Nieznany Świat 10/2013 (274)

W NUMERZE:

 • Przyjrzyj się sobie we śnie
  Radzi autorka ory­gi­nal­nej pub­likacji, której inny artykuł Sny: zwier­ci­adło duszy wydrukowal­iśmy w przed rok­iem. Zwraca­jąc uwagę na defi­cyt duchowości w naszym obec­nym życiu (o tym samym pisze Andrzej Szmili­chowski w swoim tekś­cie Getto), Kinga Koś­ciaktwierdzi, że w wewnętrznych wędrówkach sny mogą być czytel­nym dro­gowskazem, gdyż często w nat­u­ralny sposób infor­mują o tym, co jeszcze nieza­lec­zone i wymaga oczyszczenia, co aktu­al­nie ważne oraz co nas czeka w przyszłości. Sys­tem­aty­czna praca z nimi – jej zdaniem – daje wgląd w swoje wnętrze, pozwala przewidzieć kole­jne etapy i zamknąć poprzednie
 • Pojed­nanie w duszy
  Wielowątkowe, anal­i­ty­czne spo­jrze­nie na głośną ter­apię ustaw­ień rodzin­nych jed­nego z naj­ciekawszych współczes­nych ter­apeutów, Berta Hellingera. Znany amerykański psy­chi­a­tra Berne zakładał, że na funkcjonowanie człowieka mają wpływ tzw. skrypty, zwane też przez niego sce­nar­iuszami życia. Nato­mi­ast Hellinger odkrył, że niekoniecznie muszą one doty­czyć wyłącznie naszej egzys­tencji, ponieważ często dosta­jemy je – jak gdyby w spadku – po przod­kach. Inaczej mówiąc, chodzi tu o wydarzenia, które miały istotne znacze­nie w his­torii całej rodziny
 • Ato­m­owy ter­ror i bomba dla towarzysza prze­wod­niczącego
  Dwie, trzeba przyz­nać, dość prz­er­aża­jące w swo­jej wymowie pub­likacje, które można by spiąć wspól­nym hasłem: Wojskowe czuby i nuk­learny straszak. Z ujawnionych w obu artykułach fak­tów możemy dowiedzieć się, w jak upi­orny sposób w nieodległej przeszłości zabaw­iali się – tu i tam – chłopcy w mundurach pod egidą poli­ty­cznych przy­wód­ców. Naj­gorsze zaś, że weter­anów idei ato­m­owego Blitzkriegu, którzy poprze­chodzili na zasłużone emery­tury, zastąpili dziś z powodze­niem inni, młodsi. Miejsce niegdysiejszego sowieck­iego genseka walącego zdję­tym z nogi butem w ONZ-​owską mównicę zajął czer­wony północ­noko­re­ański satrapa z pod­golonym karkiem tudzież irańscy aja­tol­la­howie i muzuł­mańscy ekstrem­iści polu­jący na jądrowe gadżety (co wcześniej czy później zostanie uwieńc­zone sukce­sem). Nato­mi­ast wojskowych z gen­er­al­skimi pag­o­nami, którzy okopali się po obu stronach ide­o­log­icznych sza­ńców, po staremu trawi gorączka niespełnienia i chorych pomysłów, w efek­cie czego plan­etę nadal spow­ija cień zagraża­jącej jej nuk­learnej zagłady
 • TZOLKIN: Uni­w­er­salna Matryca Życia
  W min­ionych lat­ach siewcy stra­chu pod­pier­a­jący się niczym podróżnym kos­turem kalen­darzem Majów upor­czy­wie próbowali nam zafun­dować 21 grud­nia 2012 koniec świata. Robili tak, albo kieru­jąc się per­spek­tywą zysku, albo dlat­ego, że niczego – kom­plet­nie niczego – z Tzolk­ina nie rozu­mieją. Tym­cza­sem 26 lipca 2013 r. rozpoczął się nowy rok majański. Co przyniesie? Pisze o tym najwybit­niejsza w Polsce znaw­czyni kalen­darza Majów, Hanna Kotwicka, która przekonuje, że po 7-​miesięcznym okre­sie prze­jś­ciowym w sferze duchowej otworzyła się czysta karta w dzie­jach ludzkości, my zaś wkroczyliśmy w nowy, 26 000-​letni cykl ewolucji
 • 13 tajem­nic kor­po­racji far­ma­ceu­ty­cznej, o których nie chcą, byś wiedział
  Piotr Orliński, z zawodu far­ma­ceuta (sic!), który niedawno powołał do życia struk­turę pod nazwą Coach­ing Zdrowia, ujaw­nia bul­w­er­su­jące fakty na temat strate­gii dzi­ała­nia kon­cernów far­ma­ceu­ty­cznych. Jej inte­gralną częś­cią jest rozpowszech­ni­anie fałszy­wych mitów, które mają za zadanie zakodować w ludzkiej świado­mości przeko­nanie, że bez syn­te­ty­cznych leków niemożliwy jest powrót do zdrowia, że są one bez­pieczne oraz skuteczne, a bada­nia klin­iczne nad nimi prowadzili bezstronni, nieza­leżni eksperci

PON­ADTO:

 • Bada­nia pro­fe­sora Luca Mon­tag­niera nad pamię­cią wody
 • Zagadka lata­ją­cych ludzi (jeden z najbardziej tajem­niczych fenomenów utr­walonych na zdję­ci­ach i w relac­jach świadków)
 • W Okruchach Wszechświata nadal o kometach, a w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich duchowa podróż po zdrowie i pod­warsza­wska ter­apeutka Anna Mikoła­jczyk, która w swo­jej pracy z powodze­niem wyko­rzys­tuje metody Bran­don Bays oraz Dolores Can­non
 • Język kamieni na zakończe­nie trzy­częś­ciowej pub­likacji Tech­nolo­gie egip­s­kich bogów
 • Horoskop na październik
 • Najnowsze książki z rekomen­dacją Niez­nanego Świata.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.