Medytacja przepustką... w zaświaty?

Osoby doświad­c­zone w prak­tykach medy­ta­cyjnych mogą wywoły­wać na żądanie stany świado­mości podobne do tych, o jakich mówią ludzie, którzy wys­zli z ciała w cza­sie śmierci klinicznej


Taki zaskaku­jący wniosek pojawił się jako pod­sumowanie badań przeprowad­zonych przez między­nar­o­dowy zespół pod kierown­ictwem dr Williama Van Gor­dona z Derby Uni­ver­sity (Anglia).

Przez trzy lata ekspery­men­towano z grupą 10 bud­dys­tów, którzy nauczyli się inicjować u siebie doz­na­nia podobne do NDE (skrót od ang. ter­minu oznacza­jącego doświad­czenia z pogranicza śmierci). Z biegiem czasu można opanować zdol­ność do kon­troli treści i prze­biegu tych wizji - uważają badacze.

Dr Van Gor­don — spec­jal­ista od medy­tacji, sam będący przez pewien czas bud­dyjskim mnichem, mówi, że do tej pory nie anal­i­zowano tego zjawiska w warunk­ach lab­o­ra­to­ryjnych. Jak się okazuje, badani ochot­nicy mieli nie tylko wraże­nie ekste­ri­o­ryza­cji (OBE), ale również odwiedzali zaświaty, a nawet mogli poczuć to, czego doz­nają ludzie w cza­sie umierania.

Choć ekspery­menty, o jakich mowa, zapewne przy­bliżą nas do zrozu­mienia NDE, nadal wiąże się z nimi kilka niewiadomych. Przede wszys­tkim trudno ustalić, do jakiego stop­nia wraże­nia medy­tu­ją­cych były zbieżne z przeży­ci­ami z pogranicza śmierci. Po drugie, zmienione stany świado­mości, o jakich donosili ochot­nicy, mogły zostać wywołane przez OBE (podobne opisy astral­nych podróży znane są z książek wielu autorów, m.in. Roberta Mon­roego).

Sam dr Van Gor­don nie wyjaśnił owych prob­lematy­cznych kwestii. Odniósł się za to do budzącego emocje pyta­nia, skąd autorzy Tybe­tańskiej Księgi Umarłych wiedzieli tak dużo o zaświa­towej rzeczy­wis­tości? Przy­pom­ni­jmy, że dzieło, pow­stałe ok. VIII w., opowiada o opuszcza­niu ciała przez duszę oraz kole­jnych eta­pach pośmiert­nej egzys­tencji — aż do następ­nej inkarnacji.

- Wyko­rzys­tanie medy­tacji do zgłębia­nia natury umiera­nia to zjawisko dobrze znane w bud­dyzmie - wyjaś­nia uczony. - Właśnie dzięki temu pow­stały starożytne tek­sty, objaś­ni­a­jące, jak się do tego przy­go­tować i w jaki sposób uzyskać wgląd w to, co się wów­czas dzieje.

Więcej

Bel­go­wie zbadali sta­dia śmierci klinicznej

Japońskie bada­nia nad wiz­jami z łoża śmierci

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.