Chemtrails to fikcja - mówią uczeni

Pismo Envi­ron­men­tal Sci­ence Let­ters (t. XI, nr VIII) opub­likowało raport mający stanowić ostate­czny rozra­chunek z zagadką chem­trails – czyli smug chemicznych, które od lat są tem­atem wielu teorii spiskowych. Zdaniem niek­tórych, tru­jące pasma, do złudzenia przy­pom­i­na­jące smugi kon­den­sacyjne, stanowią ślad super­ta­jnego pro­jektu tzw. chem­i­zowa­nia atmosfery.

Teo­ria o chem­trails głosi, że rząd świa­towy (lub inna sekretna orga­ni­za­cja) rozpyla w atmos­ferze patogeny, bądź związki met­ali (np. glinu, sre­bra). Cele tego przed­sięwz­ię­cia mogą być różno­rakie – od umyśl­nego tru­cia ludzi i napędza­nia pros­per­ity kon­cer­nom far­ma­ceu­ty­cznym, aż po tajny plan kon­troli pogody lub prze­ci­wdzi­ała­nia zmi­anom klimatycznym.

Inic­ja­torem stworzenia raportu naukowego na ten temat był kli­ma­tolog dr Steven J. Davis z Uni­ver­sity of Cal­i­for­nia (Irvine), który zaprosił do współpracy 78 ekspertów z takich dziedzin, jak chemia atmos­fery, ekolo­gia i lot­nictwo, prosząc ich o ocenę rzekomych dowodów ist­nienia smug chemicznych.

77 uczonych po przeanal­i­zowa­niu mate­ri­ałów doszło do wniosku, że chem­trails to po prostu smugi kon­den­sacyjne for­mu­jące się za samolotami odrzu­towymi. Eksperci nie doszukali się też obec­ności w próbkach powi­etrza i gleby skład­ników łąc­zonych z tym zjawiskiem. Za to pod­kreślili, że nigdy w swo­jej kari­erze nie spotkali się z dowodami potwierdza­ją­cymi spiskową teorię, o jakiej mowa.

Pośród grupy naukow­ców wyjątkiem okazała się jedna osoba (niewymieniona z nazwiska), która nie wyk­luczyła, że w kwestii tajem­niczych śladów na niebie może jed­nak tkwić ziarnko prawdy.

Badacze nieza­leżni, dla których ist­nie­nie chem­trails nie podlega dyskusji, nie są zaskoczeni opini­ami ekspertów. Uznają je za nieprzekonu­jące i twierdzą, że wyko­rzysty­wanie sub­stancji chemicznych do budowa­nia powłoki odbi­ja­jącej promie­nie słoneczne, to realny sce­nar­iusz walki z glob­al­nym ociepleniem.

Czy wobec tak różnych stanowisk, jakie zaj­mują spec­jal­iści, zdołamy kiedyś poz­nać prawdę?

PC


Więcej

Sko­men­tuj na Grupie Czytel­ników (Facebook)

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.