Nieznany Świat 1/1998 (85)

Nieznany Świat 1/1998

W NUMERZE:

 • Sie­dem Wiel­kich Tajem­nic Kos­mosu Mikołaja Rericha
  Był jed­nym z naj­ciekawszych ludzi naszego stule­cia. Ten uczony, filo­zof, mistyk, pis­arz, poeta, malarz i wytr­wały podróżnik, a przede wszys­tkim badacz ezoterycznej wiedzy Wschodu, którego cała twór­c­zość i dzi­ałal­ność związana jest z prob­le­mami istoty Bytu oraz praw rządzą­cych Wszechświatem i życiem na ziemi — odbył trwa­jącą ponad pięć lat niebez­pieczną podróż do Tybetu. Dotarł wów­czas do miejsc, w których do dziś nie stanęła stopa Europe­jczyka. W swoim Pro­logu — Leg­endzie o Kos­micznej Myśli napisał m.in. o ludzi­ach, dla których kos­miczna myśl jest Głosem Mil­czenia. Rozpoczy­namy nowy, arcy­ciekawy i bardzo ważny cykl publikacji.
 • Atmos­fera to nie lab­o­ra­to­rium!
  Czy to, co robią ekspery­men­ta­torzy na Alasce, bom­bar­du­jący wybrany wycinek jonos­fery falami radiowymi wysok­iej częs­totli­wości, może być przy­czyną klęsk żywiołowych, a zwłaszcza poważnych anom­alii pogodowych w innych częś­ci­ach globu? Coraz głośniej mówi się o tym, że już w prób­nej fazie wspom­ni­anych doświad­czeń doszło do poważnej awarii, w trak­cie której miała całkowicie wyparować masy­wna wty­czka z alu­minium. Zaczęli ekspery­men­tować od razu na Naturze i nie mają poję­cia co się stanie — ostrzega nasz rozmówca, nieza­leżny amerykański badacz Nicholas Begich, autor książki opisu­jącej spek­trum elek­tro­mag­ne­ty­cznej wojny, z którym roz­maw­iają Grażyna Fosar i Franz Blu­dorf. Ciąg dal­szy Ark­ty­cznej kołysanki — tylko w Niez­nanym Świecie.
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 10/1991 (12)

W NUMERZE:

 • Totalna kuracja antyrakowa Breussa
  Pier­wsza część pub­likacji o głośnej na Zachodzie metodzie Rudolfa Breussa, która 40 tysią­com chorych w wielu kra­jach ura­towała życie. Tylko w Niez­nanym Świecie.
 • Naład­owani bez­graniczną energią
  Jak uchronić się przed życiowym „błęd­nym ognikiem”? Phyl­lis Atwa­ter, autorka Powrotu do życia nie mówi czytel­nikom Niez­nanego Świata: „Żeg­na­j­cie”, a jedynie „Do widzenia”.
 • Elek­tron­iczna magia
  Leszek Matela w opar­ciu o fra­pu­jące doświad­czenia zachod­nich naukow­ców opowiada o zdu­miewa­ją­cych efek­tach odd­zi­ały­wań radiotron­icznych, w tym m.in. „żywych obrazach” oraz zadzi­wia­ją­cych wibracjach.
 • Kos­miczny zegar
  Czy sys­tem ener­gety­czny i infor­ma­cyjny orga­nizmu oparty jest na „dwu­nastkowym” kodzie liczbowym? Co się za tym kryje?
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 9/1991 (11)

Nieznany Świat 9/1991W NUMERZE:

 • Ekspery­menty C. G. Junga z medium spiry­tysty­cznym
  Tylko w Niez­nanym Świecie ! Zapis sied­miu sean­sów z udzi­ałem Heleny Preiswerk, w których uczest­niczył twórca psy­chologii głębi, Carl Gustaw Jung.
 • Pol­skie „miejsca mocy„
  Temat na życze­nie czytel­ników. O naszych rodzin­nych miejs­cach „promieniowa­nia”, podob­nych do Wawelu, pisze dok­tor medy­cyny Edmund Bieliński.
 • Co te usta chcą powiedzieć
  Hit numeru. Jerzy Stom, powołu­jąc się na źródła zachod­nie, pisze o kole­jnych zdję­ci­ach „mars­jańskiej głowy”, wyko­nanych tego roku przez radziecką sondę kos­miczną „Mars 23″. Jakkol­wiek wydawałoby się to niewiary­godne, ich anal­iza wykazuje, że usta sfo­tografowanego kos­micznego giganta… poruszają się!!!
 • Uchy­lone drzwi
  Ludzie, którzy przeżyli własną śmierć często, nawet w dzień, widzą niezwykłe obiekty i „ruch na niebie”. Nadal Phylis Atwa­ter i jej fas­cynu­jący Powrót do życia.
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 8/1991 (10)

Nieznany Świat 8/1991W NUMERZE:

 • Nasza pre­mierowa „10
  Czyli pier­wszy mały jubileusz Niez­nanego Świata. W związku z tym przy­pom­nie­nie „gorącego pow­i­ta­nia” sprzed ośmiu lat, kiedy debi­u­towal­iśmy numerem prób­nym — i nie tylko.
 • Wspom­nienia z przyszłości
  Co dzieje się z ludźmi, którzy po przeży­ciu stanu śmierci klin­icznej powró­cili z „tamtego brzegu”? Dal­szy ciąg niezwykłej pub­likacji Phylis M. Atwa­ter. Holo­gramy w bańkach myd­lanych, zdu­miewa­jąco pro­rocze sny…
 • Dotknię­cie niez­nanego
  Nieza­wodni czytel­nicy znowu nadesłali ciekawe relacje na temat włas­nych niezwykłych przeżyć. O pod­nieb­nej „Mar­gareth”, noc­nym kon­tak­cie, doz­na­ni­ach „poza pręd­koś­cią światła” i cud­ownej tajemnicy
 • Punkt kry­ty­czny
  Olsz­tyński reporter Stanisław Wiec­zorek spec­jal­nie dla Niez­nanego Świata pisze o mało znanym przy­padku psy­chokinezy w Ostródzie. Co dzieje się dziś z jego bohaterką, która — widzi­ało to wielu świad­ków — przed kilku laty wygi­nała wzrok­iem met­alowe przedmioty?
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 7/1991 (9)

Nieznany Świat 7/1991W numerze

 • Trudne lądowanie
  Phyl­lis Atwa­ter, autorka głośnej w Stanach Zjed­noc­zonych książki Powrót do życia opowiada o ludzi­ach, którzy wys­zli ze stanu śmierci klin­icznej. Kim byli przedtem, kim są obec­nie? Po wydrukowanym w nr 8 frag­men­cie „Com­ing back to life” prezen­tu­jemy reflek­sje, którymi Phylis dzieli się w cza­sopiśmie Metapsy­chol­ogy. Tylko u nas.
 • Co straszyło w Stra­chocinie?
  Krzysztof Kamiński relacjonuje po raz pier­wszy w Niez­nanym Świecie prze­bieg i okoliczności dłu­gotr­wałych oraz bul­w­er­su­ją­cych zjawisk, których wid­ownią były przez długie lata koś­ciół i ple­ba­nia we wsi położonej niedaleko Sanoka. Czy cała sprawa ma związek z postacią świ­etęgo Andrzeja Boboli?
 • Ile waży dusza?
  Amerykańscy naukowcy uważają, że dusza, poj­mowana przez nich jako ener­gia po zmarłym człowieku, ist­nieje, a jej masa wynosi od 2 do 2,5 grama. Co na to badacze radzieccy? O bardzo ciekawych doświad­czeni­ach dr Zoji Grieczysznikowej.
 • Uczen­nica szarla­tanów
  Kobieta-​chirurg mimo podeszłego wieku fika koziołki, a za całodzi­enny posiłek wystar­cza jej 200 gram poży­wienia. O tajem­nicy zdrowia i długowieczności.
Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.