Nieznany Świat 9/2012 (261)

W NUMERZE:

 • Umysł potę­pi­ony
  Pub­likacja, którą nie bez powodu opa­trzyliśmy hasłem Wydarze­nie roku. Jeszcze kilka­naś­cie lat temu nie sądzil­iśmy bowiem, że będzie nam dane przeprowadzić roz­mowę z tak wybit­nym i leg­en­darnym badaczem, jakim jest dla nas Rupert Shel­drake, twórca kon­cepcji rezo­nansu mor­ficznego oraz autor książki Nowa nauka życia, którą mag­a­zyn Nature przed 31 laty pro­ponował spalić (notabene skąd my znamy tego rodzaju tęs­knoty?). Ogrom­nie ciekawy, naszym zdaniem, wywiad z Rupertem Shel­drakiem, do którego doszło dzięki inic­jaty­wie współpracu­jącego z Niez­nanym Światem młodego dzi­en­nikarza INFRY Pio­tra Cielebi­a­sia, druku­jemy nie bez wewnętrznego poruszenia oraz ze świado­moś­cią wagi zawartych w tym tekś­cie intelek­tu­al­nych i duchowych treści. O ewolucyjnych proce­sach we Wszechświecie, polach pamięci – i wiele więcej
 • Zdu­miewa­jąca wiedza naszych przod­ków
  Jak to możliwe, że w pre­his­to­rycznych cza­sach niek­tórzy dys­ponowali zaawan­sowaną wiedzą astro­nom­iczną oraz matem­aty­czną, o czym świad­czą m.in. pol­skie kopce i inne podobne budowle na świecie (wysokość kopca Krakusa to dokład­nie dziesię­ciokroć złotej liczby Fi)? W tle pojaw­iają się też cel­ty­cki kalen­darz oraz prob­lem związku Pasa Ori­ona z ukła­dem krakows­kich kopców. A tzw. Prze­myski Zodiak czy sekrety mag­icznych kapeluszy, w których zakodowane są cykle kos­miczne, nie mówiąc o słyn­nym Dysku z Nebry, będą­cym najs­tarszą mapą nieba? Bardzo, ale to bardzo ciekawa pub­likacja Leszka Mateli
 • Bogowie małp
  Sami naukowcy dziś przyz­nają, że wiele doko­nanych wcześniej ustaleń doty­czą­cych zachowań małp to zwycza­jne śmieci. Mało tego: coraz więcej wskazuje na to, że szym­pa­nsy, tak jak ludzie, mają rozwinięte życie duchowe, a nawet wyz­nają jakąś pier­wotną religię (sic!). O szoku­ją­cych odkryci­ach i niez­nanych do niedawna fak­tach doty­czą­cych niek­tórych gatunków zwierząt mówi w wywiadzie udzielonym Niez­nanemu Światu dzi­en­nikarz i pis­arz, autor licznych pub­likacji poświę­conych zagad­kom rodzaju ludzkiego oraz kryp­to­zo­ologii, Tadeusz Oszub­ski
 • Medi­alny powrót Cuauhte­moca
  Ostatni aztecki władca, który rzu­cił klątwę na Her­nana Cortesa i jego najeźdźców, przemówił z tamtej strony w ses­jach chan­nelin­gowych słyn­nego meksykańskiego medium, Dony Pan­chity. I można by to włożyć między bajki, gdyby nie opinia dominikan­ina, ojca Maurice’a Coca­gnaca, który – o czym pisal­imy swego czasu w Niez­nanym Świecie – obser­wował liczne seanse z udzi­ałem Dony Pan­chity i przeprowad­zone przez nią bez stosowa­nia narzędzi chirur­gicznych oraz anty­sep­tyków para­psy­chiczne oper­acje potwierdza­jąc ich aut­en­ty­czność, podob­nie jak neu­ropsy­cholog z Meksyku Jacobo Grinberg-​Zylberbaum oraz inni lekarze i psy­cholodzy. Co więcej – Jacobo uważał, że medium, pozosta­jąc w odmi­en­nym stanie umysłu, wchodzi w inter­akcję z czymś, co nazwał infor­ma­cyjnym matrixem, i że potrafi przek­sz­tał­cić go w taki sposób, by w następst­wie zmienić całą rzeczywistość
 • Zagadki Sre­brnego Globu
  O niek­tórych księży­cowych anom­ali­ach pisal­iśmy już w przeszłości, jed­nak ich lista, którą sporządził autor dwuczęś­ciowej pub­likacji na ten temat, Grze­gorz Szy­mański jest szoku­jąca. Nie ma nawet pewności, skąd w ogóle Księżyc się wziął. Od teorii odłączenia po hipotezy pod­wójnej plan­ety, wędru­jącej plan­e­toidy i wielkiego impaktu. Ale także o szkle i promieniowa­niu na powierzchni nat­u­ral­nego (czy aby na pewno takiego właśnie?) satelity Ziemi, jego zbyt ide­al­nej orbicie, zadzi­wia­ją­cych krat­er­ach – i wiele więcej. Pewne jest jedno: teorię, że Księżyc to martwy, suchy i pozbaw­iony powi­etrza kawał skały, można spoko­jnie odłożyć do lamusa

PON­ADTO:

 • Z ostat­niej chwili: Mag­iczny Pałac Sapetów – repor­taż i fotore­por­taż z jed­nego z naj­ciekawszych ezoterycznie miejsc w Polsce. Tajem­nice, miejsca mocy, sub­telne promieniowa­nia i echa przeszłości
 • Per­petuum mobile: maszyna niemożliwa?
 • Pola świado­mości w Dysku z Fajs­tos: tajniki zapisu i Kaz­imierz Maty­jas – ter­apeuta, który ratuje wzrok w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich.
 • Klątwa góry
 • Dr Piotr Piotrowski o grani­cach astrologii
 • Horoskop na wrzesień.

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.