Nieznany Świat 6/2004 (162)

Nieznany Świat 6/2004

W NUMERZE:

 • Dzieci Światła
  Salman Rashdie w powieści Dzieci Północy opisuje tajną orga­ni­za­cję dzieci obdar­zonych para­nor­mal­nymi zdol­noś­ci­ami, które przyszły na świat dokład­nie w chwili, gdy Indie odzyskały niepodległość. Nato­mi­ast w trady­cji bud­dyjskiej z daw­ien dawna znane jest poję­cie tulku — niezwykłego dziecka, będącego inkar­nacją zmarłego dos­to­jnego męża o pon­ad­prze­cięt­nych przymio­tach. Zarówno Dzieci Północy, jak i bud­dyjskie tulku, a także pojaw­ia­jące się coraz częś­ciej w innych krę­gach kul­tur­owych nas­to­latki nazy­wane Dziećmi Indygo mają być niezwykłymi posłań­cami pre­destynowanymi do ode­gra­nia w życiu naszej plan­ety szczegól­nej roli poprzez nadanie roz­wo­jowi ludzkości pożą­danego kierunku i wniesienia weń nowej jakości. Pub­likowany artykuł to tylko syg­nał tem­atu, do którego wrócimy w przyszłości w bardziej pogłębionych publikacjach.
 • Księga Uran­tii
  Czym jest ten tajem­niczy, spisany na 2000 stronach przekaz? Jakie jest jego pochodze­nie i czym wytłu­maczyć obec­ność w przesła­niu infor­ma­cji, z których wiele znalazło swoje naukowe potwierdze­nie dopiero po lat­ach? Skąd biorą się kos­miczne religie i gdzie szukać przy­czyn tego, że niek­tóre chan­nelingi zyskują w świecie tak znaczny rezo­nans i popularność?
 • Opę­ta­nia i egzor­cyzmy z punktu widzenia para­psy­chologii
  Bardzo ciekawa (zwłaszcza w swo­jej drugiej części, którą wydruku­jemy za miesiąc) pub­likacja włoskiego sędziego i zarazem badacza zjawisk para­psy­chicznych Felice Massiego, pode­j­mu­jąca m.in. prob­lem pomyłek oce­ni­anych, jakie mogą zostać popełnione na tym polu. Chodzi zwłaszcza o sytu­acje, kiedy dia­bel­ski rodowód przyp­isuje się całkiem nieźle już prze­badanym fenom­e­nom ze strefy psy­chotron­iki w rodzaju psy­chokinezy, jas­nowidzenia czy telepatii. Skąd się biorą takie wypadki?
 • Między duszą a ciałem
  Naukowcy coraz częś­ciej zaczy­nają się intere­sować duchową stroną człowieka, próbu­jąc pod­dawać ją badan­iom i ekspery­men­tom. Czy może im w tym przy­padku pomóc oso­biste upraw­ianie medy­tacji? Czy współczu­jące myśli i odczu­cia wpły­wają na lep­sze funkcjonowanie sys­temu immuno­log­icznego? Czy szpi­tale powinny stosować ter­apię mod­l­itwą, skoro coraz więcej jest dowodów na to, iż w wielu, bardzo wielu przy­pad­kach pomaga ona w powro­cie do zdrowia? Zaskaku­jące odkrycia i ich inter­pre­tacje w pub­likacji miesięcznika Caduceus.
 • Epi­demie elek­tryczne w świecie
  Megaawarie, do których szczegól­nie często zaczęło dochodzić w ostat­nich lat­ach, a których najbardziej spek­taku­larnym przykła­dem stało się pogrąże­nie w ciem­noś­ci­ach Nowego Jorku 14 sierp­nia 2003 r., prowokują do wielu pytań. Czy rzeczy­wiś­cie w każdym tego rodzaju przy­padku zaw­iniła tech­nolo­gia, czy może włącza się tu również niez­nany czyn­nik zewnętrzny? Czy w takich sytu­ac­jach wszys­tko można wytłu­maczyć jedynie skutkami wyso­kich tem­per­atur i wyład­owań elek­trycznych? Jak na tym tle ocenić relacje świad­ków mówiące o pojaw­ia­niu się w stre­fach katas­trof ener­gety­cznych obiek­tów lata­ją­cych niez­nanego pochodzenia? Czy ludzie, którzy utrzy­mują, że widzieli NOL-​e zaw­isające nad lini­ami wysok­iego napię­cia i wyraźnie się od nich zasi­la­jące — ulegli omamom? Raport .

PON­ADTO:

 • Nieporozu­mienia z szóstką w tle, czyli co mają wspól­nego z aut­en­ty­czną numerologią pewne głęboko zako­rzenione przesądy.
 • Szmili­chowski o mistyce, nazwanej przez niego śla­dem boskiej stopy na wietrze wyobraźni i niepożą­danych skutkach nad­miernego oszołomienia nią.
 • W cie­niu dobrego drzewa: topola — pochła­ni­acz złej energii.
 • O pol­s­kich pirami­dach i związanych z nimi zagadkach.
 • Do kogo należą znalezione mete­o­ryty (smakowite casusy z obszaru różnych państw w Okruchach Wszechświata).
 • W Pocz­cie heal­erów pol­s­kich — runy, kamie­nie i zbłąkani goś­cie trafi­a­jący do ter­apeutki spod Wejherowa, Mod­esty Miazek.

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.