Miliarder wsparł badania nad medycyną alternatywną

Wynalazca i filantrop Henry Samueli, założy­ciel firmy Broad­com, wsparł kwotą 200 mil­ionów USD bada­nia nad medy­cyną alter­naty­wną na Uni­w­er­syte­cie Kali­forni­jskim w Irvine.


Była to inic­jatywa jego żony Susan, która kilka­dziesiąt lat temu, pod­czas pobytu we Francji zain­tere­sowała się home­opatią. Od tamtego czasu jest gorącą zwolen­niczką ter­apii niekon­wencjon­al­nych. I cho­ciaż mąż początkowo nie podzielał jej entuz­jazmu, ostate­cznie zde­cy­dował się ufun­dować pro­jekt mający na celu znalezie­nie dowodów skuteczności nieaka­demic­kich metod leczenia.

Ludzkie ciało to bardzo skom­p­likowany sys­tem i sieć naczyń połąc­zonych, dlat­ego przed­staw­iciele służby zdrowia powinni postrze­gać go całoś­ciowo. Geny, otocze­nie, środowisko nat­u­ralne, odży­wianie, akty­wność fizy­czna i kondy­cja psy­chiczna mają decy­du­jący wpływ na stan naszego samopoczu­cia – mówi Henry Samueli.

Zdaniem funda­torów pro­jekt, o jakim mowa, nie tylko wzbo­gaci wiedzę medy­czną i przy­czyni się do posz­erzenia świado­mości pac­jen­tów w sferze pro­fi­lak­tyki, lecz również zachęci szpi­tale do częst­szego korzys­ta­nia z takich metod, jak choćby akupunk­tura. Howard Gill­man – przed­staw­iciel władz obdarowanej uczelni w Irvine oświad­czył, że pieniądze zostaną przez­nac­zone na doposaże­nie lab­o­ra­toriów i zatrud­nie­nie nowego per­son­elu. Jego zdaniem medy­cyna kom­ple­men­tarna (uzu­peł­ni­a­jąca ter­apie kon­wencjon­alne nat­u­ral­nymi i alter­naty­wnymi) doskonale sprawdza się w lecze­niu chorób układu krąże­nia czy cukrzycy. Może tez pomóc osobom zma­ga­ją­cym się z chron­icznym bólem.

Państwo Samueli, którzy wcześniej sfi­nan­sowali już budowę kliniki medy­cyny alter­naty­wnej, spotkali się z ostrą kry­tyką części przed­staw­icieli środowiska lekarskiego. Niek­tórzy aka­demicy, tacy jak np. neu­rolog z Uni­w­er­sytetu Yale Steven Novella, uznali tę decyzję za… próbę wprowadzenia ciem­noty do akademii medy­cznych.

Opisany przy­padek to nie pier­wsza sytu­acja, gdy najbo­gatsi udzielają wspar­cia naukow­com zapuszcza­ją­cym się na tzw. pogranicze nauki. Kilka miesięcy temu w Kro­n­ice Akaszy wspom­i­nal­iśmy o Rober­cie Bigelowie, który przed laty stworzył grupę NIDS zaj­mu­jącą się zjawiskami para­nor­mal­nymi. Z kolei w 2015 r. rosyjski oli­gar­cha Jurij Mil­ner przez­naczył 100 mil­ionów USD na pro­jekt poszuki­wa­nia syg­nałów od obcej inteligencji. Całkiem niedawno nato­mi­ast Elon Musk zachę­cał uczonych do odpowiedzi na pytanie, czy żyjemy w symu­lacji stwor­zonej przez superza­awan­sowanych Obcych.

PC

Więcej

Sko­men­tuj na naszej grupie dyskusyjnej (Facebook)

Ciało i umysł cho­rują wspólnie

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.