Nieznany Świat 5/2013 (269)

W NUMERZE:

 • Wywro­towa teo­ria
  Czy źródłem wielu pradawnych mitów oraz prak­tyk mogła być pom­niejszana i deprecjonowana w powszech­nym obiegu nean­der­tal­ska cywiliza­cja snów, uznawana za kul­turę prymi­ty­wną, pod­czas gdy w rzeczy­wis­tości jej przed­staw­iciele posługi­wali się rozbu­dowaną intu­icją, przeczu­ciem oraz instynk­tem, które nie są dziś domin­u­ją­cymi atrybu­tami i cechami? Tak właśnie twierdzi psy­cholog i pis­arz Stan Gooch, który swoimi poglą­dami – skąd my to znamy? – zbul­w­er­sował aka­demicką naukę z jej dog­maty­cznym spo­jrze­niem na pre­his­torię. Ang­iel­ski badacz, który jest także autorem głośnej książki Para­nor­mal, gdzie zaprezen­tował własne wnioski na temat źródeł zdol­ności para­psy­chicznych, for­mułuje kon­trow­er­syjne, niekiedy wręcz rewolucyjne tezy doty­czące pro­cesu ewolucji. Warto je poz­nać, by wyro­bić sobie własne zdanie na ten temat
 • Odnaleźć własną drogę do Źródła
  Bardzo ciekawy, naszym zdaniem, blok czytel­niczych relacji po Wielkiej Medy­tacji 31 grud­nia 2012 r. Me-​dytowano w Polsce i innych kra­jach – od Stanów Zjed­noc­zonych i Kanadę po Wielką Bry­tanię i Niemcy, robili to ludzie młodzi i już dojrzali wiekiem, a w grupie osób, które włączyły się do naszej inic­jatywy, znaleźli się nawet więźniowie zakładów karnych (sic!). – Było to piękne, może najpiękniejsze przeży­cie, jakiego doświad­czyłem w całym 2012 roku – napisał Radosław Wiciński z Częs­to­chowy, a Elż­bi­eta Waś­niak z Niemiec, która pod koniec zobaczyła, jak jej palce emi­tują jasne, długie smugi, stwierdz­iła: – To było niesamowicie cud­owne i bardzo oso­biste doświad­cze­nie
 • Pol­skie piramidy
  Niek­tóre są starsze od egip­s­kich! Mimo to wiedzą o nich nieliczni. W poszuki­wa­niu tych obiek­tów Leszek Matela przemierzył wiele regionów naszego kraju, odwiedza­jąc w swo­jej wędrówce m.in. kopce z sul­mierzy­c­kich lasów i grobowce – giganty na Kujawach, a w odwiedzanych przez siebie miejs­cach wykrył niezwykle silne promieniowa­nia, się­ga­jące niekiedy – jak np. w Wietrzy­chow­icach – 100 tysięcy jed­nos­tek w skali Bovisa (sic!). Co udało mu się ustalić?
 • I spadła z nieba Gwiazda Piołun
  Dwadzieś­cia kilka lat po katas­trofie w Czarnobyl­skiej Elek­trowni Jądrowej wychodzą na jaw nowe, doty­chczas niez­nane i bez mała sen­sacyjne wątki. Rosyjski dzi­en­nikarz relacjonuje swój pobyt w Prypeci latem 1986 r., pod­czas którego miał możność przysłuchi­wać się naradzie w szta­bie kryzysowym, gdzie w obec­ności wysok­iego ofi­cera KGB mówiono m.in. o pojaw­ie­niu się tuż po wybuchu niezi­den­ty­fikowanego obiektu lata­jącego (został on zresztą sfo­tografowany). W kry­ty­cznym momen­cie w kierunku reak­tora, który uległ awarii, NOL wys­trzelił dwa promie­nie, w efek­cie czego – jak twierdzi spec­jal­ista od dozymetrii – poziom śmier­cionośnej radi­acji niemal naty­ch­mi­ast się zmniejszył. Dlaczego służby spec­jalne były poden­er­wowane ujawnie­niem wspom­ni­anego faktu i z jakiego powodu uczest­nik narady, pod­czas której o tym wydarze­niu mówiono, akademik W. A. Lega­sow w drugą rocznicę czarnobyl­skiej katas­trofy popełnił samobójstwo?
 • Ter­apia przy­wraca­jąca zdrowie
  Czym jest chelat­acja, którą w Polsce zaj­muje się zaled­wie kilkudziesię­ciu lekarzy i jakie płyną z niej korzyści dla chorych? Dlaczego met­ale ciężkie, które przenikają do naszych orga­nizmów, a zwłaszcza ołów, rtęć czy kadm, są tak niebez­pieczne dla człowieka i w jakim stop­niu wspom­ni­ana metoda może pomóc w oczyszcze­niu się z nich ludzkiego ustroju? Pisze o tym dr n. med. Antoni Kra­sicki, którego nieodżałowanej pamięci prof. Alek­sander Ożarowski pole­cił redakcji Niez­nanego Świata, jako jed­nego z najlep­szych rodz­imych spec­jal­istów od chelat­acji. W charak­terze appen­dixu pub­liku­jemy relację naszej Czytel­niczki z Niemiec Zmowa mil­czenia, w której opisuje ona swoje doświad­czenia po zatru­ciu się amal­ga­matem, a także omawia prace niemieck­iego toksykologa dr. Maxa Dau­den­der­era – autora 33-​tomowej Encyk­lo­pe­dii Toksyko­log­icznej, który badał wpływ met­ali cięż­kich na ludzkie zdrowie, w efek­cie czego chciano go pozbawić prawa wykony­wa­nia zawodu

PON­ADTO:

 • W Salonie ezoterycznym „Niez­nanego Świata” Maria Rojek pisze o Mieszkance Świata DuchówAntoninie Zacharze-​Wnękowej z Pod­hala, w której życiu i twór­c­zości zaz­naczyły wyraz­iś­cie swoją obec­ność niezwykłe wątki metafizyczne
 • Szmili­chowski o instynkcie i woli, a w drugim tekś­cie (kry­ty­cznie) o scjentologach
 • W Dysku z Fajs­tos – Blisko, coraz bliżej (rozwiązanie tajem­nicy), w Okruchach Wszechświata: Ukraść Księżyc, a w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich Złota Mira, czyli znana niekon­wencjon­alna ter­apeutka Mirosława Tomaszewska
 • Horoskop na maj.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.