Nieznany Świat 9/2013 (273)

W NUMERZE:

 • Ist­nieje tylko TERAZ
  Wszys­tko wygląda zupełnie inaczej, gdy w pełni uświadomimy sobie, że na pewnym niewidzial­nym poziomie coś jest rzeczy­wis­toś­cią, a prob­lemy to wyłącznie autorskie dzieło naszego umysłu. Wyzwa­nia to coś, z czym można się upo­rać tylko i wyłącznie w momen­cie ter­aźniejszym; coś, co wymaga naszej akty­wności tu i teraz – mówi w wywiadzie udzielonym cza­sopismu Unity Vil­lage leg­en­darny Eck­hart Tolle, autor best­sellerowych książek, w tym zwłaszcza Potęgi ter­aźniejs­zości oraz Nowej Ziemi, które sprzedały się w łącznym nakładzie trzech i pół mil­iona egzem­plarzy. Objeżdża­jący od lat świat z warsz­tatami i wykładami duchowy nauczy­ciel, którego New York Times nazwał najbardziej poczyt­nym udu­chowionym pis­arzem w USA, mówi również, że tym, co przynosi uzdrowie­nie, są spokój i siła. W ślad za redakcją peri­odyku, który zamieś­cił roz­mowę z Tollem, i za jej zgodą prezen­tu­jemy niezwykłe prze­myśle­nia niezwykłego człowieka pod­kreśla­jącego, że jedynym powołaniem nauczy­ciela duchowego jest pomoc w usunię­ciu tego, co sep­a­ruje ludzi od prawdy. Fra­pu­jąca rozmowa!
 • Miasto para­nor­malne
  Jest uważane za jedną z najbardziej anom­al­nych stref w Rosji. Nad Togli­atti w Obwodzie Samarskim, bo o nim mowa, często widuje się niezi­den­ty­fikowane obiekty lata­jące, a niek­tórzy twierdzą, że w tamte­jszych zakładach prze­mysłowych, gdzie zna­j­dują się olbrzymie zbiorniki, NOL-​e zaopa­trują się w paliwo. Mało tego – podobno są tam także spec­jalne stanowiska remon­towe, w których naprawia się statki Obcych, a w podziem­nym bunkrze w sarkofa­gach z kulood­pornego szkła mają spoczy­wać zato­pi­one w for­ma­linie zwłoki przy­byszy z Kos­mosu, którzy w 2008 r. zginęli w pożarze. Fan­tas­magorie? Być może. Pewne jest nato­mi­ast, że na mieszkań­cach Togli­atti pogłoski te nie robią więk­szego wraże­nia, gdyż – jak twierdzą – zjawiska para­nor­malne man­i­fes­tują się tam na każdym kroku. Chodzi m.in. o zaw­isające nad budynkami wielkie, świecące kule, z którymi wielokrot­nie stykali się również piloci helikopterów, pojaw­ia­jące się sys­tem­aty­cznie zjawy niewiadomego pochodzenia, a także widy­wane często ogniki i słupy światła. W mieś­cie przez 24 godziny na dobę dzi­ała spec­jalna linia tele­fon­iczna, na którą można zgłaszać zaob­ser­wowane przez siebie anom­alne incydenty
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 8/2013 (272)

W NUMERZE:

 • Zdenko Domančić przy­jeżdża do Pol­ski
  Jest jed­nym z najskuteczniejszych, a jed­nocześnie najlepiej prze­badanych przez naukow­ców bioen­er­goter­apeutów na świecie. Pod­czas doświad­czeń i ekspery­men­tów z jego udzi­ałem przeprowad­zonych przed sześ­ciu laty w Insty­tu­cie Onkologii w Lublanie wyi­zolowane złośliwe komórki rakowe pod wpły­wem ekstrasensa ze Słowenii eksplodowały i roz­padały się, pod­czas gdy innych, zdrowych, bioen­er­gia nawet nie tknęła. Nato­mi­ast pod­dani odd­zi­ały­wa­niu Domančića w pełni kon­trolowanych warunk­ach chorzy z ciężkimi gan­grenami zdrowieli na oczach osłu­pi­ałych lekarzy i naukow­ców, a także telewiz­yjnych kamer. O ter­apii nazy­wanej Metodą Domančića napisał książkę pro­fe­sor medy­cyny z Lublany Radovan Starc (spec­jal­ność: internista i kar­di­olog), a prezy­dent i rząd Słowenii w ofic­jal­nych oświad­czeni­ach wyrażają Zdenko Domančićowi swój podziw i uznanie za to, co robi dla chorych. On sam już za kilka tygodni poprowadzi w Polsce autorskie sem­i­nar­ium. Spotka się też z pewną liczbą chorych, my zaś zde­cy­dowal­iśmy się objąć to wydarze­nie patronatem medialnym
 • Tech­nolo­gie egip­s­kich bogów
  Bardzo ciekawa i pod wieloma wzglę­dami odkry­w­cza trzy­częś­ciowa pub­likacja, którą zaczy­namy w tym numerze. Ekipa Insty­tutu Badań Kom­ple­men­tarnych – Tajem­nice Wieków utwor­zonego przez dzi­en­nikarza Grze­gorza Szy­mańskiego oraz znaną jas­nowidzkę i ekstrasen­skę Tamarę Jer­makową w trak­cie wielokrot­nych wypraw do Egiptu tropami tamte­jszych starożyt­nych budowli i arte­fak­tów odnalazła wstrząsające dowody świad­czące o tym, że prawdziwa his­to­ria tego rejonu jest zupełnie inna, niż utrzy­muje nauka, a liczne, bardzo liczne obiekty, jakie podzi­wiają turyści, stanowią efekt zas­tosowa­nia przy ich wznosze­niu super­nowoczes­nych tech­nik, które dziś okazują się niedostępne. Ślady uży­cia niewiary­god­nie pre­cyzyjnych urządzeń oraz maszyn, które umożli­wiły ich pow­stanie, są widoczne gołym okiem – pod warunk­iem, że porzucimy rutynowe schematy myśle­nia oraz aka­demickie dog­maty. Autor pub­likacji – po raz pier­wszy w pol­s­kich medi­ach – ujaw­nia szoku­jące, solid­nie zdoku­men­towane fakty, które wspiera setkami unika­towych zdjęć. Niemi świad­kowie i język kamieni, a w ostate­cznym rozra­chunku bezprece­den­sowy kawał zakazanej arche­ologii – i wiele więcej
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 7/2013 (271)

W NUMERZE:

 • Medy­cyna jutra
  Wyemi­towany niedawno przez TVN24 rewela­cyjny film doku­men­talny Grega Beck­era The Liv­ing Matrix (tytuł pol­ski Nauka uzdraw­ia­nia), który pow­stał w kopro­dukcji aż czterech państw (USA, Niemcy, Holan­dia i Grecja), jak sły­chać, wywołał zamieszanie i wyraźne zden­er­wowanie w ortodoksyjnych krę­gach naukowych kwes­t­ionu­ją­cych sens nat­u­ral­nych, w tym zwłaszcza ener­gety­cznych i duchowych aspek­tów leczenia chorób. Dzięki ujawnionym tam fak­tom, w tym także wynikom najnowszych ekspery­men­tów oraz badań, wiele, bardzo wiele osób uświadomiło sobie, że to, co niek­tórzy skłonni są uznawać za cud, jest w isto­cie częś­cią rzeczy­wis­tości, jaką nauka zaczyna dopiero odkry­wać. Niek­tóre przekazane w tym kap­i­tal­nym doku­men­cie wypowiedzi badaczy i naukow­ców wręcz zwalają z nóg. Wynika z nich bowiem jed­noz­nacznie, że kon­troli nad naszymi orga­niz­mami nie sprawują geny czy też chemia, lecz odpowiada za nią infor­ma­cja dostępna w polu ener­gety­cznym ciała. Dzięki umiejęt­nemu posługi­wa­niu się nią można wpły­wać na pro­ces uzdrawiania
 • Podróż w odległą przeszłość
  O den­drochronologii do niedawna mało kto słyszał. Chodzi o anal­izę przekro­jów drzew i ich przy­rostów, na pod­stawie której można odt­worzyć ważne wydarzenia w his­torii, takie jak np. gwał­towne zmi­any kli­maty­czne w określonych rejonach świata. Metoda ta pomaga również ustalić, że w konkret­nym okre­sie doszło do erupcji wulkanu. Stwierd­zono m.in., że w lat­ach ciepłych i wilgo­t­nych przy­rosty są zazwyczaj sze­rokie, a suchych i zim­nych – wąskie. Prob­lem polega na tym, by odczy­tane daty pow­iązać z fak­tami his­to­rycznymi. Niek­tóre wynika­jące stąd wnioski okazują się bez mała sensacyjne
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 6/2013 (270)

W NUMERZE:

 • Mis­terium ciąży i nar­o­dzin okiem naukow­ców i ezoteryków
  Kap­i­talna pub­likacja Mał­gorzaty Stępień ujaw­ni­a­jąca wyniki najnowszych badań oraz odkryć doty­czą­cych syg­nal­i­zowanego tem­atu. Jaką rolę w okre­sie ciąży pełnią mózg i podświado­mość? Jak to możliwe, że niekiedy pamię­tamy nie tylko moment nar­o­dzin, ale również życie w brzuchu matki? Na czym polega ener­gety­czna więź między matką i dzieck­iem? Czy to prawda, że stres, stany lękowe i depresja odczuwane przez kobi­etę w okre­sie ciąży zwięk­szają ryzyko wys­tąpi­enia u jej potomstwa objawów astmy? W jakim stop­niu przed poro­dem pomocne mogą okazać się joga i medy­tacja (w tej mierze przeprowad­zono bardzo konkretne bada­nia!)? Pier­wsza część unika­towego opra­cow­a­nia w bieżą­cym numerze, dokończe­nie za miesiąc. Tylko w Niez­nanym Świecie
 • Śla­dem duchowego spełnienia
  Prezen­tu­jemy syl­wetkę i koleje losów jed­nego z najwięk­szych pis­arzy — mistyków Paula Brun­tona, autora książek wydanych w mil­ionowych nakładach, w tym zwłaszcza kul­towego tomu Ścieżkami jogów, w którym słynny poszuki­wacz duchowych prawd powiadomił m.in. Zachód o ist­nie­niu Mędrca z Góry Świętego Płomienia – Ramana Maharshiego, przede wszys­tkim zaś odsłonił przed Czytel­nikami świat mag­icznego Ori­entu zalud­niony przez mędr­ców, jogów, fakirów, magów i sza­leńców. Jego bar­wną biografię uzu­peł­ni­amy frag­mentem niewydanej doty­chczas w Polsce książki pióra syna Paula Brun­tona – Ken­netha Thurstona Paul Brun­ton: A Per­son View, w której znalazł się m.in. zapis ilu­mi­nacji, jakiej leg­en­darny dzi­en­nikarz i podróżnik doz­nał pewnego dnia. To fas­cynu­jąca i do głębi porusza­jąca relacja
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 5/2013 (269)

W NUMERZE:

 • Wywro­towa teo­ria
  Czy źródłem wielu pradawnych mitów oraz prak­tyk mogła być pom­niejszana i deprecjonowana w powszech­nym obiegu nean­der­tal­ska cywiliza­cja snów, uznawana za kul­turę prymi­ty­wną, pod­czas gdy w rzeczy­wis­tości jej przed­staw­iciele posługi­wali się rozbu­dowaną intu­icją, przeczu­ciem oraz instynk­tem, które nie są dziś domin­u­ją­cymi atrybu­tami i cechami? Tak właśnie twierdzi psy­cholog i pis­arz Stan Gooch, który swoimi poglą­dami – skąd my to znamy? – zbul­w­er­sował aka­demicką naukę z jej dog­maty­cznym spo­jrze­niem na pre­his­torię. Ang­iel­ski badacz, który jest także autorem głośnej książki Para­nor­mal, gdzie zaprezen­tował własne wnioski na temat źródeł zdol­ności para­psy­chicznych, for­mułuje kon­trow­er­syjne, niekiedy wręcz rewolucyjne tezy doty­czące pro­cesu ewolucji. Warto je poz­nać, by wyro­bić sobie własne zdanie na ten temat
 • Odnaleźć własną drogę do Źródła
  Bardzo ciekawy, naszym zdaniem, blok czytel­niczych relacji po Wielkiej Medy­tacji 31 grud­nia 2012 r. Me-​dytowano w Polsce i innych kra­jach – od Stanów Zjed­noc­zonych i Kanadę po Wielką Bry­tanię i Niemcy, robili to ludzie młodzi i już dojrzali wiekiem, a w grupie osób, które włączyły się do naszej inic­jatywy, znaleźli się nawet więźniowie zakładów karnych (sic!). – Było to piękne, może najpiękniejsze przeży­cie, jakiego doświad­czyłem w całym 2012 roku – napisał Radosław Wiciński z Częs­to­chowy, a Elż­bi­eta Waś­niak z Niemiec, która pod koniec zobaczyła, jak jej palce emi­tują jasne, długie smugi, stwierdz­iła: – To było niesamowicie cud­owne i bardzo oso­biste doświad­cze­nie
Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.