Leki na zgagę i wrzody szkodzą!

Uczeni z Akademii Medy­cznej Uni­w­er­sytetu Waszyn­g­tońskiego potwierdzili, że dłu­gotr­wałe stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP) może być bardzo szkodliwe dla zdrowia. Jako zatrzy­mu­jące pro­dukcję kwasu sol­nego i zmniejsza­jąc poziom pH w żołądku są one stosowane powszech­nie (ze względu na cenę i skuteczność) w lecze­niu wrzodów żołądka, zgagi czy refluksu.


Do sprzedaży trafił wrześniowy numer , a w nim m.in. o epi­demii chorób tar­czycy i ciem­nych stronach delfinoter­apii.

Bada­nia przeprowad­zone pod kierown­ictwem dr Ziyada al-Aly’ego udowod­niły jed­nak, że dłu­gotr­wałe stosowanie IPP zwięk­sza szanse na przed­w­czesną śmierć, ponieważ leki te przyspieszają nat­u­ralne pro­cesy degen­er­a­cyjne tkanek.

Choć do niedawna uważane za bez­pieczne i niemal nieda­jące efek­tów ubocznych, inhibitory pompy protonowej stosowane dłu­gotr­wale, według badań przeprowad­zonych w ostat­nich lat­ach, zwięk­szają także praw­dopodobieństwo wys­tąpi­enia u pac­jenta zawału serca, demencji oraz przewlekłej choroby nerek, co zostało dobrze opisane w lit­er­aturze fachowej (bez­pieczniejsze od nich w tym względzie są podob­nie dzi­ała­jące blok­ery recep­tora H2, np. ranitydyna).

Nie oznacza to jed­nak, że IPP zabi­jają. Al-​Aly wyjaś­nia, że lekarze opacznie rozu­mieją ich dzi­ałanie, ordynu­jąc je nawet wtedy, gdy nie jest to konieczne.

Prof. Tim Spec­tor z Uni­ver­sity Col­lege Lon­don uzu­peł­nia, że lekarze uznają IPP za cukierki, którymi można karmić pac­jen­tów bez końca. Prob­lem w tym, że leki te pow­stały na długo przed tym, zanim zrozu­mieliśmy sposób funkcjonowa­nia naszego układu pokar­mowego – mówi.

PC


Więcej

Sko­men­tuj na Grupie Czytel­ników (Facebook)

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.