Arabia Saudyjska: zagadkowe formacje na pustyni

Pomiędzy Mekką a Medyną – świę­tymi mias­tami islamu roz­cią­gają się jałowe pola mag­mowe zwane Har­rat Rahat, mające powierzch­nię równą wojew­ództwu dol­nośląskiemu. Ten księży­cowy kra­jo­braz, uksz­tał­towany w XIII wieku n.e. przez ogromy wypływ mean­dru­jącej lawy, kryje też arche­o­log­iczną zagadkę sprzed tysiącleci.


Odkryto tam ok. 400 geoglifów i budowli o niez­nanym pochodze­niu i przez­nacze­niu. Część z nich ma formę kami­en­nych zagród – czworoboków, ale można natkną się także na obiekty o wiele bardziej fan­tazyjne, a nawet podobizny zwierząt przy­pom­i­na­jące słynne naziemne rysunki z Nazca.

Dr David Kennedy z Uni­ver­sity of West­ern Aus­tralia w Perth intere­suje się tymi struk­tu­rami od lat. Prob­le­mem okazuje się ich dostęp­ność. Otrzy­manie od władz Ara­bii Saudyjskiej zgody na bada­nia jest niemożliwe. Do anal­izy pustyn­nych zabytków Kennedy wyko­rzys­tuje więc pro­gram Google Earth (prezen­tu­jący m.in. mapy satelitarne i lot­nicze), a w zada­niu tym wspiera go grupa saudyjs­kich archeologów-​amatorów.

Aus­tral­i­jski naukowiec mówi, że niek­tóre struk­tury z Har­rat Rahat przy­pom­i­nają kami­enne murki o dłu­gości kilkudziesię­ciu metrów (najdłuższy ma ok. pół kilo­me­tra) i liczą od 2 do 9 tys. lat. Choć sug­erowano, że mogły służyć pre­his­to­rycznym mieszkań­com regionu jako zagrody dla zwierząt, są zbyt niskie, by dało się wyko­rzys­tać je do tego celu. Co więcej, niek­tóre z tych for­ma­cji zna­j­dują się na stokach wzgórz.

Choć da się dostrzec je z poziomu gruntu, dopiero po wzbi­ciu się w powi­etrze widać całe ich pię­kno – pod­kreśla naukowiec. – Myśleliśmy, że Ara­bia Saudyjska to wielka pusty­nia, tym­cza­sem, jak się okazuje, mamy do czynienia ze skarb­nicą zabytków arche­o­log­icznych, które muszą zostać odpowied­nio udokumentowane.

Więcej

Sko­men­tuj na naszej grupie dyskusyjnej (Facebook)

Sekretna kom­nata w Piramidzie Cheopsa

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.