Nieznany Świat - numer próbny 1983

W NUMERZE:

 • Nadsub­telne nie znaczy nienor­malne
  Czyli o swoistym rene­san­sie zain­tere­sowań zjawiskami zwanymi psy­chotron­icznymi, radion­icznymi, para­psy­chicznymi, para­nor­mal­nymi, psy­chomo­to­rycznymi, bio­mo­to­rycznymi itp. I jego korzeni­ach historycznych
 • Ten, który prze­tarł drogę
  Syl­wetka nieżyjącego już pro­fe­sora Ste­fana Manczarskiego współza­łoży­ciela Pol­skiego Towarzystwa Cyber­ne­ty­cznego oraz inic­ja­tora pow­sta­nia Pol­skiego Towarzystwa Biocenotycznego.
 • Radi­estezja i architek­tura
  Od niepamięt­nych cza­sów obser­wowano, że w niek­tórych domach — niekiedy sto­ją­cych obok siebie w jed­nej linii — ludzie znacznie częś­ciej cho­rują, zwłaszcza na choroby nowot­worowe. Z kolei w niek­tórych budynkach inwen­tars­kich krowy traciły mleko, kury przestawały się nieść, a u prosi­aków obser­wowano par­aliż krę­gosłupa. Fakty te kojar­zono z płyną­cymi pod zabu­dowa­ni­ami wodami wgłębnymi.
 • Szóstym zmysłem w czwarty wymiar
  Intu­icja jako szósty zmysł ludzki jest na obec­nym etapie roz­woju człowieka zmysłem bardzo słabo rozwinię­tym. Nie jest to bowiem zmysł uży­wany powszech­nie w codzi­en­nym życiu. Wielu ludzi go jed­nak posi­ada i potrafi wyko­rzys­tać w określonej sytuacji.
Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.