Obcy istnieją, ale nas nie odwiedzają - twierdzi były kosmonauta

Alan Bean (ur. 1932) – amerykański lot­nik, astro­nauta i czwarty człowiek, który postawił stopę na Księżycu, w wywiadzie dla aus­tral­i­jskiego por­talu news​.com​.au podzielił się swoimi ory­gi­nal­nymi poglą­dami na temat kosmitów.

Bean stwierdził, że nie ma wąt­pli­wości, iż inteligentni Obcy gdzieś są:

Ist­nieją mil­iardy gwiazd posi­ada­ją­cych plan­ety. Z punktu widzenia statystyki na wielu mogło rozwinąć się życie. Możliwe, że niek­tórzy z Obcych są na takim poziomie jak my przed 10 tys. lat. Inni mogą przy­pom­i­nać stop­niem roz­woju nas obec­nie, a jeszcze inni mogą wyprzedzać naszą cywiliza­cję o 10 tys. lat! – powiedział, doda­jąc jed­nak, że wątpi, by przy­bysze z kos­mosu kiedykol­wiek odwiedzili Ziemię.

Bean wierzy mimo to, że pewnego dnia przy­będą, a nasz kon­takt z nimi stanie się naj­do­niośle­jszym wydarze­niem w dzie­jach, gdyż bra­cia z kos­mosu mogą zech­cieć podzielić się z nami swoją zaawan­sowaną wiedzą:

Wysoko rozwinięte cywiliza­cje są bardziej przy­jazne i bez­in­tere­sowne. Zaawan­sowani Obcy mogą wylą­dować i powiedzieć nam: „Przy­by­wamy w pokoju. Z badań wiemy, że wielu z waszych zabija rak. My rozwiąza­l­iśmy ten prob­lem pół wieku temu. Macie, oto przyrząd leczący nowot­wory” – powiedział.

Wydaje się jed­nak mało realne, by zaawan­sowani cywiliza­cyjnie przy­bysze chcieli zakłó­cać nasz nat­u­ralny rozwój i ingerować w stan ludzkiej wiedzy – twierdzą naukowcy, wybacza­jąc Beanowi jego marzy­cielstwo i zrzu­ca­jąc je na karb jego artysty­cznej wyobraźni. Po zakończe­niu kari­ery były astro­nauta Apollo 12 zajął się bowiem malarst­wem, czer­piąc natch­nie­nie ze swo­jego księży­cowego spaceru. Jak mówi, wyprawa w kos­mos bardzo go odmieniła i spraw­iła, że na wiele kwestii spo­jrzał z całkiem innej perspektywy.

PC


Więcej

Sko­men­tuj temat na Grupie Czytel­ników na Facebooku

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.