Nieznany Świat 4/2003 (148)

Nieznany Świat 4/2003

W NUMERZE:

 • Zrozu­mieć Fatimę
  Liczne znaki zapy­ta­nia i nie­jas­ności związane z ujawnie­niem w 2000 roku przez Koś­ciół treści trze­ciej przepowiedni fatim­skiej nie zmieni­ają faktu, że w 1917 r. w por­tu­gal­skiej wiosce doszło bezs­pornie do nadzwycza­jnych wydarzeń, mają­cych swe źródło poza grani­cami ziem­skiego czasu i przestrzeni. Kon­kluzja taka wydaje się pewna, nawet jeśli ich uważna anal­iza fak­to­log­iczna, doko­nana zwłaszcza na szer­szym społecznym i his­to­rycznym tle, nakazuje ostrożność w trak­towa­niu tych wydarzeń w kat­e­go­ri­ach escha­to­log­icznych. Nie ulega też wąt­pli­wości, że w kon­tekś­cie dra­matu fatim­skiego mamy do czynienia z dwiema wielkimi trau­maty­cznymi posta­ci­ami. Są nimi sios­tra Lucia dos San­tos i Jan Paweł II — pier­wszy papież, który, w prze­ci­wieńst­wie do swoich poprzed­ników, uczynił zadość pewnemu szczegól­nie ważnemu naka­zowi fatim­skiego posła­nia. Marek Rymuszko, który od wielu lat gro­madzi fak­to­log­iczną doku­men­tację na temat fatim­s­kich tajem­nic, pojechał do Por­tu­galii, a bezpośredni kon­takt z tym kra­jem i miejscem dom­nie­manych objaw­ień — jak sam mówi — pod pewnymi wzglę­dami zmienił ogląd prob­lemu, który od dawna drąży. Jed­nocześnie wyjazd ten spowodował pojaw­ie­nie się w doty­chczas zebranych reporter­s­kich mate­ri­ałach kole­jnych pytań bez odpowiedzi.
 • O co chodzi w tym życiu
  Prezen­tu­jemy bardzo ciekawy wywiad z Ray­mon­dem Moodym opub­likowany w cza­sopiśmie Jour­nal of Alter­na­tive and Com­ple­men­tary Med­i­cine. Leg­en­darny badacz doświad­czeń blis­kich śmierci, autor kul­towych książek Życie po życiu, Reflek­sje o życiu po życiu i W stronę światła — jak się okazuje nadal drąży tę prob­lematykę, łącząc ją z kari­erą naukową i zwraca­jąc szczególną uwagę na graniczne obszary ludzkiej świado­mości. R. Moody poza tym, że wygłasza setki wykładów w Stanach Zjed­noc­zonych i Europie, zain­tere­sował się również m.in. stanami hipno­gog­icznymi i możli­woś­ci­ami, jakie, w celu wygen­erowa­nia określonych wizji, stwarza uży­cie… krysz­tałów. Spisałem niek­tóre his­to­rie — mówi Moody — jakie ujrza­łem w krysz­tałowej kuli i wyko­rzys­tałem w mojej pracy pis­arskiej. Odkryłem, że ma to naprawdę dobroczynne działanie.
 • Zagadka lewitacji
  Raport Niez­nanego Świata na temat jed­nego z naj­ciekawszych zjawisk psi. Ist­nieje co najm­niej kilka­dziesiąt dobrze udoku­men­towanych przy­pad­ków lewitacji ludzi, przy czym niek­tóre z nich zostały zare­je­strowane na zdję­ci­ach i, co szczegól­nie ważne, fil­mach (jak np. lewitacja jogina z South­ern w Indi­ach w 1936 r. oraz kobi­ety w afrykańskim Togo w maju 1975 r.). Czy lewitacja ma jakiś związek z anty­graw­itacją? Co sądzić o relac­jach z lewitowa­nia całkiem pokaźnej grupy świę­tych — poczy­na­jąc od Teresy z Avila, poprzez Józefa i Fran­ciszka z Asyżu, a na Ojcu Pio kończąc? Co sprzyja, a co przeszkadza osiąg­nię­ciu stanu, w którym przes­tają obow­iązy­wać prawa fizyki?
 • Szoku­jące fakty
  Na odbytej przed kilkoma miesią­cami UFO-​konferencji w Santa Clara w Kali­fornii ujawniono bul­w­er­su­jące infor­ma­cje doty­czące m.in. ukry­wa­nia przez rządy wiel­kich mocarstw i estab­lish­ment wojskowy prawdy o kon­tak­tach z obcymi kul­tur­ami kos­micznymi, a także na temat wzięć. Przy okazji przy­pom­i­namy bardzo podobny w swoim prze­biegu UFO-​kongres w Brazyli sprzed pię­ciu lat zakońc­zony wys­tosowaniem przez jego uczest­ników apelu do władz o odta­jnie­nie fak­tów odnoszą­cych się do pen­e­tracji Ziemi przez inne cywiliza­cje. Podobne jak w przy­padku wcześniejszych tego rodzaju inic­jatyw, także i z niej niewiele wynikło.

PON­ADTO:

 • Emery­towany sędzia sądu okrę­gowego opowiada w Dotknię­ciu Niez­nanego o tym, jak od wielu lat opuszcza ciało. Na temat swoich doświad­czeń pisze książkę.
 • Walka dnia z nocą, czyli o pewnych zagad­kach związanych z prze­sile­niem wiosennym.
 • Więcej światła w naszym, drukowanym już od ponad roku cyklu o piramidach.
 • Szmili­chowski o pojaw­ia­niu się nowego człowieka.r
 • W Okruchach Wszechświata — całkowicie nowa hipoteza numer 86 na temat okoliczności i przy­czyn wybuchu nad syberyjską tajgą w czer­wcu 1908 r.
 • W Pocz­cie heal­erów pol­s­kich o mało znanej w Polsce metodzie dok­tora Tragera, jaką sto­suje warsza­wska natur­oter­apeutka Katarzyna Stawicka.
 • Tenseg­rity — psy­chofizy­czny sys­tem Car­losa Cas­tenedy prze­nie­siony w scenerię Kaukazu i egzo­ty­cznego Dages­tanu, a przy okazji także Polski.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.