Nieznany Świat 11/2010 (239)

Nieznany Świat 11/2010W NUMERZE:

 • (Od)wieczna gra, czyli obec­ność zmarłych
  Wielu ludzi uważa­ją­cych się za oświeconych (co w tym przy­padku oznacza: solid­nie wyk­sz­tał­conych) wiarę w dal­sze ist­nie­nie po śmierci ciała fizy­cznego trak­tuje jako niedorzeczną. Wydaje im się, że o sobie i o otacza­ją­cym świecie wiedzą abso­lut­nie wszys­tko, nie pozostaw­ia­jąc duszy miejsca do życia. Jakże złudne to mnie­ma­nia! Świad­czą o tym nie tylko porusza­jące doświad­czenia wielu osób kon­tak­tu­ją­cych się z tam­tym światem, lecz także wydarzenia z udzi­ałem wybit­nych postaci z kręgu nauki, jak Carl Gus­tav Jung. Warto też przeczy­tać – osad­zoną w trady­cyjnym listopad­owym kli­ma­cie – pub­likację Nakarmić cie­nie przod­ków i bardzo ciekawe relacje zamieszc­zone w rubryce Dotknię­cie Nieznanego
 • Nadzwyczaj istotne dziesięć tysięcy
  Tyle właśnie godzin trzeba poświę­cić na samo­d­oskonale­nie i autotren­ing, by osiągnąć mis­tr­zostwo w każdej dziedzinie ludzkiej akty­wności, nieza­leżnie od tego,czy jest to np. muzyka, sport, czy heal­ing. Bada­nia prowad­zone w różnych ośrod­kach na świecie zakończyły się wybit­nie zaskaku­ją­cymi wnioskami: że sam wrod­zony tal­ent niczego jeszcze nie gwaran­tuje, a wyżyny pro­fesjon­al­izmu oraz kun­sztu można osiągnąć jedynie pod warunk­iem dłu­gotr­wałych, niekiedy wręcz morder­czych ćwiczeń. Cóż, niek­tórzy się zmartwią
 • Jezioro samobójców
  Wydaje się być spoko­jnym zbiornikiem wod­nym; ide­al­nym miejscem dla tych, którzy lubią w lecie popły­wać. Jego wody kryją jed­nak okrutną tajem­nicę związaną z pewnymi dra­maty­cznymi wydarzeni­ami przeszłości. Trudno też uznać za przy­padek fakt, że jezioro Ronkonkoma na Long Island w USA raz po raz pochła­nia nowe ofi­ary. Są to niemal wyłącznie mężczyźni, a ciała top­iel­ców znikają w toni bez śladu, choć akwen nie należy do zbyt głębo­kich. Czy wszys­tkie te incy­denty mają jakiś wspólny mianownik związany z klątwą sprzed 400 lat?
 • Antark­tyda, UFO i niemiecki ślad
  Pasjonu­jąca poz­naw­czo, dwuczęś­ciowa pub­likacja, którą ze względu na ujawnione w niej fakty zde­cy­dowal­iśmy się opa­trzeć dawno niewidzianą w naszym piśmie wini­etą Forum Niezwykłych Hipotez. Co dzi­ało się tuż po wojnie – i być może dzieje się nadal – na najwięk­szym, cią­gle niespen­etrowanym kon­ty­nen­cie świata, a ściślej mówiąc pod jego lodami? Jaki prawdziwy cel przyświecał słyn­nej amerykańskiej wyprawie z 1947 r. pod kierown­ictwem admi­rała Richarda Byrda, która wró­ciła zdziesiątkowana, on sam zaś – w związku z wypowiedzi­ami na temat tego, co widział na Antark­ty­dzie – został ofic­jalny uznany za psy­chicznie chorego i skierowany na przy­mu­sowe lecze­nie (do służby przy­wró­cił go później prezy­dent Eisen­hower)? Gdzie się podzi­ało kilka­dziesiąt hitlerows­kich okrętów pod­wod­nych, których po wojnie nigdy nie odnaleziono, i kim byli ludzie w maskach, jakich miał prze­trans­portować na Antark­tydę w ramach tajnej Oper­acji Walkiria 2 na trzy tygod­nie przed kapit­u­lacją III Rzeszy okręt dowod­zony przez kap­i­tana Wil­helma Bern­harda? Jakie wresz­cie było pochodze­nie lata­ją­cych dysków, które w pobliżu Antark­tydy zaatakowały flotę admi­rała Byrda, niszcząc wiele samolotów star­tu­ją­cych z pokładów jego jednostek?
 • Wróże­nie surowo wzbro­nione!
  Na Ukrainie pojawił się kuri­ozalny pro­jekt usta­wodaw­czy, w myśl którego dzi­ałal­ność astrologów, wróżek, jas­nowidzów, chi­ro­man­tów itp. miałaby zostać zakazana prawnie. Autorem tej, pożal się Boże, inic­jatywy jest 31-​letni poli­tyk Paweł Ungar­ian z Bloku Julii Tymoszenko, prze­wod­niczący religi­jnego sto­warzyszenia młodych bap­tys­tów, który wcześniej wal­czył z prosty­tucją, haz­ar­dem i piciem piwa. W uza­sad­nie­niu pro­jektu, który poparli także m.in. towarzysze związani z dawnymi ugrupowa­ni­ami komu­nisty­cznymi (cóż za wyborne towarzystwo, no pięknie, po prostu cud­ownie!), znalazł się zapis mówiący o tym, że Ukraina to jeden z najs­tarszych chrześ­ci­jańs­kich kra­jów w Europie i że zakaz przepowiada­nia przyszłości uchroni jej duchową trady­cję oraz zdrowie psy­chiczne mieszkańców, rzekomo zagrożone poprzez dzi­ałal­ność wróżek i astrologów. Z swej strony uznal­iśmy, że tak smakowita leg­is­la­cyjna głupota warta jest pub­l­i­cysty­cznego odno­towa­nia na podobieństwo recen­zji z wys­tępu kabaretu „Burak Pastewny”

PON­ADTO:

 • Przewrót okul­tysty­czny
 • Dwa spo­jrzenia na ciszę jako sposób życia i postrze­ga­nia otacza­jącego nas świata
 • W Salonie ezoterycznym „ siła ducha Matki Ewy, w Zagad­kach czasu o pró­bie zrozu­mienia czasu właśnie, a w Okruchach Wszechświata niebo, gwiazdy i ich tajemnice
 • Czym jest fenomen UFO? – niezwykle intere­su­jący wywiad amerykańskiego fizyka jądrowego i pis­arza Stan­tona Fried­mana udzielony pol­skiemu por­talowi inter­ne­towemu INFRA
 • W Pocz­cie heal­erów pol­s­kich bioen­er­goter­apeuta XXI wieku Piotr Leszczyński z Ostrowca Świę­tokrzyskiego (oj, będzie się po wydrukowa­niu tego tek­stu działo)
 • Skan­dalu ze świńską grypą ciąg dal­szy – koniec farsy made in WHO
 • Dziesięć powodów, dla których prze­mysł medy­czny popiera Codex Alimentarius
 • Horoskop na listopad.

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.