W poszukiwaniu matriksa

Czy to możliwe, by nasz Wszechświat był w rzeczy­wis­tości superza­awan­sowaną symu­lacją kom­put­erową zapro­jek­towaną przez inteligencję z innego wymiaru?

Teorie na ten temat od lat roz­palają wyobraźnię nie tylko u twór­ców fan­tastyki naukowej. Niedawno okazało się, że grupa mil­iarderów finan­suje bada­nia mające na celu wykrycie rzekomego matrixa (sic!).

Infor­ma­cję taką ujawnił Sam Alt­man, przed­siębiorca z branży inter­ne­towej. Potwierdził on tym samym krążące od dawna plotki, jed­nak nie ujawnił ani spon­sorów ekspery­mentu, ani wyników badań.

Tajem­nicą poliszynela jest, że jed­nym z krezusów zain­tere­sowanych tą kwestią pozostaje jego dobry zna­jomy i part­ner w intere­sach, Elon Musk – twórca plat­formy Pay­Pal oraz firmy SpaceX. Jakiś czas temu wypowiadał się on na ten temat, nie wyk­lucza­jąc, że funkcjonu­jemy w stwor­zonej przez kogoś symulacji.

We wrześniu 2016 r. kon­trow­er­sje wokół tego zagad­nienia pogłę­bili anal­i­tycy banku Mer­ill Lynch, którzy postanow­ili osza­cować, jakie jest praw­dopodobieństwo, że nasza rzeczy­wis­tość to sztuczny twór. Ich wynik to 2050 procent!

Niestety znalezie­nie dowodów na to, że żyjemy w matrixie, stanowi dużo więk­szy prob­lem. Uczeni, którzy pod­jęli to wyzwanie (m.in. fizyk Silas Beane) twierdzili, że musi­ałoby się to wiązać z poszuki­wa­ni­ami kodu numerycznego, na którym opiera się sztuczna rzeczy­wis­tość, albo z próbą wyz­naczenia jej lim­itów (granic). Na razie takie dzi­ała­nia pozostają wyłącznie domeną fizyków teoretycznych.

O kon­cepcji Wszechświata jako symu­lacji mówi się głośniej od 2013 r., gdy temat ten pod­jął oks­fordzki filo­zof Nick Boström. W jego przeko­na­niu możemy żyć w wirtu­al­nej rzeczy­wis­tości powołanej do ist­nienia przez wyższą inteligencję – np. naszych potomków z odległej przyszłości, którzy w ramach badań his­to­rycznych stworzyli symu­lację świata, jaki przem­inął. Jej twór­cami mogą też być istoty z równoległego Kos­mosu albo z innej rzeczywistości.

Myśl, że każdego ranka budz­imy się w czy­imś kom­put­erze, niestety nie należy do najprzyjemniejszych.

PC


Więcej

Sko­men­tuj na Grupie Czytel­ników (Facebook)

My mieszkańcy symu­lacji ( 2/​2014)

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.