. ROZ­MOWY O REPOR­TAŻU, WYWIADZIE I MEDI­ACH. Wyd. Sko­r­pion oraz Insty­tut Dzi­en­nikarstwa Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa 2014, ISBN 97883-​9399860-​9

23) AGNIESZKA MALIK

 • SEKRETY I CIE­NIE (zbiór repor­taży, wspól­nie z Janem Płaskoniem). Opol­me­dia, Opole 2007, ISBN 97883-​9243451-​1
 • ZAMKI I PAŁACE. 50 MIEJSC NA WEEK­END (prze­wod­nik, wspól­nie z Joanną Lam­parską). Ofi­cyna Wydawnicza Mul­tico, Warszawa 2008, ISBN 97883-​7073544-​9
 • KRĄG ŚWIĘTEJ GÓRY (zbiór repor­taży wspól­nie z Janem Płaskoniem). Opol­me­dia, Opole 2008, ISBN 97883-​9243453-​5
 • CUDA POL­SKI: ŚLADAMI ZAMKÓW I RUIN (prze­wod­nik krajoznawczo-​historyczny). Pub­li­cat, Poz­nań 2009, ISBN 97883-​2451633-​9
 • ZAMKI I PAŁACE POL­SKI. 22 MIEJSCA, KTÓRE MUSISZ ZOBACZYĆ (prze­wod­nik, wspól­nie z Joanną Lam­parską). Ofi­cyna Wydawnicza Mul­tico, Warszawa 2009, ISBN 97883-​7073774-​0
 • PAMIĄTKA Z WARSZAWY (album fotograficzny, wspól­nie z Janem Płaskoniem, repor­taż NIE BYŁO CZASU NA STRACH), Wydawnictwo Opol­me­dia, Opole 2009, ISBN 97883-​9243454-​2
 • ZAMKI. PODRÓŻE PO POLSCE (współau­torstwo, prze­wod­nik). Ofi­cyna Wydawnicza Mul­tico, Warszawa 2011, ISBN 97883-​7763041-​9
 • ŚCIEŻKA CZASU. LATO (prze­wod­nik turysty­czny po woj. opol­skim i kraju oło­mu­nieckim; wspól­nie z Janem Płaskoniem). Wydawnictwo Opol­me­dia, Opole 2011, ISBN 97883-​9243455-​9
 • ŚLADAMI ZAMKÓW I RUIN (prze­wod­nik krajoznawczo-​historyczny). Pub­likat, Poz­nań 2012, ISBN 97883-​2451904-​0
 • ŚCIEŻKA CZASU. ZIMA (prze­wod­nik turysty­czny po woj. opol­skim i kraju oło­mu­nieckim; wspól­nie z Janem Płaskoniem). Wydawnictwo Opol­me­dia, Opole 2012, ISBN 97883-​9243456-​6
 • JAK ZMIENIA SIĘ OPOL­SKIE (wywiady, wspól­nie z Janem Płaskoniem). Wydawca: Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Opol­skiego, Opole 2011
 • OPOL­SKIE NAJ (wywiady, wspól­nie z Janem Płaskoniem). Wydawca: Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Opol­skiego, Opole 2011
 • ŚCIEŻKA CZASU. LATO (prze­wod­nik turysty­czny po woj. opol­skim i kraju oło­mu­nieckim; wspól­nie z Janem Płaskoniem). Wydawnictwo Opol­me­dia, Opole 2012, ISBN 97883-​9243455-​9
 • ABC FUN­DUSZY. CZŁOWIEK NAJLEP­SZA INWEST­Y­CJACZTERY CZĘŚCI (wywiady, repor­taże, feli­etony; wspól­nie z Janem Płaskoniem). Wydawca: Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Opol­skiego, Opole 2012, ISSN 20809123
 • OPOL­SKIE W UNIICZTERY CZĘŚCI (wywiady, repor­taże, feli­etony; wspól­nie z Janem Płaskoniem). Wydawca: Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Opol­skiego, Opole 2012,
 • OPOL­SKIE KWIT­NĄCE (prze­wod­nik turysty­czny po woj. opol­skim z mapą; wspól­nie z Janem Płaskoniem). Wydawca: Opol­me­dia, Opole 2012, ISBN 97883-​6045543-​2
 • OPOL­SKIE BLUHEN­DES OPPEL­NER LAND (prze­wod­nik turysty­czny po woj. opol­skim z mapą w jęz. niemieckim; wspól­nie z Janem Płaskoniem). Wydawca: Opol­me­dia, Opole 2012, ISBN: 97883-​6045545-​6
 • OPOL­SKIE ROZKVETLY OPOL­SKY REGION (prze­wod­nik turysty­czny po woj. opol­skim z mapą w jęz. czeskim; wspól­nie z Janem Płaskoniem). Wydawca Opol­me­dia, Opole 2012, ISBN: 97883-​6045538-​8
 • OPOL­SKIE FLOUR­ISH­ING OPOL­SKIE REGION (prze­wod­nik turysty­czny po woj. opol­skim z mapą w jęz. ang­iel­skim; wspól­nie z Janem Płaskoniem). Wydawca Opol­me­dia, Opole 2012, ISBN 97883-​6045544-​9

24) RYSZARD MARUT

 • ROBERT BAR­TOŁDKRO­NIKARZ I MIŁOŚNIK ZIEMI CIECHANOWSKIEJ (szkic biograficzny, wspól­nie z Edwar­dem Lewandowskim). PTTK Odd­ział Ciechanów, Ciechanów 1998
 • CZESŁAW SŁOŃSKICIECHANOWSKI NAUCZY­CIEL, POETA, REDAK­TOR (szkic biograficzny, wspól­nie z Edwar­dem Lewandowskim). PTTK Odd­ział Ciechanów, Ciechanów 2000
 • Z BIEGIEM LAT, Z BIEGIEM TYGODNI (mono­grafia Tygod­nika Ciechanowskiego), SP Ciech – Press, Ciechanów 2004, ISBN 83904456-​70

25) ALICJA NIEDŹWIECKA

 • W POBLIŻU RAJU (relacja z podróży do Syrii, wspól­nie z Witol­dem Niedźwieckim). Zakład Nar­o­dowy im. Ossolińs­kich, Wrocław 1976
 • TYDZIEŃ Z GODZ­INĄ ZERO (druga nagroda w ogólnopol­skim konkur­sie na powieść dla dzieci). Kra­jowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1977

Ponadto:

 • KRZYK Z LUS­TRA (I nagroda w ogólnopol­skim konkur­sie radiowym na słu­chowisko). Pro­gram I Pol­skiego Radia, Warszawa 1986

26) CZESŁAW NIEMCZYŃSKI

 • SŁONY SMAK PIEKŁA (beletrystyka). Kra­jowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1985
 • ADMI­RAŁ. ROK 1863 (beletrystyka his­to­ryczna). Kra­jowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1988
 • SYBIRACY (lit­er­atura faktu). Książka drukowana w odcinkach na łamach Dzi­en­nika Pol­skiego w lat­ach 198990

27) GRAŻYNA NOWICKA

 • KUJAWSKO-​POMORSKIE (album). Wydawnictwo Tekst, Byd­goszcz 2000
 • WSPOM­NIENIA BYD­GOSKIEGO ADWOKATA (biografia Zbig­niewa Kacz­marka, ukazała się pod jego nazwiskiem). Okrę­gowa Rada Adwokacka w Byd­goszczy, Byd­goszcz 2007, ISBN 926166

28) JOANNA OSAJDA (od 2004 roku PAWŁOW­ICZ)

 • ŻYCIE PRZEZ KALKĘ (lit­er­atura faktu). Iskry, Warszawa 1986
 • LENA (powieść biograficzna). Wydawnictwo Ekolog Pomorski, Szczecin 1996
 • TANIEC Z WIA­TREM (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Bib­lioteka Nowej Ziemi, Kraków 2010, ISBN 8361897-​286
 • PSY­CHOTER­APIALEKARSTWO DUSZY (wywiad– rzeka z ter­apeutką Alicją Marią Jankowską). Wydawnictwo Freja, Szczecin 2012, ISBN 97883-​9345080-​0

29) ZBIG­NIEW OSTROWSKI

 • NA TROPACH SMĘTKAPÓŁ WIEKU PÓŹNIEJ (trzy­częś­ciowe słu­chowisko doku­men­talne). Emisja na ante­nie Pol­skiego Radia PiK, Byd­goszcz 1986, dostępne na www​.archi​wum​.radiopik​.pl

30) EWA OWSIANY

 • KRÓTKI POŁUD­NIOWY CIEŃ (zbiór repor­taży). Iskry, Warszawa 1978
 • LINIA POD NAPIĘ­CIEM (zbiór repor­taży). Iskry, Warszawa 1983
 • BEZ­DOM­NOŚĆ BOGA (zbiór repor­taży i opowiadań). Wydawnictwo M, Kraków 1993
 • ABECADŁO DZI­EN­NIKARZA (szkic o repor­tażu w książce pod red. A. Niczyper­ow­icza). Wydawnictwo Kon­tekst, Poz­nań 1996
 • NIC STRA­CONEGO (zbiór repor­taży i opowiadań). Wydawnictwo M., Kraków 1997
 • ZIOŁA NA TĘS­KNOTĘ (repor­taże o wybit­nych posta­ci­ach). Wydawnictwo M., Kraków 2004, ISBN 837221-​4360
 • ZACH­WYT I NOS­TAL­GIA (repor­taże i eseje podróżne). Wydawnictwie M. Kraków 2009,
 • REKOLEKCJE RABCZA­ŃSKIE KS. KAROLA WOJ­TYŁY, Wydawnictwo M. Kraków 2013, ISBN 97883-​7595564-​4

Ponadto:

 • STAROŚĆ NIEPOKO­RNA (opowiadanie, zaadap­towane dla Teatru Telewizji). Adap­tacja: Tadeusz Malak i Zofia Śli­wowa, reży­se­ria: Tadeusz Malak, w roli głównej: Bar­bara Lud­wiżanka. Pre­miera: TVP 21 marca 1975
 • W LABIRYN­TACH MARZENIA (słu­chowisko). Reży­se­ria: Woj­ciech Markiewicz, aktorzy:
  Maria Koś­ci­ałkowska, Ewa Kolasińska, Alek­sander Fabisiak. Pre­miera: Radio Kraków 29 sty­cz­nia 1983

31) MAŁ­GORZATA PIETKIEWICZ

 • IMPERIUM GESSLER OD KUCHNI (biografia). Wydawnictwo Czer­wone i Czarne, Warszawa 2011, ISBN 97883-​7700023-​6
 • POŻEG­NANIE Z ANGLIĄ (wywiad rzeka z Moniką Richard­son). Wydawnictwo Czer­wone i Czarne, Warszawa 2012, ISBN 97883-​7700038-​0

32) JAN PŁASKOŃ

 • ZAPROSZE­NIE DO ROZ­MOWY (zbiór wier­szy). Odd­ział ZLP w Opolu, Opole 1980
 • PORZĄD­NIE POZA RZĄ­DEM (zbiór repor­taży, wspól­nie z Andrze­jem Szymkiewiczem). AED, Warszawa 1989
 • WILGOĆ (zbiór repor­taży). Kanon, Opole 1998
 • SEKRETY I CIE­NIE (zbiór repor­taży, wspól­nie z Agnieszką Malik). Opol­me­dia, Opole 2007, ISBN 97883-​9243451-​1
 • KRĄG ŚWIĘTEJ GÓRY (zbiór repor­taży, wspól­nie z Agnieszką Malik). Opol­me­dia, Opole 2008, ISBN 97883-​9243453-​5
 • ŚCIEŻKA CZASU. LATO (prze­wod­nik turysty­czny po woj. opol­skim i kraju oło­mu­nieckim; wspól­nie z Agnieszką Malik). Wydawnictwo Opol­me­dia, Opole 2011, ISBN 97883-​9243455-​9
 • ŚCIEŻKA CZASU. ZIMA (prze­wod­nik turysty­czny po woj. opol­skim i kraju oło­mu­nieckim; wspól­nie z Agnieszką Malik). Wydawnictwo Opol­me­dia, Opole 2012, ISBN 97883-​9243456-​6
 • ŚCIEŻKA CZASU. ZIMA (prze­wod­nik turysty­czny po woj. opol­skim i kraju oło­mu­nieckim; wspól­nie z Agnieszką Malik). Wydawnictwo Opol­me­dia, Opole 2012, ISBN 97883-​924345
 • JAK ZMIENIA SIĘ OPOL­SKIE (wywiady, wspól­nie z Agnieszką Malik). Wydawca: Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Opol­skiego, Opole 2011
 • OPOL­SKIE NAJ (wywiady, wspól­nie z Agnieszką Malik). Wydawca: Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Opol­skiego, Opole 2011
 • ŚCIEŻKA CZASU. LATO (prze­wod­nik turysty­czny po woj. opol­skim i kraju oło­mu­nieckim; wspól­nie z Agnieszką Malik). Wydawnictwo Opol­me­dia, Opole 2012, ISBN 97883-​9243455
 • ABC FUN­DUSZY. CZŁOWIEK NAJLEP­SZA INWEST­Y­CJACZTERY CZĘŚCI (wywiady, repor­taże, feli­etony; wspól­nie z Agnieszką Malik). Wydawca: Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Opol­skiego, Opole 2012, ISSN 20809123
 • OPOL­SKIE W UNIICZTERY CZĘŚCI (wywiady, repor­taże, feli­etony; wspól­nie z Agnieszką Malik). Wydawca: Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Opol­skiego, Opole 2012,
 • OPOL­SKIE KWIT­NĄCE (prze­wod­nik turysty­czny po woj. opol­skim z mapą; wspól­nie z Agnieszką Malik). Wydawca: Opol­me­dia, Opole 2012, ISBN 97883-​6045543-​2
 • OPOL­SKIE BLUHEN­DES OPPEL­NER LAND (prze­wod­nik turysty­czny po woj. opol­skim z mapą w jęz. niemieckim; wspól­nie z Agnieszką Malik). Wydawca: Opol­me­dia, Opole 2012, ISBN 97883-​6045545-​6
 • OPOL­SKIE ROZKVETLY OPOL­SKY REGION (prze­wod­nik turysty­czny po woj. opol­skim z mapą w jęz. czeskim; wspól­nie z Agnieszką Malik). Wydawca Opol­me­dia, Opole 2012, ISBN 97883-​6045538-​8
 • OPOL­SKIE FLOUR­ISH­ING OPOL­SKIE REGION (prze­wod­nik turysty­czny po woj. opol­skim z mapą w jęz. ang­iel­skim; wspól­nie z Agnieszką Malik). Wydawca Opol­me­dia, Opole 2012, ISBN 97883-​6045544-​9

33) ANDRZEJ WIK­TOR POLAKOWSKI

 • PRZED­SIONEK PECHA (zbiór repor­taży). Odd­ział KAW, Białys­tok 1987
 • WYBÓR DYK­TAND (zbiór ćwiczeń ortograficznych dla uczniów szkół pod­sta­wowych, wspól­nie z Krystyną Wolską-​Polakowską). Agencja Wydawniczo-​Reklamowa Ekvaria, Białys­tok 1990 (wyd. I), 1991 (wyd. II)
 • BIAŁO­S­TOCKI BEDEKER91 (prze­wod­nik, pro­jekt, kierown­ictwo pracy zbiorowej i autorstwo kilku bloków tem­aty­cznych). Agencja Wydawniczo-​Reklamowa Ekvaria, Białys­tok 1990
 • WYBÓR LEK­TUR (zbiór not biograficznych autorów lek­tur do wszys­t­kich klas szkół pod­sta­wowych; wspól­nie z Krystyną Wolską-​Polakowską). Odd­ział KAW, Białys­tok 1990 (wyd. I), 1991 (wyd. II)
 • PAMIĘT­NIK ZGRY­WUSA. BEZRAD­NIK NAS­TO­LATKÓW (satyryczno-​rozrywkowa książka dla młodzieży). Ofi­cyna Wydawnicza Pogranicze, Białys­tok 1992
 • UŚMIECH Z PAMIĘT­NIKÓW (wybór okolicznoś­ciowych dedykacji i życzeń). Wydawnictwo WITAN, Kielce 1993
 • MÓJ PIER­WSZY EGZA­MIN (zbiór wprawek testowych z omówieni­ami i komen­tarzami dla kandy­datów do szkół śred­nich, pod pseudon­imem Wik­tor Cerklewicz; wspól­nie z Krystyną Wolską-​Polakowską). Wydawnictwo VENI, Warszawa 1995
 • DIA­LOGPOWIEDZ JAK? (porad­nikowe kom­pendium wiedzy i doświad­czeń z real­iza­cji Pro­gramu Dia­log w Polsce, wspól­nie z Januszem Doleckim, książka tłu­mac­zona na język rosyjski). Pod­laskie Cen­trum Fun­dacji Roz­woju Demokracji Lokalnej, Białys­tok 1998
 • FRASZKI SZARADZIARSKIE (wybór homon­i­mowych, ana­gramowych i palin­dro­mowych fraszek i epi­gra­matów szaradziars­kich). Spółdziel­nia Rozry­wka, Warszawa 2001
 • SZARADZIARSKIE DEDYKACJE (wybór wier­szowanych dedykacji, reprezen­tu­ją­cych różne gatunki szaradziarskie). Spółdziel­nia Rozry­wka, Warszawa 2007, ISBN 97883-​9156809-​5
 • PLAGI MAZOWIECKIE. Z KRAIN KWIT­NĄ­CYCH WAŚNI (zbiór opowiadań). 24. tom w serii Mazowiecka Akademia Książki. Mazowieckie Cen­trum Kul­tury i Sztuki, Warszawa 2011, ISBN 97883-​899867
 • ZAGAD­KOWE PUB­LIKACJE. Dwa w jed­nym czyli dzi­en­nikarstwo w szaradziarst­wie (zbiór szarad, drob­nych form lit­er­ac­kich i dzi­en­nikars­kich). Wydawnictwo Arma­graf, Krosno 2014, ISBN 97883-​6268161-​7

  Pon­adto:

  wier­sze dla dzieci (około 180 na okład­kach 6 różnych serii książeczek – miesięczników) Wydawnictwo Technopol, Częs­to­chowa, 20002010 ISSN 14279576, 15067785, 15067793, 15067807, 15067815
  trzy miniatury sceniczne utrzy­mane w kon­wencji szopek noworocznych: POCIĄG DO FUN­DACJI (miniatura sceniczna). Pre­miera: Jachranka 1999
 • SUB­TELNE DOSI­ADANIE STOLCA, czyli SZTUCZKA JED­NOAK­TOWA BEZ ŻAD­NYCH, BROŃ BOŻE, AKTÓW, W KTÓREJ NAGA JEST TYLKO PRAWDA (miniatura sceniczna). Pre­miera: Opole 2004
 • Z NOTAT­NIKA NARADO­MA­NI­AKA: OPISANIE ZDARZEŃ W POD­LASK­IEJ HUR­TOWNI OLEJU INTELEK­TU­AL­NEGO (miniatura sceniczna). Pre­miera: Białowieża 2007
  Wszys­tkie sce­nar­iusze przy­go­towane do druku w wydawnictwie jubileuszowym XX-​lecia FRDL, Warszawa 2009

34) MIROSŁAW PRANDOTA

 • POCHWYCIĆ TAMTE DNI (powieść). Ludowa Spółdziel­nia Wydawnicza, Warszawa 1978
 • CZTERY MOLE I DUR (zbiór opowiadań satyrycznych). Ludowa Spółdziel­nia Wydawnicza, Warszawa 1980
 • OSTAT­NIA WALKA GLAD­I­A­TORÓW (powieść science-​fiction). Iskry, Warszawa 1981
 • CIE­NIE STAREGO MIASTA (powieść sen­sacyjna). Ludowa Spółdziel­nia Wydawnicza, Warszawa 1982
 • ODMIEŃCY (zbiór repor­taży). Ludowa Spółdziel­nia Wydawnicza, Warszawa 1985
 • TANIEC ŻYCIA (powieść satyryczna). Ludowa Spółdziel­nia Wydawnicza, Warszawa 1984, Wydawnictwo Plan­eta 1990
 • NA CZARNO (lit­er­atura faktu). Ludowa Spółdziel­nia Wydawnicza, Warszawa 1987
 • SAM PRZE­CIW SOBIE (romans). 3 wyda­nia gaze­towe 198284. Ludowa Spółdziel­nia Wydawnicza, Warszawa 1986
 • DIA­BEŁ PRZY­BYWA O PÓŁNOCY (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Zamek, Warszawa 1990
 • WIZ­ERUNEK CZŁOWIEKA PUB­LICZNEGO (zbiór repor­taży). Wydawnictwo Pomorze, Byd­goszcz 1991
 • KASKADERZY I CZAR­O­DZIEJE (zbiór repor­taży). Ludowa Spółdziel­nia Wydawnicza, Warszawa 1992
 • PIERŚ­CIEŃ STRA­CHU (powieść krymi­nalna). Wydawnictwo Bel­lona, Warszawa 1993
 • ŁAŃCUCH KRWI (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Movex, Warszawa 1995, Gazeta Toronto 1996
 • LIGA SUPER­MANÓW (zbiór repor­taży). Wydawnictwo Movex, Warszawa 1998
 • ŻYCIE ZA MUREM (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Mir, Warszawa 2005, ISBN 83912913-​59
 • IZBA WYTRZEŹWIEŃ (powieść satyryczna, pod pseudon­imem Maciej Rewicz). Wydawnictwo Profi, Warszawa 2008, ISBN 97883-​8786106-​3
 • KUL­TU­RYSTYKA NA ZDROWIE I URODĘ. PORAD­NIK DLA POCZĄTKU­JĄ­CYCH. Ofi­cyna Wydawnicza ABA,Warszawa 2010, ISBN 97883-​6101239-​9

35) MAREK RYMUSZKO

 • SPRAWA OSO­BISTA (powieść krymi­nalna). Iskry, Warszawa 1979 (debiut)
 • KOŁYSANKA (sztuka teatralna). Pre­miera: Teatr Dra­maty­czny im. Jerzego Sza­ni­awskiego w Płocku, 1989
 • WIELKA MAJÓWKA (sce­nar­iusz filmu fab­u­larnego). Pre­miera 1981
 • MIEJSCE NA GÓRZE (zbiór opowiadań). Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1983
 • PAR­ALAKSA (zbiór repor­taży). Kra­jowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984
 • WIELKA ZASADZKA (powieść dla młodzieży). Nasza Księ­gar­nia, Warszawa 1984
 • NOC KOMETY (powieść dla młodzieży). Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1988
 • SCHODY (zbiór repor­taży – wyróżnie­nie Życia Lit­er­ack­iego). Iskry, Warszawa 1988
 • NIEUCH­WYTNA SIŁA (lit­er­atura faktu, wspól­nie z Anną Ostrzy­cką). Ofi­cyna Lit­er­atów RÓJ, Warszawa 1989
 • BAJKI POL­SKIE (zbiór repor­taży sądowych). Wydawnictwo Pomorze, Byd­goszcz 1990
 • ZŁA­MANA LANCA (zbiór repor­taży). Wydawnictwo Bel­lona, Warszawa 1991
 • POWRÓT NIEUCH­WYT­NEJ SIŁY (lit­er­atura faktu, wspól­nie z Anną Ostrzy­cką). Wydawnictwo Fenomen, Warszawa 1994, ISBN 83901702-​05
 • POL­SKIE ŻYCIE PO ŻYCIU. Relacje ludzi ura­towanych ze stanu śmierci klin­icznej. Wydawnictwo Niez­nany Świat, Warszawa, wyd. 1. 1996, ISBN 83900795-​34; wyd. 2. 1998; wyd. 3. 2003, ISBN 83900795-​50; wyd. 4. 2004, ISBN 83900795-​77, wyd. 5, ISBN 97883-​9007958-​5, wyd. 6. 2013, ISBN 97883-​9007959-​2
 • PRZY­PADKI METAFIZY­CZNE (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Niez­nany Świat, Warszawa 2002, ISBN 83900795-​69
 • METAFIZYKA W KINIE. 111 FILMÓW Z DUSZĄ (szkice fil­mowe, wspól­nie z Woj­ciechem Chudz­ińskim i Prze­mysławem Nowakowskim). Wydawnictwo Biały Wiatr & Dig­i­tal Fox, Rzeszów 2015. Wydawnictwo Biały Wiatr ISBN 97883-​6481831-​8. Dig­i­tal Fox ISBN 97883-​9304527-​3

36) JANUSZ L. SOBOLEWSKI

 • MISJA PAPIESKIEJ RÓŻY (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Mamiko, Nowa Ruda 2001, ISBN 83915155-​32
 • ZŁOTA ZAGADKA JACH­NI­AKA (lit­er­atura faktu). Krakowskie Wydawnictwo Pra­sowe, Kraków 1990
 • I ZAMKNĘ CICHO DRZWI(zbiór repor­taży). Mamiko, Nowa Ruda 2011, ISBN 97883-​6024462-​5

37) EDMUND SZCZESIAK

 • A MOŻE LUBI PAN WALKĘ? (zbiór repor­taży, wyróżnie­nie Życia Lit­er­ack­iego). Iskry, Warszawa 1979 (debiut)
 • ZNA­CHOR W BLOKU (zbiór repor­taży, nagroda Tygod­nika Kul­tur­al­nego im. Chałasińskiego i nagroda im. Lecha Bąd­kowskiego). Iskry, Warszawa 1987
 • KOLCE SYBERYJSKIEJ RÓŻY (zbiór repor­taży; wspól­nie ze Stanisławem Janke). Ofi­cyna Czec, Gdańsk 1990
 • BARWY KASZUB (zbiór wywiadów). Ofi­cyna Czec, Gdańsk 1995
 • WYSPA JAK MARZE­NIE (lit­er­atura faktu). Ofi­cyna Czec, Gdańsk 1996
 • MAŁA ODYSEJA (lit­er­atura faktu). Ofi­cyna Czec, Gdańsk 1996
 • ONI UZDRAW­IAJĄ. Repor­taże o najgłośniejszych cud­ach w Polsce (lit­er­atura faktu). Ofi­cyna Pomorska, Gdańsk 1998
 • POR­WANA (lit­er­atura faktu). Ofi­cyna Czec, Gdańsk 1999
 • JAS­NOWIDZ Z CZŁU­CHOWA (lit­er­atura faktu). Pol­ska­presse, Gdańsk 2000, ISBN 83905459-​69
 • POWTÓRKA Z MIŁOŚCI (zbiór repor­taży). Ofi­cyna Czec, Gdańsk 2004, ISBN 8387408-​689
 • KASZUBY WOŁAJĄ NAS. Opowieść o ludzi­ach i ziemi (lit­er­atura faktu). Ofi­cyna Czec, Gdańsk 2004, ISBN 8387408-​727
 • OKNO NA WOL­NOŚĆ (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Pol­nord — Oskar, Gdańsk 2005, ISBN 8389923-​084
 • BORUSEWICZ. JAK RUNĄŁ MUR (wywiad-rzeka).Oficyna Wydawnicza Vol­u­men, Warszawa 2005, ISBN 837233-​0204
 • MY, PODZIEMNI. CISI BOHATEROWIE STANU WOJEN­NEGO (lit­er­atura faktu). Fun­dacja Archi­wum Drogi do Niepodległości 2006, ISBN 83909583-​17

38) MAR­IUSZ SZCZYGIEŁ

 • NIEDZIELA, KTÓRA ZDARZYŁA SIĘ W ŚRODĘ (zbiór repor­taży). Wydawnictwo EmKa, Warszawa 1996, wyd. II zm. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ISBN 9788307536-​2497. Audio­book, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012, ISBN 97883-​7536427-​9. Wydanie ukraińskie Tem­pora 2013
 • NA KAŻDY TEMATTALK SHOW DO CZY­TA­NIA (wspól­nie z Witol­dem Orze­chowskim, lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Orgel­brandów, Warszawa 1997
 • GOT­T­LAND (zbiór repor­taży). Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2006, ISBN 8389-​75562-​9, wyd. II, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, ISBN 97883-​7536167-​4, wyd. III Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015, ISBN 97883-​7536167-​4. Płyta CD, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012, ISBN 97883-​7536260-​2. GOT­T­LAND, tłum. na czeski Helena Sta­chová, Dokořán/​Jaroslava Jiskrová MÁJ, Praha 2007 (łącznie 19 wydań), GOT­T­LAND, tłum. na fran­cuski Mar­got Car­lier, Actes Sud, Paris 2008, GOT­T­LAND, tłum. na niemiecki Esther Kin­sky, Shurkamp, Frank­furt am Main 2008, GOT­TLEND, tłum. na rosyjski Polina Koz­erenko, NLO, Moskwa 2009, GOT­T­LAND, tłum. na węgier­ski Mihá­lyi Zsuzsa, Európa, Budapest 2009, GOT­T­LAND, tłum. na włoski Marzena Bore­jczuk, Not­tetempo, Roma 2009, GOT­TLIEND [Got­t­land], tłum. na ukraiński Bog­dan Mati­asz, Granit, Kijów 2010, GOT­T­LAND, tłum. na hisz­pański Maria Dolores Pérez, Acan­ti­lado, Barcelona 2011, GOT­T­LAND, tłum. na słoweński Jana Unuk, Založba Sanje, Ljubl­jana 2012, GOT­T­LAND, tłum. na słowacki Miroslav Zum­rik, Pre­me­dia, Bratysława 2012, GOT­LAND [Got­t­land], tłum. na serb­ski Iwanka Dim­itri­jew­icz, Služebni glas­nik, Bel­grad 2013, GOT­T­LAND, tłum. na rumuński Ana Maria Luft, Edi­tura Art., Bukareszt 2014, GOT­T­LAND. MOSTLY TRUE STO­RIES FROM HALF OF CZECHO­SLO­VA­KIA, tłum. na ang­iel­ski Anto­nia Lloyd-​Jones, Melville House Books, Nowy Jork 2014. Europe­jska Książka Roku 2009
 • 20. 20 LAT NOWEJ POL­SKI WEDŁUG MAR­IUSZ SZCZYGŁA (pomysł, układ i komen­tarze Mar­iusz Szczy­gieł, zbiór repor­taży). Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009, ISBN 97883-​7536143-​8, wydanie słowackie 2014
 • KAPRYSIK. DAMSKIE HIS­TO­RIE (zbiór repor­taży). Wydawnictwo Agora, Warszawa 2010, wyd. II, Warszawa 2012, ISBN 978832-​681030-​5. Ebook, Warszawa 2012, ISBN 978832-​681031-​2. Libůstka [Kaprysik. Damskie his­to­rie], tłum. na czeski Helena Sta­chová, Dokořán, Praga 2011, Real­ity [Kaprysik], tłum. na włoski Marzena Bore­jczuk, Not­tetempo, Rzym 2012
 • ZRÓB SOBIE RAJ (pamięt­nik, esej, feli­eton, repor­taż). Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, ISBN 97883-​7536223-​7, Udělej si ráj [Zrób sobie raj], tłum. na czeski Helena Sta­chová, Dokořán, 2011 Praha, Cha­cun son par­adis [Zrób sobie raj], tłum. na fran­cuski Mar­got Car­lier, Paryż: Actes Sud, 2012, TEREMTS MAG­A­D­NAK ÉDENKERTET! [ZRÓB SOBIE RAJ], tłum. na węgier­ski Mihá­lyi Zsuzsa, Europa Konyvki­ado, Budapeszt 2012, Fatti il tuo par­adiso [Zrób sobie raj], tłum. na włoski Marzena Bore­jczuk, Not­tetempo, Roma 2012
 • LÁSKA NEBESKÁ (zbiór feli­etonów). Wydawnictwo Agora, Warszawa 2012, ISBN 97883-​2680705-​3. Audio­book, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2012, ISBN 97883-​2680769-​5
 • ŁASKA TWORZENIA (mini ebook, zbiór repor­taży i wywiad). Wydawnictwo Agora, Warszawa 2013, ISBN 97883-​2681435-​8
 • 100/​XX. ANTOLO­GIA POL­SKIEGO REPOR­TAŻU XX WIEKU. TOM 1 19011965 pod redakcją Mar­iusza Szczygła. TOM 2 19662000 pod redakcją Mar­iusza Szczygła. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014, wydanie I ISBN 97883-​7536723-​2, wydanie II popraw­ione Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014, tom 1 ISBN 97883-​7536789-​8, tom 2 ISBN 97883-​7536790-​4, kom­plet ISBN 97883-​7536788-​1. TOM 3 pod redakcją Mar­iusza Szczygła. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015, ISBN 97883-​8049167-​0. Tom 1, 2, 3, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015, ISBN 97883-​8049216-​5. Ebook, tom 1, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014, ISBN 97883-​7536750-​8, tom 2, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014, ISBN 97883-​7536761-​4. Mini­book 1. ROSJA. ISBN 97883-​7536751-​5. Mini­book 2. KOBI­ETY. ISBN 97883-​7536752-​2. Mini­book 3. AMERYKA. ISBN 97883-​7536753-​9. Mini­book 4. NA WSI. ISBN 97883-​7536754-​6. Mini­book 5. BUDUJE SIĘ NOWA POL­SKA. ISBN 97883-​7536755-​3. Mini­book 6. TAJEM­NICZE HIS­TO­RIE. ISBN 97883-​7536756-​0. Mini­book 7. HIS­TO­RIA, KTÓRĄ MOŻNA BYŁO OPISAĆ DOPIERO PO LAT­ACH. ISBN 97883-​7536757-​7. Mini­book 8. NOWE WSPANI­AŁE LATA 90. ISBN 97883-​7536758-​4. Mini­book 9. Z FAB­RYKI. ISBN 97883-​7536759-​1. Mini­book 10. ZE ŚWIATA. ISBN 97883-​7536760-​7. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014.
 • KRALL (razem z Woj­ciechem Tochmanem, wywiad z Hanną Krall). Fun­dacja Insty­tutu Repor­tażu, Warszawa 2015, ISBN 97883-​9414619-​1
 • PRO­JEKT PRAWDA (miniatury i powieść PORTRET Z PAMIĘĘCI Stanisława Stanucha z 1959 roku). Fun­dacja Insty­tutu Repor­tażu, Warszawa maj 2016

39) ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

 • UJŚĆ NIE ZDOŁASZ PRZED POGO­NIĄ RZEKI (poezja). Arka, Sztokholm 1986
 • DESZCZ I SŁOŃCE (poezja). Kociewski Kan­tor Edy­torski, Tczew 1990
 • BLISKIE A NIEZ­NANE (proza ezoteryczna). Kociewski Kan­tor Edy­torski, Tczew 1992
 • ANTOLO­GIA WIER­SZY PIS­ARZY EMI­GRA­CYJNYCH (EN FRÄMM­NDE MÄN­NISKAN BLICK, SPO­JRZE­NIE OBCEGO CZŁOWIEKA). Wydawnictwo Polonica, Sztokholm 1994
 • WIDZĘ TAKŻE NIEBO (proza ezoteryczna). Melam­pos, Białys­tok 1996
 • ZAPISKI Z PRZY­JA­CIELEM W TLE (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Polonica, Sztokholm 2001
 • WYSPY POLE­CONE (wspom­nienia). Przedświt, Warszawa 2002, ISBN 837057-​0704
 • PO TAMTEJ STRONIE MATERII (proza ezoteryczna). Atla, Wrocław 2003, ISBN 83919164-​05
 • NAJBA­JECZNY PAN NA ŚWIECIE (bajki). Bel­lona, Warszawa 2003, ISBN 8311-​097771
 • ZADO­MOWIE­NIE (poezja). tCHu, Warszawa 2004, ISBN 83901178-​51
 • 3710287693 (poezja). tCHu, Warszawa, 2006 ISBN 8389782-​286
 • HOME­run (poezja). tCHu, Warszawa 2008, ISBN 97883-​8978225-​0
 • WINDZIARZ PANA BOGA (opowiada­nia). Prószyński i S-​ka, Warszawa 2008,
 • WTEDY ZOSTAŁ SAM (poezja). Polonica, Sztokholm 2009, ISBN 9187704-​544
 • KODY (proza poe­t­y­cka). Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2010, ISBN 97883-​7606167-​2
 • ROZ­MOWY Z ANIOŁEM (proza filo­zoficzna). Miniatura, Kraków 2010, ISBN 98783-​7606220-​4
 • POD TWOIM SŁOŃCEM (proza ezoteryczna). Miniatura, Kraków 2011, ISBN 97883-​7606293-​8
 • PIER­WSZE UMIER­AJĄ PRZYMIOTNIKI (wspom­nienia). Polonica, Sztokholm 2011, ISBN 9187704-​684, ISBN 97891-​8770468-​0
 • BLASK MATYLDY (zbiór opowiadań). Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2012, ISBN 97883-​7606370-​6
 • MASKI. Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2013, ISBN 97883-​7606531-​1
 • WIERZBY PŁACĄCE. Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2016, ISBN 97883-​8052148-​3

40) ZYG­MUNT SZYCH

 • ZAMKNIĘ­CIE SEZONU NA PLAŻY DLA GOLASÓW (zbiór feli­etonów z cyklu Sza­chowanie Szy­chem). Tarnowska Agencja Roz­woju Region­al­nego TARR, Tarnów 1997
 • DZIESIĘĆ NIEZWYKŁYCH MIEJSC W TARNOWSKIM (prze­wod­nik). TARR, Tarnów 1996
 • CAŁE ZŁOTO BAŁA­JÓW (lit­er­atura faktu). Mała Poligrafia, Tuchów 2005, ISBN 8386744-​391
 • DOK­TOR ROIK. HIS­TO­RIA HANIEB­NEGO ZANIECHA­NIA (lit­er­atura faktu). Mała Poligrafia, Tuchów 2009, ISBN 97883-​7631064-​0
 • GMINNA KSIĘGA PRZYS­MAKÓW (gawęda). Cen­trum Kul­tury i Bib­liotek Gminy, Dębica 2009,
 • DOBIĆ TEGO CHŁOPA. KNUROWSKI Z IWKOWEJDRZY­MAŁA III RZECZ­POSPO­LITEJ (lit­er­atura faktu). Mała Poligrafia, Tuchów 2010, ISBN 97883-​7631160-​9
 • TAK DŁUGO LATO TRWAŁO. DZIEJE RODU ZAPRZAL­S­KICH SPOD MIECHOWA (lit­er­atura faktu). Mała Poligrafia, Tuchów 2010, ISBN 97883-​7631165-​4
 • OPOWIEŚC O PEWNYM LESIE (lit­er­atura faktu). Nadleśnictwo Grom­nik 2011, ISBN 97883-​7631223-​41
 • JAK ŻYJĄ BOCIANY W NIEDZIELISKACH (prze­wod­nik orni­to­log­iczny). Urząd Gminy w Szczurowej, Szczurowa 2011, ISBN 97883-​7631238-​52
 • SAGA O TARNOWSKIM BRIS­TOLU. Restau­racja i Hotel Bris­tol, Tarnów 2011, ISBN 97883-​7631237-​8
 • SOWIECI DO DOMU! RELACJE Z BAZY WOJSKOWEJ W ŻDŻARACH (lit­er­atura faktu). Cen­trum Kul­tury i Pro­mocji w Czarnej, Czarna 2011, ISBN 97883-​7631257-​6
 • NA PRAWO OD REDENU. CAŁKOWICIE PRY­WATNE DZIEJE PEWNYCH OBY­CZA­JÓW NA OSIEDLU MICK­IEWICZA W DĄBROWIE GÓR­NICZEJ (lit­er­atura faktu). Mała Poligrafia, Tuchów 2011, ISBN 97883-​7631313-​9
 • NIETOP­ERZE I PTAKI W GMINIE RYGLICE. PRZEGLĄD PTAKÓW ŻYJĄ­CYCH W GMINIE (prze­wod­nik). Urząd Miejski w Rygli­cach, Ryglice 2012, ISBN 97883-​7631339-​9
 • KALINA, KALINA MOJA (lit­er­atura faktu). Bel­druk, Tarnów 2015, ISBN 97883-​6499806-​5

41) WITOLD ŚLUSARSKI

 • TUŁACZ AKO­R­DOWY (powieść). Unia Press 1992
 • OSTROGAMI DZWOŃ (powieść fak­tograficzna o ułanach 24. Pułku Białych Ułanów z Kraśnika). Unia Press 1992
 • SZUKAM CZŁOWIEKA (zbiór repor­taży). Sto­warzysze­nie Folk­lo­rysty­czne, Kraków 1999
 • MÓWI KRAKÓW PRZEZ RADIO (his­to­ria Rozgłośni Pol­skiego Radia w Krakowie) Sto­warzysze­nie Dzi­en­nikarzy Absol­wen­tów Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Kraków 2000
 • OKAZJA CZYNI WIERSZ (zbiór wier­szy). Sto­warzysze­nie Folk­lo­rysty­czne, Kraków 2000
 • KRAKÓW (album). Ofi­cyna Wydawnicza Anaba­sis, Kraków 2000, ISBN 83902586-​25
 • SIADAJ PAN (niez­nane aneg­doty o najwybit­niejszych pol­s­kich uczonych). Agencja Artystyczno-​Wydawnicza MUL­TIVERS, Kraków 2003, ISBN 8386265-​922
 • BABO, CICHO (aneg­doty, fakty, zdarzenia dotąd nieopisane, których bohat­erami są powszech­nie znane postaci). Agencja Artystyczno-​Wydawnicza MUL­TIVERS 2004, ISBN 83920314
 • NASTĘPNY PROSZĘ (aneg­doty lekarskie bez recepty). Agencja Artystyczno-​Wydawnicza MUL­TIVERS, Kraków 2004, ISBN 83920314-​31
 • PAT (krymi­nał, wspól­nie z Włodz­imierzem Gawrońskim i Bogusławem Gor­natem). Agencja Artystyczno-​Wydawnicza MUL­TIVERS, Kraków 2007, ISBN 83920314-​58
 • Cień i mgła (zbiór wier­szy). Sto­warzysze­nie Folk­lo­rysty­czne, Kraków 2008, ISBN EAN 9788386265428
 • HIENA (sztuka teatralna). Scena Teatralna MOLIERE, Kraków 2007
 • UCH­WALIĆ UCH­WAŁĘ (sztuka teatralna). Teatr Ludowy Trady­cja 2008
 • WINDA (słu­chowisko radiowe). Emisja na ante­nie PR 1978 oraz w Niem­czech, Szwa­j­carii i Włoszech
 • KRAKSA (słu­chowisko radiowe). Emisja na ante­nie PR 1985 oraz w Bratysławie i Bańskiej Bystrzycy
 • DROGA (słu­chowisko radiowe). Emisja na ante­nie PR 2000

42) IGOR WITKOWSKI

 • CZOŁGI ŚWIATA (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo WIS, Warszawa 1993
 • LEKKIE I ŚRED­NIE OPANCER­ZONE WOZY BOJOWE (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS, Warszawa 1993, ISBN 8386028-​025
 • CZOŁGI94 (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS, Warszawa 1994, ISBN ISBN 8386028-​033
 • WIZ­YTY Z NIEBA (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 1996 ISBN 83903463-​2-​X
 • BROŃ PRZE­CI­W­PANCERNA (lit­er­atura faktu). Wyd. Lam­part, Warszawa 1996, ISBN 8386776-​250
 • CZOŁGI97 (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 1997, ISBN 839034631-​1
 • UFOPRZEŁOM (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 1997, ISBN 83903463-​54
 • LEOPARD-​2 (lit­er­atura faktu, wspól­nie z Dar­iuszem Uży­ckim). Wyd. Lam­part, Warszawa 1997, ISBN 8386776-​226
 • SUPER­TA­JNE BRONIE HITLERA, tom 1 (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 1998, ISBN 83903463-​46
 • SUPER­TA­JNE BRONIE HITLERA, tom 2 (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 1999, ISBN 97883-​8825902-​9
 • SUPER­TA­JNE BRONIE HITLERA, tom 3 (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2000, ISBN 97883-​8825903-​6
 • SUPER­TA­JNE BRONIE HITLERA, tom 4 (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2000, ISBN 97883-​8825901-​2
 • SUPER­TA­JNE BRONIE HITLERA, tom 5 (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2000, ISBN 97883-​8825904-​3
 • SUPER­TA­JNE BRONIE HITLERA, tom 6 (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2000, ISBN 97883-​8825905-​0
 • SUPER­TA­JNE BRONIE HITLERA, tom 7 (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2001, ISBN 97883-​8825907-​4
 • SUPER­TA­JNE BRONIE HITLERA, tom 8 (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2001, ISBN 97883-​8825913-​5
 • ODRZU­TOWE SAMOLOTY PASAŻER­SKIe (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 1998, ISBN 97883-​9034637-​3
 • SUPER­TA­JNE BRONIE ISLAMU (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 1999, ISBN 8388259-​008
 • KSIĘGA DOWODÓW (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 1999, ISBN 97883-​8825912-​8
 • HITLERA PLANY PRZE­BU­DOWY ŚWIATA (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2001, ISBN 8388259-​113
 • HITLERSTALIN: OBLICZA PRO­PA­GANDY (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2001, ISBN 97883-​8825908-​1
 • PRAWDA O WUN­DER­WAFFE, tom 1 (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2001, ISBN 97883-​8825914-​2, Wyd. WIS-​2, Warszawa 2005, Wyd. WIS-​2, Warszawa 2007, ISBN 9788388259-​371, 2009
 • ŚWIATA (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2002, ISBN 97883-​8825915-​9
 • KRO­NIKA HITLEROWS­KICH TAJEM­NIC (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2004, ISBN 8388259-​142, wydanie rozsz­er­zone Wyd. WIS-​2, Warszawa 2006, 2008, ISBN 97883-​8825941-​8
 • HITLERPYTA­NIA NIEPOSTAW­IONE (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2005, ISBN 97883-​8825921-​0
 • MOJE POSZUKI­WA­NIA (zbiór repor­taży). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2005, ISBN 97883-​8825919-​7
 • BROŃ WEHRMA­CHTU W KOLORZE (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2005, ISBN 97883-​8825922-​7
 • GESTAPOANATO­MIA SYS­TEMU (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2005, ISBN 97883-​8825924-​1
 • CZWARTA RZESZA: POSZUKI­WA­NIA FOR­TUNY NAZISTÓW (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2005, ISBN 8388259-​261
 • AL KAIDATERAZ POL­SKA (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2005, ISBN 97883-​8825925-​8
 • KOD ADOLFA HITLERA, 2 tomy (powieść), Wyd. WIS-​2, Warszawa 2006, ISBN 97883-​8825927-​2, ISBN 97883-​8825931-​9
 • GER­MA­NIAPLANY III RZESZY NA OKRES POWO­JENNY (wydanie rozsz­er­zone książki HITLERA PLANY PRZE­BU­DOWY ŚWIATA), Wyd. WIS-​2, Warszawa 2006, ISBN 8388259-​296, wydanie 2 posz­er­zone, Wyd. WIS-​2, Warszawa 2010, ISBN 97883-​8825957-​9
 • PODZIEMNA REDUTA HITLERA (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2006, ISBN 97883-​8825928-​9
 • PODZIEMNE KRÓLESTWO HITLERA, 2 tomy (lit­er­atura faktu), Wyd. WIS-​2, Warszawa 2006, ISBN 97883-​8825932-​6, ISBN 97883-​8825933-​3
 • NIEZ­NANE OPER­ACJE SŁUŻB SPEC­JAL­NYCH TRZE­CIEJ RZESZY. Wyd. WIS-​2, Warszawa ISBN 97883-​8825959-​3
 • PRAWDA O WUN­DER­WAFFE, tom 2 (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2002, ISBN 8388259-​148, Wyd. WIS-​2, Warszawa 2007, ISBN 97883-​8825938-​8, Wyd. WIS-​2, Warszawa 2009, ISBN 97883-​8825952-​4
 • WEWELS­BURGZAMEK ŚWIĘTEGO GRAALA SS (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2008, ISBN 97883-​8825939-​5
 • PRO­PA­GANDA TRZE­CIEJ RZESZY (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2008, ISBN 97883-​8825940-​1
 • BROŃ PANCERNA TRZE­CIEJ RZESZY, 2 tomy (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2008, 2011, ISBN 97883-​8825942-​5, ISBN 97883-​8825963-​0
 • RIESEPOSZUKI­WA­NIA NAJWIĘK­SZEJ TAJEM­NICY HITLERA ((lit­er­atura faktu, wspól­nie z Piotrem Kałużą), Wyd. WIS-​2, Warszawa 2008, ISBN:978838825944-​9
 • U-​BOOTY (lit­er­atura faktu) . Wyd. WIS-​2, Warszawa 2009, ISBN 97883-​8825945-​6
 • HITLER W ARGEN­TYNIE I CZWARTA RZESZA (lit­er­atura faktu, rozsz­er­zone wydanie książki CZWARTA RZESZA). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2009, ISBN 97883-​8825946-​3
 • WILKOŁAKI HITLERA (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2009, ISBN 97883-​8825947-​0
 • CHRYS­TUS I UFO (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2009, ISBN 97883-​8825949-​4
 • ŚWIATA (lit­er­atura faktu). Wydanie rozsz­er­zone. Wyd. WIS-​2, Warszawa 2009, ISBN 97883-​8825948-​7
 • BROŃ RAKI­ETOWA W DRUGIEJ WOJNIE ŚWIA­TOWEJ (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2010, ISBN 97883-​8825953-​1
 • BROŃ STRATE­GICZNA TRZE­CIEJ RZESZY (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2010, ISBN 97883-​8825950-​0
 • JAPOŃSKIE WUN­DER­WAFFE (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2010, ISBN 97883-​8825954-​8
 • JAK BIN LADEN POKONA AMERYKĘPLAN WOJNY GOSPO­DAR­CZEJ 2011/​2012 (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2010, ISBN 97883-​8825955-​5
 • NOWA PRAWDA O WUN­DER­WAFFE (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2011, ISBN 97883-​8825958-​6
 • UMYSŁ HITLERA (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2011, ISBN 97883-​8825964-​7
 • 2012POCZĄTEK NOWEJ ERY (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2012, ISBN 97883-​8825966-​1
 • SIE­DEM SPO­JRZEŃ NA SRE­BRNĄ RELIK­WIĘ (powieść). Wydawnictwo WIS-​2, Warszawa 2012, ISBN 97883-​8825965-​4
 • POCZĄTEK NOWEJ ERY (lit­er­atura faktu, rozsz­er­zone i uak­tu­al­nione wydanie książki 2012POCZĄTEK NOWEJ ERY). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2013, ISBN 97883-​8825972-​2
 • TAJNE PRO­JEKTY TRZE­CIEJ RZESZY. SUPLE­MENT DO NOWEJ PRAWDY O WUN­DER­WAFFE (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo WIS-​2, Warszawa 2012, ISBN 97883-​8825961-​6
 • ŹRÓDŁA KREATY­WNOŚCI NOWE SPO­JRZE­NIE (lit­er­atura faktu). Wyd. WIS-​2, Warszawa 2013, ISBN 97883-​8825971-​5
 • INSTRUKCJE PRZE­BUDZENIA I ZAPOWIEDZI WIEL­KICH PRZEMIAN (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo WIS-​2, Warszawa 2014, ISBN 97883-​8825973-​9
 • KRYP­TONIM S-​3. NAJWIĘK­SZY PRO­JEKT KAMM­LERA (lit­er­atura faktu, wspól­nie z Piotrem Kałużą).
 • INSTRUKCJE PRZE­BUDZENIA. TOM 1. STRATE­GIA PRZEMIAN NA ZIEMI I NOWY RENE­SANS. Wydawnictwo WIS-​2, Warszawa 2015, ISBN 97883-​8825979-​1, II wydanie Warszawa 2016, ISBN 97883-​8825988-​3
 • INSTRUKCJE PRZE­BUDZENIA. TOM 2. PRZEKŁA­MANE PRZEKAZY CHRZEŚ­CI­JAŃSTWA. Wydawnictwo WIS-​2, Warszawa 2015, ISBN 97883-​8825983-​8
 • INSTRUKCJE PRZE­BUDZENIA. TOM 3. ZAKODOWANE PRZESŁA­NIA STAROŻYT­NYCH. Wydawnictwo WIS-​2, Warszawa 2015, ISBN 97883-​8825984-​5
 • INSTRUKCJE PRZE­BUDZENIA. TOM 4. DROGA KU GWIAZ­DOM (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo WIS-2,Warszawa 2016, ISBN 97883-​8825985-​2
 • INSTRUKCJE PRZE­BUDZENIA. TOM 5. DOWODY INGERENCJI W ROZWÓJ LUDZKOŚCI. Wydawnictwo WIS-​2, Warszawa 2016, ISBN 97883-​8825986-​9
 • INSTRUKCJE PRZE­BUDZENIA. TOM 6. 2020BUDOWA CYWI­ILIZA­CJI ŚWIATŁA. Wydawnictwo WIS-​2, Warszawa 2016, ISBN 97883-​8825987-​6

43) HALINA ZARZECKA

 • OD HOMERA DO HER­BERTA (repety­to­rium z his­torii lit­er­atury dla maturzys­tów). Wydawnictwo „Oferta dla Każdego”, wyd. 1. Warszawa 1992; wyda­nia: 24. między 1992 a 1998; wyd. 5. 1998, wyd. 6. Wydawnictwo Veni, Warszawa 1999, wyd. 7. Wydawnictwo VERA, Warszawa 2001
 • TAJEM­NICE DOMU W SĘKOCINIE (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo VERA, Warszawa 2001, ISBN 8388661-​078
 • SĘKOCIN OD KUCHNI (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo VERA, Warszawa 2001, ISBN 8388661086
 • ZEROSTAN (lit­er­atura faktu). Wydawnictwo Leon Braf­man, Warszawa 2005, ISBN 839224110– X
 • PIER­WSZY DZIEŃ RESZTY ŻYCIA (wywiady i repor­taże na temat uza­leżnień). Sto­warzysze­nie Parafi­ada, Warszawa 2007, ISBN 97883-​92028833

44) MAREK ŻELKOWSKI

 • ZNAKOMITY POMYSŁ (słu­chowisko radiowe). Emisja na ante­nie Pro­gramu IV PR 1988 i 1989
 • PIĘTNO MROKU (powieść). Insty­tut Wydawniczy Świadectwo, Byd­goszcz 2001, ISBN 8388632-​302
 • POD­WÓJNE ZLECE­NIE (słu­chowisko radiowe). Emisja w Teatrzyku „Zielone Oko” na ante­nie Pro­gramu III PR 2002
 • NAD­CIĄGA BURZA (zbiór opowiadań). GraDar, Byd­goszcz 2003, ISBN 83918542-​05
 • ARCHI­WUM EKS (słu­chowisko radiowe). Emisja w Teatrzyku „Zielone Oko” na ante­nie Pro­gramu III PR 2002
 • DEUS EX MACHINA (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2005
 • ETOS GRABARZA (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2005
 • GAM­BIT WDOWY (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2005
 • KONIEC WIEŃCZY DZIEŁO (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2005
 • KOT Z CHESHIRE (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2005
 • KRÓL SNÓW (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2005
 • LIK­WIDACJA (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2005
 • MIASTECZKO VILLA ROS­TAMPO (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2005
 • NOCNY ŁOWCA (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2005
 • PLAT­FORMA U-​47 (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2005
 • POCZU­CIE SPRAW­IEDLI­WOŚCI (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2005
 • PONURA HIS­TO­RIA (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2005
 • PRZ­ER­WANA PODRÓŻ (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2005
 • SZTUKA MANIP­U­LACJI (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2005
 • WIOSENNE PORZĄDKI (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2005
 • Z ZIMNĄ KRWIĄ (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2005
 • ARCH­I­PELAG (opowiadanie). Powia­towa i Miejska Bib­lioteka w Oleśnicy, Oleśnica 2006, ISBN 83919987-​46
 • FACET Z POCZU­CIEM HUMORU (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • GROBOWIEC DEMONA (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • IDE­ALNE ALIBI (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • KOCIA ZABAWA (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • LABIRYNT NAMIĘT­NOŚCI (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • LUS­TRZANY LABIRYNT (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • NOWY UKŁAD (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • OPER­ACJA CHAOS (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • PER­FIDNY PLAN (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • POMOCNA DŁOŃ (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • POWTÓRNY PRO­CES (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • PRAWDZIWY PRZY­JA­CIEL (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • PRZEWROTNY BIZNES (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • SEKRET PRADZI­ADKA (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • SPOKO­JNE MIASTECZKO (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • TAK NIEWIELE BRAKOWAŁO (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • UKOCHANA SIOSTRZY­CZKA (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • WAKA­CYJNA PRZY­GODA (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • PRZE­ZORNA KOBI­ETA (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • KRWAWE ALIBI (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • KRAINA TARAT (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • NAJ­GORSZA POKUTA (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • BÓG ZWIER­CI­ADŁA (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • SMS Z LON­DYNU (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • MORDER­CZY RIK (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • WYCIECZKA NA KARAIBY (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Sen­sacji na ante­nie rozgłośni region­al­nych PR w Szczecinie, Kosza­linie, Byd­goszczy, Lublinie, Rzes­zowie, 2006
 • PAN SAMO­CHODZIK I TORUŃSKA TAJEM­NICA (powieść, pod pseudon­imem Marek Żelech). Ofi­cyna Wydawnicza Warmia, Olsz­tyn 2008, ISBN 97883-​6058611-​2
 • MIEDZIANKA (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Faktu na ante­nie PR we Wrocławiu
 • JAS­TRZĘ­BIEC (słu­chowisko radiowe). Emisja w Radiowym Teatrze Faktu na ante­nie PR we Wrocławiu
 • ARCHI­WUM EKS (słu­chowiska). Czarna Seria Bib­lioteki „Tem­atu” nr 1. Esej. Dra­mat. Proza. Wydawnictwo WM sp. z o.o., Byd­goszcz 2009, ISBN 97883-​8619482-​7
 • PAN SAMO­CHODZIK I BRACTWO DĘBU (powieść, pod pseudon­imem Marek Żelech). Ofi­cyna Wydawnicza Warmia, Olsz­tyn 2009, ISBN 97883-​6058616-​7
 • KRÓLESTWO NA KRAŃCU ŚWIATA (powieść, pod pseudon­imem Marek Żelech). Ofi­cyna Wydawnicza Warmia, Olsz­tyn 2011, ISBN 97883-​6058624-​2
 • PROMIE­NIE ŚMIERCI (powieść, pod pseudon­imem Marek Żelech). Ofi­cyna Wydawnicza Warmia, Olsz­tyn 2012, ISBN 97883-​6058625-​9
 • MACHINA CHAOSU (powieść, pod pseudon­imem Marek Żelech). Ofi­cyna Wydawnicza Warmia, Olsz­tyn 2012, ISBN 97883-​6058626-​6
 • ZAGU­BIONY RĘKOPIS (powieść, pod pseudon­imem Marek Żelech), Ofi­cyna Wydawnicza „Warmia”, Olsz­tyn 2013, ISBN 98783-​6058628-​0
 • UKRYTA BIB­LIOTEKA (powieść, pod pseudon­imem Marek Żelech). Ofi­cyna Wydawnicza Warmia, Olsz­tyn 2013, ISBN 97883-​6058634-​1
 • BIB­LIOTEKA (dra­mat). Wydawnictwo TEM­ATU, Byd­goszcz 2014, ISBN 97883-​6094339-​7.
 • KOT Z CHESHIRE (powieść sen­sacyjna). Videograf, Mikołów 2014, ISBN 97883-​7835320-​1
 • PRO­JEKTPERSEUSZ(powieść, pod pseudon­imem Marek Żelech). Ofi­cyna Wydawnicza „Warmia”, Olsz­tyn 2014, ISBN 97883-​6058643-​3
 • LISTA NIEOBEC­NYCH. ROZ­MOWY Z PIS­ARZAMI (wywiady z pis­arzami sci­ence fic­tion). Wydawnictwo Solaris, Warszawa 2014, ISBN 97883-​7590186-​3

Antolo­gie, prace zbiorowe, prace edycyjne

STE­FAN CIEPŁY

 • COR­RIDA PO POL­SKU (I wybór repor­taży z Ogólnopol­skiego Otwartego Konkursu o nagrodę im. Adama Polewki, wstęp Ste­fan Ciepły, edy­cja autorska przy­go­towana wspól­nie z Hal­iną Kleszcz; Nagroda im. B. Prusa Sto­warzyszenia Dzi­en­nikarzy Pol­s­kich w kat­e­gorii „Najlep­sza wydana książka”). KAW, Kraków 1979
 • NAGŁE ZASKOCZE­NIE (II wybór repor­taży z Ogólnopol­skiego Otwartego Konkursu o nagrodę im. Adama Polewki, wstęp Ste­fan Cichy, edy­cja autorska przy­go­towana wspól­nie z Hal­iną Kleszcz). KAW, Kraków 1981
 • BEZ RETUSZU (III wybór repor­taży z Ogólnopol­skiego Otwartego Konkursu o nagrodę im. Adama Polewki, wstęp Ste­fan Cichy, edy­cja autorska przy­go­towana wspól­nie z Hal­iną Kleszcz). KAW, Kraków 1989

RYSZARD DZIESZYŃSKI

w serii Ekspres Reporterów:

 • ORZEŁKA NOŚ SPOKO­JNIE. Kra­jowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1978, tom 12.
 • PAMIĘ­TA­JĄC, SKĄD PRZY­CHODZ­IMY. Edy­cja spec­jalna. KAW, Warszawa 1980

ELŻ­BI­ETA DZIWISZ

w serii Ekspres Reporterów:

 • NIEZWYKŁAZWYKŁA SPRAWA. KAW, Warszawa 1980, tom1
 • CAŁE ŻYCIE PAPUSZY. KAW, Warszawa 1981, tom 4
 • CZY TO JEST RAK? KAW, Warszawa 1984, tom 4
 • NAPRAWDĘ TYLKO JEDNO MUSISZ: ODE­JŚĆ. KAW, Warszawa 1988

Ponadto:

 • repor­taż w serii BIAŁE PLAMY. 4. Reporter­ska Aukcja Zdarzeń. Ofi­cyna Lit­er­atów RÓJ, Warszawa 1989

DOROTA FRĄTCZAK

 • EDUKACJA W DZIEDZINIE JAZZU I MUZYKI ESTRAD­OWEJ W POLSCE (raport, praca zbiorowa, rozdział RUCH ANI­MACJI JAZ­ZOWEJ. MAŁA AKADEMIA JAZZU). Insty­tut Muzyki i Tańca, Warszawa 2013, ISBN 97883-​9329554-​8
 • JAZZ W KUL­TURZE POL­SKIEJ, redakcja naukowa Rafał Ciesiel­ski (zbiór artykułów naukowych, rozdział JAZZ CLUBPOD FILA­RAMI” — WARTOŚĆ ZAGROŻONA?). Ofi­cyna Wydawnicza Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014, ISBN 97883-​7842143-​6

WOJ­CIECH GŁUCH

 • POLAR KON­TRA[w:] BEZ DYS­TANSU. ŚLA­DEM JED­NEJ SPRAWY (zbiór repor­taży pokonkur­sowych redakcji „Mag­a­zynu Hut­niczego” Fed­er­acji Hut­niczych Związków Zawodowych i Zarządu Odd­zi­ału Sto­warzyszenia Dzi­en­nikarzy PRL w Katow­icach). Insty­tut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988
 • w serii Ekspres Reporterów: POL­SKIE ZŁOTO. KAW, Warszawa 1987, ISBN 8303-​992901

PIOTR KAŁUŻA

 • WISŁA. 1047 TAJEM­NIC (praca zbiorowa, autor rozdzi­ału „Wisła Dolna — Toruń Gdańsk”). Fun­dacja Marka Kamińskiego, Gdańsk 2010, ISBN 97883-​9308534-​7

KRZYSZTOF KAMIŃSKI

 • MIS­TR­ZOWIE GOSPO­DARNOŚCI (zbiór repor­taży, praca zbiorowa). Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1979
 • Z DZIEJÓW SOL­I­DARNOŚCI POD­KARPACK­IEJ (zbiór artykułów i repor­taży, praca zbiorowa). Zarząd Regionu Pod­karpa­cie NSZZ Sol­i­darność, Krosno 1992
 • OJCIEC C. A. KLIMUSZKOPATRI­OTA LOKALNY WYKRACZA­JĄCY PONAD PRZE­CIĘT­NOŚĆ (zbiór refer­atów naukowych i artykułów, praca zbiorowa). Fun­dacja Elbląg, Elbląg 2006, ISBN 83924642-​14
 • BURSZ­TYN JAKO DOBRO TURYSTY­CZNE BASENU MORZA BAŁ­TY­CK­IEGO (zbiór artykułów). Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego Wydział Zamiejs­cowy w Elblągu, Elbląg 2008, ISBN 97883-​9055780-​9

HALINA KLESZCZ

 • COR­RIDA PO POL­SKU (zbiór repor­taży, edy­cja autorska wspól­nie ze Ste­fanem Ciepłym, Nagroda im. B. Prusa Sto­warzyszenia Dzi­en­nikarzy Pol­s­kich w kat­e­gorii „Najlep­sza wydana książka”). KAW, Kraków 1979.
 • NAGŁE ZASKOCZE­NIE. (II wybór repor­taży z Ogólnopol­skiego Otwartego Konkursu o nagrodę im. Adama Polewki, ADAM, wywiad-​rzeka z Zofią Polewkową, żoną patrona konkursu, i z Andrze­jem Polewką, synem; edy­cja autorska przy­go­towana wspól­nie ze Ste­fanem Ciepłym ). KAW, Kraków 1982
 • BEZ RETUSZU (III wybór repor­taży z Ogólnopol­skiego Otwartego Konkursu o nagrodę im. Adama Polewki, wstęp Ste­fan Cichy, edy­cja autorska przy­go­towana wspól­nie ze Ste­fanem Ciepłym). KAW, Kraków 1989

ALICJA KOSTECKA

 • AKTU­AL­IZA­CJE ENCYK­LOPE­DY­CZNE (HIS­TO­RIAPOLI­TYKAMEDIA). Suple­ment do WIELKIEJ ILUS­TROWANEJ ENCYK­LO­PE­DII POWSZECH­NEJ WYDAWNICTWA GUTEN­BERGA (fotografie). Wydawnictwo Kurpisz, Poz­nań 1996
 • TOOLS TO SUP­PORT TRANS­PARENCY IN LOCAL GOV­ER­NANCE (case study — The Munic­i­pal Front Offices in Kosovo). UN-​HABITAT & Trans­parency Inter­na­tional, Nairobi 2004, ISBN 921-​1316944
 • JESZCZE POL­SKA NIE UMARŁA (lit­er­atura faktu, praca zbiorowa). Ars Nova, Poz­nań 1997, ISBN 8385409-​017
 • PART­NERSTWO PUBLICZNO-​PRYWATNE (stu­dia przy­pad­ków, praca zbiorowa). Municip­ium, Warszawa 2000
 • STRATE­GICZNE PLANOWANIE ROZ­WOJU GOSPO­DAR­CZEGO (stu­dia przy­pad­ków, praca zbiorowa). Municip­ium, Warszawa 2000
 • TOOLS TO SUP­PORT TRANS­PARENCY IN LOCAL GOV­ER­NANCE (case study — The Munic­i­pal Front Offices in Kosovo). UN-​HABITAT & Trans­parency Inter­na­tional, Nairobi 2004, ISBN 921-​1316944 FORUM WYMI­ANY MYŚLI I DOŚWIAD­CZEŃ (mono­grafia, praca zbiorowa). Abrys, Poz­nań 2007, ISBN 8389018-​209

HELENA KOWALIK-​CIEMIŃSKA

 • repor­taże w Ekspre­sie Reporterów Kra­jowej Agencji Wydawniczej
 • repor­taże w serii wydawniczej BIAŁE PLAMY - Reporter­ska Aukcja Zdarzeń, Ofi­cyna Lit­er­atów Rój
 • repor­taże w kilku­nastu antolo­giach, wydawanych głównie przez Iskry i KAW
 • repor­taże w trzech tomikach cyklu Reporterzy na tropie, Wydawnictwo Ostrowy

DANUTA KULESZYŃSKA

 • ZBIÓR WYWIADÓW GEN. WOJ­CIECHA JARUZEL­SKIEGO. Wydawnictwo KC PZPR, Warszawa 1986
 • SEKRETY GWIAZD (zbiór wywiadów z pol­skimi artys­tami; pod ówczes­nym moim nazwiskiem Danuta Mys­tkowska). Towarzystwo Wydawnicze Kon­takty, Łomża 1990
 • NIEZWYKLI I TAJEM­NICZY LUDZIE ZIEMI LUBUSKIEJ (zbiór tek­stów dzi­en­nikars­kich, repor­taż MIŁOŚĆ JAK Z DRA­MATU SZEK­SPIRA). Media Region­alne sp. z oo. Zielona Góra 201

JOANNA LAM­PARSKA

 • NIEZWYKŁE MIEJSCA W POLSCE (prze­wod­nik, praca zbiorowa). DEMART, Warszawa 2007
 • POL­SKA NIEZWYKŁA (prze­wod­nik, praca zbiorowa). DEMART, Warszawa 2008
 • RAPORT SPEC­JALNY. 20 NIESAMOW­ITYCH HIS­TORII (praca zbiorowa). National Geo­graphic, Warszawa 2011, ISBN 97883-​7596184-​3
 • PODRÓŻE NA WEEK­END. POZ­NAJ MIASTO W 48 GODZIN (praca zbiorowa, prze­wod­nik). National Geo­graphic, Warszawa 2012, ISBN 97883-​7596400-​4

AGNIESZKA MALIK

 • REPORTERZY NA TROPIE (praca zbiorowa, repor­taż ZBAW­IE­NIE PRZEZ ZANURZE­NIE). Wydawnictwo Ostrowy, Warszawa 2006, ISSN 18964710
 • MEDIA LOKALNE W PRZE­CI­WDZI­AŁA­NIU DYSKRYMI­NACJI RASOWEJ I ETNICZNEJ (praca zbiorowa, repor­taż NIEBO CHWILOWO NIECZYNNE). Pro Humanum, Warszawa 2007
 • PAMIĘT­NIKI BEZRO­BOT­NYCH (praca zbiorowa), tom VIII. Szkoła Główna Hand­lowa, Warszawa 2008, ISBN 97883-​7378396-​6
 • POL­SKA. Pocztówki z podróży (prze­wod­nik, praca zbiorowa). Ofi­cyna Wydawnicza Mul­tico, Warszawa 2009, ISBN 97883-​7073723-​8

ALICJA NIEDŹWIECKA

 • WIEDZĄ SĄSIEDZI (antolo­gia radiowej prozy, repor­taż Małe niebez­pieczne mity), Wydawnictwo Zakład Nar­o­dowy im. Ossolińs­kich, Wrocław 1974

w serii Ekspres Reporterów:

 • NA DNIE WORKA, KAW, Warszawa 1988
 • SĄD NA PIER­WSZEJ ZMI­ANIE? KAW, Warszawa 1988

ZBIG­NIEW OSTROWSKI

 • POL­SKIE RADIO NA POMORZU I KUJAWACH 19352005 (zbiorowa praca doku­men­talna pod red. W. Jas­trzęb­skiego;). Pol­skie Radio PiK, Byd­goszcz 2005, ISBN 83921955-​07

w serii Ekspres Reporterów:

 • DIO­GENES Z TADZ­INA. KAW, Warszawa, 1985
 • NASI W KRAJU KIL­I­MANDŻARO. KAW, Warszawa, 1987

EWA OWSIANY

 • ANTOLO­GIA REPOR­TAŻU POL­SKIEGO (praca zbiorowa, repor­taż CHUSTA WERONIKI). Wydawnictwo Książnica, Katow­ice 1998
 • CZAS PRZYSPIESZENIA (zbiór repor­taży nadesłanych na konkurs Iskier, repor­taż BOHATEROWIE CODZI­ENNI ). Iskry, Warszawa, 1976
 • KTO DZISIAJ KOCHA (antolo­gia repor­taży społecznych, praca zbiorowa). Książka i Wiedza, Warszawa 1981

w serii Ekspres Reporterów:

 • ODD­ZIAŁ OSTAT­NIEJ NADZIEI, KAW, Warszawa 1984

MAŁ­GORZATA PIETKIEWICZ

 • AUTO­RY­TETY POL­SKIE (eseje, praca zbiorowa pod red. Bro­nisława Gołę­biewskiego, LUŹNY GORSET CZWARTEJ WŁADZY). Ofi­cyna Wydawnicza Stopka, Łomża 2002, ISBN 8385734-​465

JAN PŁASKOŃ

 • NASZE BIESZCZADY (repor­taże, wier­sze, praca zbiorowa). MAW, Warszawa 1980
 • PĘKNIĘTE LUS­TRA TEMIDY (zbiór repor­taży sądowych, praca zbiorowa). Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1988
 • HIS­TO­RIA NA WYNOS (zbiór repor­taży, praca zbiorowa). Zakłady Azo­towe, Kędzierzyn-​Koźle 1989
 • PRYWA­CIA­RZE (zbiór repor­taży, praca zbiorowa). Ośrodek Karta, Warszawa 2001

ANDRZEJ WIK­TOR POLAKOWSKI

 • REPOR­TAŻE O POLITECH­NICE ŚLĄSKIEJ (zbiór repor­taży pokonkur­sowych, repor­taż OD ZERA I DWÓCH). Politech­nika Śląska, Gli­wice 1978
 • CZAS PRZESZŁYCZAS PRZYSZŁY (zbiór repor­taży pokonkur­sowych, repor­taż METEOR). KAW, Warszawa 1984
 • POWRÓT DO ZIEMI (zbiór repor­taży pol­s­kich i litews­kich autorów, repor­taż CUD NA WŁOŚ­CI­ACH w tłum. na język litewski). Wyd. Mok­slas, Wilno, 1988
 • SPOSÓB NA ŻYCIE (zbiór repor­taży pokonkur­sowych, repor­taż NIEOBECNI NIE MAJĄ RACJI). Wydawnictwo Spółdziel­cze, Warszawa 1989
 • JAK TO ROBIĆ LEP­IEJBYĆ LID­EREM (redakcja mery­to­ryczna, adius­tacja i korekta książki Andrzeja Michała Ziółkowskiego). Bel­lona, Warszawa 2000
 • NATO W XX WIEKUTRANSAT­LANTY­CKIE ZALEŻNOŚCI (redakcja mery­to­ryczna, adius­tacja i korekta książki Andrzeja Michała Ziółkowskiego). Bel­lona, Warszawa 2001
 • POLOWANIE NA KLIENTA (redakcja mery­to­ryczna, adius­tacja, pomysł motywu na okładkę i korekta książki Andrzeja Kon­deja). Wydawnictwo SBK, Białys­tok 2003
 • WSZYSCY JESTEŚMY ZE WSI (zbiór repor­taży pokonkur­sowych III Ogólnopol­skiego Konkursu na Repor­taż im. Zbyszka Nos­ala, repor­taż FATUM PO RESE­CIE). Wydawca: Bib­lioteka „Bez podzi­ałów”, Kielce-​Chroberz 2013, ISBN 97883-​6124035-​8

MIROSŁAW PRAN­DOTA

 • WSZYSCY JESTEŚMY ZE WSI (zbiór repor­taży pokonkur­sowych III Ogólnopol­skiego Konkursu na Repor­taż im. Zbyszka Nos­ala, repor­taż SZTUKA PRZETR­WA­NIA NAD BIEBRZĄ). Wydawca: Bib­lioteka „Bez podzi­ałów”, Kielce-​Chroberz 2013, ISBN 97883-​6124035-​8
 • WIELKA MAJÓWKA. KAW, Warszawa 1977, tom 10.
 • TANIEC NA METRZE KWADRA­TOWYM. KAW, Warszawa 1979, tom 1.
 • PO OBU STRONACH ZBRODNI. KAW, Warszawa 1979, tom 6.
 • ZNAK SZCZEGÓLNY: ODWAGA. KAW, Warszawa 1980, tom 9.
 • PUNKT KRY­TY­CZNY. KAW, Warszawa 1982, tom 7.
 • STĄD DO NADZIEI (wspól­nie z Anną Ostrzy­cką). KAW, Warszawa 1983, tom 7.
 • RÓŻDŻKA PONAD WSZYS­TKO. KAW, Warszawa 1983, tom 11.
 • W POSZUKI­WA­NIU TRZE­CIEGO OKA. KAW, Warszawa 1984, tom 9.
 • CO WOŹNY PAMIĘTA. KAW, Warszawa 1986, tom 1.
 • NIC O TYM NIE WIEDZĄC. KAW, Warszawa1986, tom 3.
 • FAN­TOMY ZBRODNI. KAW, Warszawa 1986, tom 6.
 • MORSKI SZLAK HAND­LOWY. KAW, Warszawa 1988, tom 6.
 • NIC PONAD NATURĘ (współau­torka: Anna Ostrzy­cka). KAW, Warszawa 1989, tom 12.

MAREK RYMUSZKO

w serii Ekspresy Reporterów:

 • WIELKA MAJÓWKA. KAW, Warszawa 1977, tom 10.
 • TANIEC NA METRZE KWADRA­TOWYM. KAW, Warszawa 1979, tom 1.
 • PO OBU STRONACH ZBRODNI. KAW, Warszawa 1979, tom 6.
 • ZNAK SZCZEGÓLNY: ODWAGA. KAW, Warszawa 1980, tom 9.
 • PUNKT KRY­TY­CZNY. KAW, Warszawa 1982, tom 7.
 • STĄD DO NADZIEI (wspól­nie z Anną Ostrzy­cką). KAW, Warszawa 1983, tom 7.
 • RÓŻDŻKA PONAD WSZYS­TKO. KAW, Warszawa 1983, tom 11.
 • W POSZUKI­WA­NIU TRZE­CIEGO OKA. KAW, Warszawa 1984, tom 9.
 • CO WOŹNY PAMIĘTA. KAW, Warszawa 1986, tom 1.
 • NIC O TYM NIE WIEDZĄC. KAW, Warszawa1986, tom 3.
 • FAN­TOMY ZBRODNI. KAW, Warszawa 1986, tom 6.
 • MORSKI SZLAK HAND­LOWY. KAW, Warszawa 1988, tom 6.
 • NIC PONAD NATURĘ (współau­torka: Anna Ostrzy­cka). KAW, Warszawa 1989, tom 12.

  Pon­adto liczne repor­taże w antolo­giach i zbio­rach stanow­ią­cych plon wydawniczy ogólnopol­s­kich konkursów reporterskich.

JANUSZ L. SOBOLEWSKI

 • SPOSÓB NA ŻYCIE (zbiór repor­taży, praca zbiorowa, repor­taż GORYCZ I CZAR WSPOM­NIEŃ). Wydawnictwo Spółdziel­cze, Warszawa 1989, ISBN 83209-​07594
 • BEZ RETUSZU (zbiór repor­taży, praca zbiorowa, repor­taż SPRINTER, CZYLI SCE­NAR­IUSZ BIEGU KRÓTKIEGO). Kra­jowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989, ISBN 8303-​026003
 • DRUGI BIEG SZTAFETY (zbiór repor­taży, praca zbiorowa, repor­taże: PRÓBA PYZIKÓW, CZEPI­ANIE SIĘ FRAKA). Insty­tut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988
 • BEZ DYS­TANSU (zbiór repor­taży, praca zbiorowa, repor­taż PRESTIŻ W PONIEWIERCE). Insty­tut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986
 • BEZ DYS­TANSU IINIEPOKO­RNI (zbiór repor­taży, praca zbiorowa, repor­taż KUCHARZ). Insty­tut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987

MAR­IUSZ SZCZYGIEŁ

 • KRAJ RAJ. PISZĄ REPORTERZYGAZETY”, wybór repor­taży: Mał­gorzata Sze­jn­ert (tek­sty: ŻYCIE STE­FANKA K.; KLATKA; CZEGO SIĘ BOI MŁODZIEŻ W KOLUSZKACH?; KAMI­ENNY KWIAT). Ofi­cyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 1993, ISBN 8385-​24934-​6
 • WYSOKIE OBCASY. TWARZE. (tekst: ŻYCIE JEST MĘŻCZYZNĄ). Znak, Kraków 2003, ISBN 83240-​02618
 • OUVER­TYR TILL LIVET, red. i tłum. na szwedzki Maciej Zaremba (tekst: Inte ett steg utan Bata [Ani kroku bez Baty], tłum. Maciej Zaremba). Brombergs, Stokholm 2003
 • CAŁA POL­SKA TRZA­SKA (repor­taże „Gazety Wybor­czej” 20012004, tek­sty: REAL­ITY; WESELE). Prószyński i S-​ka, Warszawa 2005, ISBN 8374690-​313
 • REAK­TYWACJA (razem z Marcinem Fab­jańskim, Anną Fos­takowską, Jack­iem Hugo-​Baderem, Włodz­imierzem Nowakiem i Teresa Torańską). Prószyński i S-​ka, Warszawa 2006, ISBN
 • VON MINSK NACH MAN­HAT­TAN. POL­NIS­CHE REPORTA­GEN, tłum. Mar­tin Pol­lack, Joanna Manc, Renate Schmidgall, (tekst: REAL­ITY, tłum. Mar­tin Pol­lack). Zsolnay-​Verlag, Wien 2006
 • ZARAZ WRACAM. Antolo­gia, pomysł, wybór, opra­cow­anie, posłowie Marta Mizuro, Woj­ciech Browarny, Marcin Hamkało (tekst: CUD­OWNA SOB­OTA), Cen­trum Kul­tury Zamek, Wrocław 2008, ISBN 97883-​9176871-​6
 • PRO­JEKT MĘŻCZYZNA. ANTOLO­GIA OPOWIADAŃ red. Justyna Sobolewska, Agnieszka Wolny-​Hamkało (tekst: DOWÓD). Del­likatesy i Cen­trum Kul­tury Zamek, Kraków – Wrocław 2009, ISBN 97883-​9294520-​8
 • 20. 20 LAT NOWEJ POL­SKI W REPOR­TAŻACH WEDŁUG MAR­IUSZA SZCZYGŁA, pomysł, układ i komen­tarze Mar­iusz Szczy­gieł, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009 (tek­sty: JAK JADŹKA MIAŁA WSTAWIĆ ZĘBY; POL­SKA W OGŁOSZENI­ACH; ZABIERZ NAS DO DIA­MENTU; USTA ZAWSZE GORĄCE – razem z Woj­ciechem Staszewskim).
 • MADE IN POLAND. ANTOLO­GIA REPORTERÓW DUŻEGO FOR­MATU. Wydawnictwo Agora, Warszawa 2013, ISBN 97883-​2681253-​8

ANDRZEJ SZMILI­CHOWSKI

 • FRÅN ANDRA SIDAN (tłum. na jęz. szwedzki antologii ZIARNA CZASU, opowiadanie EN FRÄM­MANDE MÄN­NISKAS BLICK), Polonica För­lag , Sztokholm 1997
 • ZIARNA CZASU (antolo­gia poezji i prozy różnych autorów, SPO­JRZE­NIE OBCEGO CZŁOWIEKA). Bespol, Lublin 1999

ZYG­MUNT SZYCH

 • SCENY MIŁOSNE SPOD SKLEPU MONOPOLOWEGO (zbiór repor­taży; praca zbiorowa, repor­taże: SCENY MIŁOSNE SPOD SKLEPU MONOPOLOWEGO, MALEŃKA, CICHA PLAŻA, PAN IGNAC PRZEMIJA PRZY­JEM­NIE, OPOWIEŚĆ O DALE­KICH PODRÓŻACH, WNIOSEK O ORDER DLA KABAJA IGNACEGO). Tarnowskie Towarzystwo Kul­tur­alne, Tarnów 1997
 • JESZCZE BĘDZIE ZABAWA NA NASZEJ ULICY (plon konkursu „Boryna 81” Ludowej Spółdzielni Wydawniczej)
 • BIJE ZNACZY KOCHA (zbiór repor­taży, plon konkursu LSW, repor­taż GRUNT TO PORZĄDEK). Ludowa Spółdziel­nia Wydawnicza, Warszawa 1985

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.