Nieznany Świat 5/1991 (7)

W NUMERZE:

 • Noc strze­la­ją­cych płomieni
  Hit numeru. Nasz współpra­cownik, dr Jan Pająk, mieszka­jący w Nowej Zelandii, ujaw­nia po raz pier­wszy w pol­skiej prasie szczegóły niezwykłego wydarzenia, do jakiego doszło na tej wyspie w 1178 r. Wykazuje ono wiele zadzi­wia­ją­cych zbieżności z głośną katas­trofą tun­guską z 30 czer­wca 1908 r.
 • Ener­gety­czne uderze­nie
  Czyli rady dr Doroty Zarębskiej-​Piotrowskiej, autorki przy­go­towywanej do druku książki Człowiek w kos­mosie, kos­mos w człowieku, jak bronić się w miejs­cach pub­licznych przed emanacją nieko­rzyst­nych energii. Nazwisko dr Zarębskiej-​Piotrowskiej i jej kom­pe­tencja mówią same za siebie. Radz­imy przeczy­tać i… wyciągnąć wnioski.
 • Strach nad Ujaz­dami
  Znany reporter Krzysztof Kamiński spec­jal­nie dla Niez­nanego Świata relacjonuje najnowszy przy­padek psy­chokinezy w Polsce — tym razem w Ujaz­dach w wojew­ództwie krośnieńskim. Przed obcymi drzwi domów we wsi pozostają zamknięte. Dlaczego? Rzec­zowość reporter­skiej relacji sprzyja obiek­ty­wiz­a­cji faktów.
 • Wysłan­nicy
  Czy buł­garska jas­nowidzka Wanga utrzy­muje kon­takty z obcą cywiliza­cją? Kim są istoty, które — jak twierdzi — sys­tem­aty­cznie ją odwiedzają?
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 4/1991 (6)

W NUMERZE:

 • Przekaz video z zaświatów?
  Leszek Matela opisuje fra­pu­jące doświad­czenia, pod­czas których za pomocą super czułej aparatury udało się zare­je­strować zagad­kowe głosy i obrazy. Naukowcy próbują rozwikłać istotę fenomenu.
 • Radi­estezyjne „miejsca mocy„
  Jak się okazuje, na świecie jest takich miejsc niemało, zaś Wawel, o którym pisal­iśmy w poprzed­nich numer­ach, to tylko jeden z przykładów tajem­niczego i — można sądzić — nieprzy­pad­kowego zjawiska.
 • Jestem ich bramą
  Czy buł­garska jas­nowidzka Wanga jest pośred­nikiem między nami i wysoko rozwiniętą cywiliza­cją pozaziemską?
 • Dotknię­cie niez­nanego
  Tym razem w relac­jach czytel­ników. Wizje zapamię­tane pod­czas stanu śmierci klin­icznej, spotkanie z UFO i niezwykłą mgłą, dra­maty­czny finał pewnego seansu spiry­tysty­cznego, syg­nały z podświadomości…
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 3/1991 (5)

W NUMERZE:

 • Czytel­nicy o „Niez­nanym Świecie„
  Czyli pokłosie naszej anki­ety. Oceny, oczeki­wa­nia, życzenia zostały zawarte także w lis­tach, z których wybral­iśmy naj­ciekawsze fragmenty.
 • Medy­tacja: duchowe lekarstwo
  Zbig­niew Przy­by­lak przekonuje o pożytkach płyną­cych z upraw­ia­nia medy­tacji. Nie sposób nie wierzyć, są konkrety.
 • Oga­r­nąć nieog­a­r­nione
  Frag­ment książki o słyn­nej buł­garskiej jas­nowidzącej, Wandze. Kim są istoty, które odwiedzają dom niewidomej z Petricz?
 • Ptaki podróżują nocą
  Arcy­ciekawa pub­likacja o zagad­kowych wędrówkach ptaków, a także pewnych niezwykłych zwycza­jnych owadów. Niepo­jęty instynkt, mag­ne­ty­czny kom­pas, czy…?
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 2/1991 (4)

W NUMERZE:

 • Wszyscy się zmieni­amy
  Redak­tor naczelny wyjaś­nia jak rozu­mie lojalne i poważne trak­towanie czytelnika.
 • Pola życia
  Czyli o bada­ni­ach radziec­kich uczonych, które jed­noz­nacznie wykazują fizy­czny i bio­log­iczny charak­ter takich fenomenów jak bioen­er­goter­apia, der­moop­tyka oraz innych. Tekst trudny, ale bardzo interesujący.
 • Trzy­nastego o trzy­nastej trzy­naś­cie
  Czym są przesądy w życiu człowieka, skąd się biorą i co z nich wynika? Inau­gu­racja nowego ciekawego cyklu pub­l­i­cysty­cznego, gdzie szczegól­nie wiele do powiedzenia powinni mieć czytelnicy.
 • Jak po sznurku
  Tego jeszcze nie było. Czy Kalisz jest „pęp­kiem” świata? Co oznaczają wykreślone na mapie i bieg­nące przez to miasto i inne europe­jskie metropolie linie proste? Sen­sacyjna hipoteza, którą przy­taczamy w ślad za The World Atlas of Mysteries.
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 1/1991 (3)

W NUMERZE:

 • Początek drogi
  Czyli o tym jak czytel­nicy pomogli już i mogą pomóc w przyszłości Niez­nanemu Światu.
 • Wojsko i radi­estezja
  O wojskowych ekspery­men­tach z radi­este­tami. Co z nich wynikło i kto się nie na żarty przes­traszył ich rezultatów.
 • Zagadka Wielkiej Piramidy
  Druga część arcy­ciekawej pub­likacji Arnolda Mostow­icza. Czy w starożyt­nej budowli, fas­cynu­jącej ludzi od stuleci, zakodowana jest wiedza o wielkim katakliźmie.
 • Telekineza w sądzie
  Odcinek trzeci i ostatni, a w nim o tym jak Nina Kułag­ina wygrała pro­ces z organem pra­sowym radzieck­iego Min­is­terstwa Spraw­iedli­wości. Sąd uznał zjawisko psy­chokinezy za autentyczne.
Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.