KGB i mumia Ozyrysa

Spis treści

Czy doczesne szczątki egip­skiego boga Ozyrysa fak­ty­cznie zna­j­dują się w tajnych mag­a­zy­nach KGB? Czy radzieccy arche­olodzy dotarli do mity­cznej kom­naty wiedzy pozostaw­ionej nad Nilem przez przy­byszów z Kosmosu?

Odpowiedzi na te pyta­nia udziela doku­ment fil­mowy zaty­tułowany The Secret KGB Abduc­tion Files z 2000 r. w reży­serii Judy Luness. Został on pokazany przez kanał telewiz­yjny Sci Fi, należący do amerykańskiego kon­cernu NBC. W rolę nar­ra­tora wciela się sir Roger Moore; sto­jąc na tle piramid aktor zdradza wid­zom niewiary­godne wprost tajem­nice, a przed­staw­iona his­to­ria jest w isto­cie tak niepraw­dopodobna, że przy­pom­ina kole­jny film z serii Poszuki­wacze zagin­ionej arki.

Okładka dokumentu "The Secret KGB Abduction Files"Autorka doku­mentu wyko­rzys­tała frag­menty starych taśm fil­mowych zaku­pi­onych ponoć od człowieka mającego pow­iąza­nia z rosyjską mafią, KGB oraz egip­ską policją. Dzięki temu możemy obe­jrzeć scenę zakupu i przekaza­nia met­alowych puszek z rolkami, jed­nak twarz tajem­niczego sprzedawcy pozostaje ukryta w cie­niu. Widać jedynie, że jest to ubrany na sportowo mężczyzna mówiący po ang­iel­sku z sil­nym rosyjskim akcen­tem. To, w jaki sposób zdobył nagra­nia pochodzące z naj­ta­jniejszych archi­wów KGB, pozostaje tajem­nicą. Jed­nak kierown­ictwo kanału Sci Fi zarzeka się, że nie ma tu mowy o żad­nym oszust­wie. Nabyte mate­ri­ały – jak twierdzi – są aut­en­ty­czne, gdyż sprawdzili je nieza­leżni eksperci.

Poszuki­wacze kom­naty wiedzy

Wszystkie materiały pochodzące z tajnych radzieckich archiwów były opatrzone adnotacją „sowierszenno sekretno”His­to­ria ta rozpoczyna się w okre­sie zim­nej wojny. Trwa wyś­cig zbro­jeń pomiędzy dwoma świa­towymi mocarst­wami: Stanami Zjed­noc­zonymi i Związkiem Radzieckim. Przy­wódcą ZSRR jest Nikita Chruszc­zow, który chce udowod­nić, że przewaga mil­i­tarna leży po stronie Kraju Rad. Oprócz jawnie real­i­zowanych pro­jek­tów wojskowych i naukowych ist­nieją także przed­sięwz­ię­cia tajne. Należą do nich bada­nia prowad­zone w lab­o­ra­to­ri­ach i pod­czas wykopalisk arche­o­log­icznych. Otóż wywiad KGB poszukuje dawnej wiedzy oraz starożyt­nych arte­fak­tów, które można by wyko­rzys­tać w rywal­iza­cji z USA i w eksplo­racji Kos­mosu. Właśnie dlat­ego pod koniec lat 50. ub. wieku Komitet Bez­pieczeństwa Państ­wowego rozpoczyna prace w Egip­cie w ramach tzw. Pro­jektu Izida. Jego celem jest odszukanie leg­en­darnych skar­bów, które zostały dawno temu ukryte gdzieś nad Nilem przez skrzyd­latych bogów przy­byłych z nieba.

Kadr z filmu „The Secret KGB Abduction Files”W mitologii egip­skiej ważne miejsce zaj­mował Ozyrys, bóg uważany za króla wieczności i nieśmiertel­ności, pan wege­tacji oraz rol­nictwa. Leg­endy opowiadają, że przy­był on z gwiazd razem z innymi bogami. Gdy jego towarzysze odle­cieli, pozostał na Ziemi, dzieląc się z ludźmi wiedzą, ucząc ich uprawy winorośli i zbóż, tłoczenia wina, pieczenia chleba, tkactwa, muzykowa­nia, wykony­wa­nia prak­tyk religi­jnych, a nawet przy­go­towa­nia się do życia po śmierci. Ostate­cznie Ozyrys został zabity i poćwiar­towany przez swego brata Seta, a potem zmartwych­w­stał dzięki inter­wencji siostry, jed­nocześnie małżonki Izydy, która poskładała jego ciało z osob­nych kawałków. W ten sposób odzyskał życie i tron, lecz wolał pozostać królem umarłych.

Aby przy­go­tować go do prze­by­wa­nia w ich krainie, Izyda zmu­mi­fikowała ciało męża. Podobno został pochowany wraz ze wszys­tkimi swoimi skar­bami. Nie było to jed­nak złoto ani dro­gie kamie­nie, lecz wiedza prowadząca do nieśmiertel­ności.
Od tamtej pory Egipc­janie wierzyli, że zabez­piecze­nie zwłok przed rozkła­dem jest niezbęd­nym warunk­iem zapewnienia duszy człowieka życia wiecznego – czy­tamy w Ilus­trowanej encyk­lo­pe­dii mitów i leg­end świata Arthura Cot­terella.
Lep­ili małe fig­urki Ozyrysa z mułu nilowego i umieszczali w nich ziarna zbóż. Kiełkowanie ziarna było sym­bolem zmartwych­w­sta­nia – uzu­peł­nia Man­fred Lurker, autor Bogów i sym­boli starożyt­nego Egiptu.

Siedziba KGB na Łubiance w Moskwie. Czy właśnie tam ukryta jest mumia Obcego uważanego za Ozyrysa?KGB zain­tere­sowało się tą leg­endą i postanow­iło odszukać mity­czną kom­natę wiedzy, w której Izyda pochowała Ozyrysa. Komu­nis­tom sprzy­jała sytu­acja poli­ty­czna w Egip­cie. W połowie ub. wieku wyzwalał się on spod wpły­wów bry­tyjs­kich. Ofi­cerowie pod wodzą Muham­mada Nadżiba i Gamala Abdela Nassera obalili króla Faruka I, a następ­nie prze­jęli władzę. W 1954 roku pre­mierem został życ­zli­wie nastaw­iony do ZSRR Nasser, który znacjon­al­i­zował Kanał Sueski, a w 1958 proklam­ował Zjed­noc­zoną Repub­likę Arab­ską, jako państwo świeckie i soc­jal­isty­czne. W jej skład weszły Egipt i Syria.

Kraj ten na przełomie lat 50. i 60. otrzymy­wał z Moskwy ogromne środki finan­sowe w ramach tzw. pomocy dla Trze­ciego Świata. Doskonale wyszkoleni radzieccy spec­jal­iści poma­gali zarówno w mod­ern­iza­cji egip­skiej armii, jak i w budowie olbrzymiej Tamy Asuańskiej na Nilu. Dzięki temu bez najm­niejszych obaw mogła tam dzi­ałać cała armia mniej lub bardziej zakon­spirowanych sowiec­kich agen­tów, którzy po przy­by­ciu na miejsce pen­etrowali pustynię chcąc ustalić, w którym miejscu rozpocząć prace wykopaliskowe. Żeby zdobyć więcej danych, KGB wer­bowało infor­ma­torów i zakładało pod­słuchy. Pluskwy i kable zna­j­dowały się podobno we wszys­t­kich ważniejszych urzę­dach Egiptu.

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.