Dlaczego warto spać?

Brak snu sprawia, że mózg zaczyna pożerać sam siebie — uważają włoscy neu­rolodzy, którzy ustalili, że dochodzi wtedy do kon­sumowa­nia jed­nych synaps przez drugie.


Za pro­ces ten odpowiadają, jak się okazuje, komórki zwane astro­cy­tami. Pon­adto, gdy nie śpimy akty­wują się komórki mikrogle­jowe, związane z roz­wo­jem schorzeń psy­chicznych i neu­rode­gen­er­a­cyjnych, takich jak Alzheimer czy choroba Parkinsona.

Dok­tor Michele Bellesi, uczony z Politech­niki Marche w Ankonie, postanowił przekonać się, w jaki sposób brak snu wpływa na nasze zdrowie. Ekspery­menty przeprowad­zono na myszach. Gry­zonie podzielono na cztery grupy. Te z pier­wszej mogły spać jak długo chci­ały. W drugiej były co jakiś czas wybudzane. Myszy z trze­ciej spały tyle, ile powinny, ale co kilka dni robiono im pobudkę na 8 godzin, co skutkowało pojaw­ian­iem się u nich deprywacji snu. Nato­mi­ast mys­zom z czwartej grupy nie pozwalano spać przez pięć dni z rzędu. Po zakończe­niu ekspery­mentu przeprowad­zono szczegółowe skanowanie mózgów i porów­nano ich wyniki.

U gry­zoni, u których zaburzano sen, pojaw­iła się dużo więk­sza akty­wność astro­cytów — komórek odpowiedzial­nych m.in. za czyszcze­nie mózgu z synaps, które przes­tały się z nim łączyć, czyli nie speł­ni­ały swej nat­u­ral­nej funkcji.

- Nasz ekspery­ment po raz pier­wszy udowod­nił, że części synaps są dosłownie „zjadane” przez astro­cyty z powodu niewys­pania — pod­sumował wyniki badań dr Belesi.

To nie pier­wszy ekspery­ment, który jed­noz­nacznie wskazuje na fakt, że spanie się opłaca. Wcześniej badacze dowiedli, że zbyt krótki sen może skutkować chorobami serca, a spanie mniej niż 6 godzin poważnie zwięk­sza ryzyko przed­w­czes­nej śmierci.

WCh


Więcej

- Sko­men­tuj na Grupie Czytel­ników

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.