W październiku 2016 r. zespół złożony z japońs­kich naukow­ców i lekarzy (w tym spec­jal­istów od medy­cyny pali­aty­wnej) opub­likował w piśmie Jour­nal of Pain and Symp­tom Man­age­ment wyniki badań nad wiz­jami umier­a­ją­cych ludzi. Zjawisko to, w Japonii zwane omukae, doty­czy scen roz­gry­wa­ją­cych się przed oczyma kon­a­ją­cych, którzy do końca zachowali świadomość.

Czy­taj więcej…

Alan Bean (ur. 1932) – amerykański lot­nik, astro­nauta i czwarty człowiek, który postawił stopę na Księżycu, w wywiadzie dla aus­tral­i­jskiego por­talu news​.com​.au podzielił się swoimi ory­gi­nal­nymi poglą­dami na temat kosmitów.

Czy­taj więcej…

Niemal połowa materii w Drodze Mlecznej pochodzi z sąsied­nich galak­tyk i przy­była tu na fali eksplozji super­nowych. Statysty­cznie rzecz ujmu­jąc, nasze ciała w połowie zbu­dowane są więc z mate­ri­ału pozagalaktycznego…

Czy­taj więcej…

Rosyjski mul­ti­m­il­ioner Dmitrij Ickow dołączył do grona znanych osób, które są gotowe zro­bić wiele, by uczynić swe życie nieśmiertel­nym. Biz­nes­men zainicjował właśnie pro­jekt 2045, którego celem ma być trans­fer umysłu.

Czy­taj więcej…

Czy to możliwe, by nasz Wszechświat był w rzeczy­wis­tości superza­awan­sowaną symu­lacją kom­put­erową zapro­jek­towaną przez inteligencję z innego wymiaru?

Czy­taj więcej…

Brak snu sprawia, że mózg zaczyna pożerać sam siebie — uważają włoscy neu­rolodzy, którzy ustalili, że dochodzi wtedy do kon­sumowa­nia jed­nych synaps przez drugie.

Czy­taj więcej…

Uczeni z Akademii Medy­cznej Uni­w­er­sytetu Waszyn­g­tońskiego potwierdzili, że dłu­gotr­wałe stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP) może być bardzo szkodliwe dla zdrowia. Jako zatrzy­mu­jące pro­dukcję kwasu sol­nego i zmniejsza­jąc poziom pH w żołądku są one stosowane powszech­nie (ze względu na cenę i skuteczność) w lecze­niu wrzodów żołądka, zgagi czy refluksu.

Czy­taj więcej…

Około 60% ludzi na świecie cierpi na zaburzenia lipi­d­owe, czyli niepraw­idłowy rozkład cho­les­terolu we krwi. Mają na to wpływ różne czyn­niki środowiskowe, głównie – niezdrowe jedze­nie. Wyniki ostat­nich badań wskazują jed­nak, że to nie nad­miar cholesteloru jest odpowiedzialny za choroby serca i przed­w­czesną śmierć wielu pacjentów.

Czy­taj więcej…

W mag­a­zynie Plos One opub­likowano wyniki badań, jakie przeprowadził zespół naukow­ców pod kierown­ictwem dr Mar­ion Tageth­off z Uni­w­er­sytetu w Bazylei we współpracy z prof. Gun­therem Meinlschmidtem z Ruhr-​Universität Bochum. W tes­tach wzięło udział 6500 młodych osób w wieku od 13 do 18 lat, a ich celem było odkrycie związków wys­tępu­ją­cych pomiędzy chorobami psy­chicznymi i fizycznymi…

Czy­taj więcej…

Wbrew temu, co sądzą niek­tórzy (w tym przede wszys­tkim tzw. scep­tycy), wydarzenia dużego kali­bru na polu para­psy­chologii dzieją się cały czas. Świad­czą o tym m.in. relacje opowiada­jące o pol­ter­geis­tach (z j. niem. hałaśliwy duch) docier­a­jące reg­u­larnie z Rosji i Białorusi.

Czy­taj więcej…

Gwał­towny przy­rost wiedzy o mózgu doty­czy de facto ostat­niego ćwierćwiecza. Przełom nastąpił, gdy pow­stała tzw. neu­ronauka, łącząca wszys­tkie dziedziny zmierza­jące do wyjaśnienia zaw­iłych relacji wys­tępu­ją­cych pomiędzy ludzkim mózgiem a umysłem. W jej obrę­bie wyróż­ni­amy: neu­rologię, neu­ro­bi­ologię, psy­chologię, badanie sztucznej inteligencji, a przede wszys­tkim tworze­nie sieci neu­ropodob­nych. Pomimo prowad­zonych wciąż badań, nadal nie potrafimy jed­nak wyjaśnić, jak i dlaczego człowiek uzyskuje świado­mość, rozu­mi­aną jako poczu­cie włas­nego ja.

Czy­taj więcej…

W Piramidzie Cheopsa zna­j­dują się niez­nane dotąd puste przestrze­nie – oświad­czyli uczeni skupi­eni w pro­jek­cie Scan­Pyra­mids, którzy od końca 2015 r. prowadzą prace nad prześwi­et­laniem egip­s­kich mon­u­men­tów przy pomocy najnowszych technologii.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Wydanie elektroniczneStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.