Nieznany Świat 4/2014 (280)

W NUMERZE:

 • James Randi: guru scep­tyków i racjon­al­istów
  W kon­frontacji z fak­tami leg­enda czołowego „demisty­fika­tora” zjawisk nad­nat­u­ral­nych i mit jego nagrody w wysokości mil­iona dolarów dla osoby, który udowodni ich ist­nie­nie, co jakoby nikomu dotąd się nie udało, pryskają jak bańka myd­lana. Znakomi­cie udoku­men­towany tekst Pio­tra Cielebi­a­sia, który ujaw­nia prawdziwe oblicze głod­nego sławy iluzjon­isty – idola wszelkiej maści racjon­al­istów, a także autora żałos­nych metod, jakimi posługuje się w swo­jej walce z fenom­e­nami z pogranicza. Pod adresem tych, którzy usil­nie Randiego lan­sują i staw­iają na piedestale, chci­ałoby się powiedzieć: kończ waść, wstydu oszczędź
 • Misty­czne doz­na­nia żołnierzy na polu walki
  Bardzo ciekawa pub­likacja drążąca wątek sto­sunkowo rzadko poruszany w obszarze metafizyki. Zajął się nim m.in. amerykański badacz Robert Sul­li­van, który w efek­cie rozmów z wieloma byłymi wojskowymi stwierdził, że ich doświad­czenia będące następst­wem ekstremal­nych sytu­acji, w jakich się znaleźli, różniły się inten­sy­wnoś­cią: od uczu­cia spokoju ciężko ran­nych aż po pełnowymi­arowe przeży­cia takich symp­tomów śmierci klin­icznej, jak opuszcze­nie ciała, podróż tunelem, spotkanie z bliskimi zmarłymi, świ­etlistymi isto­tami i Bogiem. Dwaj żołnierze biorący udział w bitwie opowiedzieli nieza­leżnie od siebie o wys­trzelonych w ich stronę z kara­binów kulach, które leci­ały jakby w zwol­nionym tem­pie. Inni po otrzy­ma­niu postrza­łów i utra­cie przy­tom­ności widzieli z pewnej wysokości leżące na ziemi swoje ciała. Także o anom­ali­ach czasu i przestrzeni w rejonach bitew oraz o tym, co ujawniły sesje regresingu połąc­zone z cofaniem pamięci w pamięć przedurodzeniową
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 3/2014 (279)

W NUMERZE:

 • W kręgu reinkar­nacji
  Nowy cykl pub­likacji. Ten pasjonu­jący temat, być może najważniejszy w obrę­bie całej ezoteryki, doczekał się już tysięcy książek i dziesiątków tysięcy opra­cowań oraz artykułów. Jak twierdzą liczni myśli­ciele oraz reprezen­tanci różno­ra­kich prądów duchowych, pro­ces ewolucji prze­b­iega w formie spi­ral­nej, a każde zdarze­nie ma swoje kon­sek­wencje, bieg­nąc jed­nocześnie dalej. Wieczne zazębianie się przy­czyn i skutków buduje ciąg doświad­czeń, które dusza zdobywa w kole­jnych wcie­le­ni­ach. Czy rzeczy­wiś­cie jest tak, że co zasiejesz, to zbierzesz? Czy dziecko wybiera sobie rodz­iców? Czym jest los, a czym przez­nacze­nie? Na początek artykuł Koło życia, w następ­nych numer­ach kolejne
 • Trzy śmierci Stalina
  Kiedy naprawdę umarł jeden z dwóch najwięk­szych zbrod­niarzy wszech cza­sów i czy jego śmierć była nat­u­ralna, czy stanow­iła następstwo spisku na życie komu­nisty­cznego dyk­ta­tora? Ujawnione z biegiem lat doku­menty zdają się wskazy­wać na tę drugą ewen­tu­al­ność, o czym świad­czą m.in. non­sen­sowne – z medy­cznego punktu widzenia – poczy­na­nia lekarzy próbu­ją­cych ratować tyrana po tym, gdy znaleziono go leżącego w kałuży moczu na pod­moskiewskiej daczy. Pora­chunki poli­ty­cznych bandytów, absurdalne decyzje i zas­trzyki, które nasuwają pode­jrze­nie dzi­ałań mają­cych przyspieszyć zgon ofi­ary wylewu krwi do mózgu. Bardzo ciekawa pub­likacja rosyjskiego autora i metafizy­czne pyta­nia, jakie zada­jemy w redak­cyjnym komentarzu
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 2/2014 (278)

W NUMERZE:

 • W polu Wiecznej Świado­mości
  Kap­i­talny wywiad, jakiego bry­tyjskiemu kanałowi telewiz­yjnemu Con­scious udzielił znany holen­der­ski kar­di­olog Pim van Lom­mel, który zaj­muje się bada­ni­ami nad śmier­cią klin­iczną i prob­le­mami świado­mości nielokalnej, autor książki WIECZNA ŚWIADO­MOŚĆ. Naukowa wizja „Życia po życiu”. Dr van Lom­mel, który w listopadzie odwiedził Pol­skę, gdzie odbył dwa spotka­nia (m.in. z udzi­ałem lekarzy, naukow­ców i per­son­elu medy­cznego), mówi o swoich wielo­let­nich bada­ni­ach nad zjawiskiem NDE i przeżyć w stanie śmierci klin­icznej, for­mułu­jąc tę samą tezę, co dr Eben Alexan­der, autor słyn­nej książki Dowód (z którym roz­mowę opub­likowal­iśmy w nr. 12 z br.): że świado­mość nie jest pro­duk­tem mózgu, jak przyj­muje to nauka, a relacjonowane przez pac­jen­tów przeży­cia i podróże poza ciałem są całkowicie realne. Część pier­wsza w tym numerze, dokończe­nie za miesiąc
 • Pożeg­nanie słów
  Kim jest mis­trz? Brzmi to trochę tajem­niczo, lecz mis­trza nie szuka się, urządza­jąc cast­ing. Spo­tyka się go na wiele sposobów i zawsze daje o sobie znać konieczność ciąg zdarzeń, których nie można uniknąć, zawirowanie atmos­fery, fakt, który odstaje od logiki codzi­en­ności… Znacznie później zaś przy­chodzi chwila, kiedy wiarę i wąt­pli­wości zastępuje pewność, mająca źródło w rozpoz­nanej, świętej naturze Wszys­tkiego. A z nią – spokój i łagodna ufność. Sonia Fiszer – jak zapowiada – pisze po raz ostatni o mis­trzu dzogczen Ten­zinie Wangyalu Rin­pocze, który w jej – i nie tyko jej – życiu spełnił rolę bystrzaka, kieru­jąc myśli ku niez­nanej, niezniszczal­nej rzeczy­wis­tości światła
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 1/2014 (277)

W NUMERZE:

 • Los świata
  Hasło wywoław­cze kilku pub­likacji, których autorzy prezen­tują odmi­enne spo­jrzenia na dzisiejszą rzeczy­wis­tość i przyszłość naszej cywiliza­cji. Czy prog­nozy naukowe, pod­da­jące anal­izie określone pro­cesy i zjawiska, mają prawo kom­plet­nie ignorować duchowy aspekt zagad­nienia? Co nas blokuje w roz­woju, co zaś nakazuje pilną zmi­anę kierunku myśle­nia, by nie powiedzieć: wymusza konieczność już nie tylko przeprowadzenia glob­al­nego rachunku sum­ienia, lecz wręcz doko­na­nia rewolucji w zbiorowej świado­mości? Autor tytułowego Losu świata Marcin Szerenos w odniesie­niu do syg­nal­i­zowanych kwestii prezen­tuje skra­jnie pesymisty­czne poglądy, pod­czas gdy Janusz Rygiel­ski z dalekiej Aus­tralii postrzega świat z per­spek­tywy buszu, w jakim zde­cy­dował się przed laty osiąść. Przy okazji warto również zapoz­nać się z przepowied­ni­ami i oce­nami obec­nej sytu­acji, których źródłem są wypowiedzi indi­ańs­kich prze­wod­ników duchowych oraz sza­manów. Jest o czym rozmawiać
 • Wiedza ciała
  Jakie jest źródło pod­powiedzi ze strony ciała, zanim zadzi­ałają klasy­czne pro­cesy myślowe? Skąd wie ono o czymś, czego jeszcze nie jest świadomy nasz umysł? Co ma nam do powiedzenia rozkawałkowany płaziniec, a co wykazały doświad­czenia z tal­iami kart przeprowad­zone na Uni­w­er­syte­cie Iowa? Wyniki badań zdają się wskazy­wać, że złe doświad­czenia, przykre infor­ma­cje, obciąża­jąca psy­chikę wiedza – wszys­tko to kumu­luje się nie tylko w mózgu, lecz także w innych zaka­markach ciała, prowadząc stamtąd cichą dez­in­te­gru­jącą wojnę
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 12/2013 (276)

W NUMERZE:

 • Nagroda za 2013 r. dla …
  Kto został w tym roku uhonorowany nagrodą Niez­nanego Świata? Sprawdź w numerze!
 • Chwila nieobec­ności
  Bohater tego repor­tażu, Mar­ian Pra­js­ner kilka­krot­nie przeżył momenty świad­czące o przekrocze­niu czasu i przestrzeni. Nie on jeden, można by rzec, jed­nak fak­tografia opisanego przez znanego repor­tażystę Krzysztofa Kamińskiegoprzy­padku wydaje się szczegól­nie intere­su­jąca ze względu na towarzyszącą tym incy­den­tom solidną doku­men­tację m.in. w postaci relacji osób­postron­nych. Co stało się pod­czas jed­nego z losowań gry liczbowej w telewizji, a co w chwili obserwacji piorunów kulistych? Widz­imy tylko rzeczy­wis­tość będącą jakby poje­dynczą klatką wyciętą z filmu – mówi tech­nik mechanik z Kor­czyny koło Krosna, dłu­go­letni czytel­nik i zarazem uważny anal­i­tyk niek­tórych zjawisk zal­iczanych do kat­e­gorii psi
Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.