Nieznany Świat 1/2005 (169)

Nieznany Świat 1/2005

W NUMERZE:

 • Wołanie (z) Ziemi i Rok 2012
  Co nas czeka? Dwie bardzo różne pub­likacje drążące prob­lem przyszłości Błęk­it­nej Plan­ety. W pier­wszej przy­pom­ni­ano m.in., jak z pewnymi plagami trapią­cymi Ziemię chcieli wal­czyć niek­tórzy wybitni naukowcy, myśli­ciele i poli­ty­czni promi­nenci. W tema­cie prze­lud­nienia doradzali oni np. zaniecha­nia szczepień ochron­nych (po to, by jak najwięcej ludzi zmarło) lub wręcz posłuże­nie się w celu załatwienia tej sprawy śmiertel­nym wirusem. Z kolei Ewa May – autorka drugiej pub­likacji, doty­czącej prz­er­aża­jącej (zdaniem niek­tórych) per­spek­tywy tego, co ma się wydarzyć 20 i 21 grud­nia roku 2012, odkryła ważne numero­log­iczne kody, które, jej zdaniem, staw­iają pod znakiem zapy­ta­nia trafność pro­roctwa Ori­ona i związanej z nim prog­nozy zagłady Ziemi, czym straszą w swo­jej głośnej na świecie książce (Pro­roctwo Ori­ona na rok 2012 ) Patrick Geryl i Gino Ratinckx.
 • Przy­padek Omm Seti
  Kto wie, czy nie najbardziej porusza­jąca i zdu­miewa­jąca zarazem fabuła reinkar­na­cyjna na świecie. Jej bohaterką była Ang­ielka Dorothy Eady – znana i ceniona badaczka starożyt­nego Egiptu, która po prze­niesie­niu się do tego kraju, gdzie – jak twierdz­iła – żyła przed tysią­cami lat, przy­brała imię Omm Seti (Matki Seti). Jest do dziś jedną z najbardziej zagad­kowych postaci w his­torii arche­ologii, a zapisy pozostaw­ione przez kobi­etę – badacza dzięki prowadze­niu przez nią oso­bis­tego dzi­en­nika budzą zazwyczaj niedowierzanie. Jed­nocześnie nie pozwalają odpowiedzieć na pytanie skąd ta do bólu kreaty­wna, dynam­iczna, odważna i zde­ter­mi­nowana niewiasta wiedzi­ała to, co wiedzi­ała i co zaprowadz­iło ją do egip­skiego Aby­dos. Się­ga­jący korzeni­ami w czasy starożytne wątek astral­nych kochanków, a przy okazji solidna por­cja arche­o­log­icznej wiedzy doty­czącej zagadek odległej przeszłości.
 • Dziecko z gwiazd?
  Spór wokół dzi­wnej cza­szki, której wiek osza­cow­ano na ok. 900 lat, a którą znalazła w Meksyku młoda Amerykanka, nie słab­nie. Bada­nia nie udzieliły jed­noz­nacznej odpowiedzi w kwestii anatomicznych anom­alii, jakimi charak­teryzuje się znalezisko, a w połącze­niu z miejs­cowymi mitami i poda­ni­ami sprawa wydaje się pod­wójnie zagad­kowa. Albo to jest kos­mita, albo najbardziej anor­malny okaz istoty ludzkiej z cza­sów Człowieka Sło­nia – pod­sumowuje wyniki doty­chcza­sowych analiz Lloyd Pye, od którego wszys­tko się zaczęło. Onże dodaje: Gdy tylko zobaczyłem te oczodoły, poczułem się, jak by strzelił we mnie piorun. Wszyscy prze­cież ori­en­tu­jemy się, jak wyglą­dają Szarzy. Pomyślałem: do diaska, czy to może być prawda?
 • Klinika Powrotu do Zdrowia
  Funkcjonuje w Warsza­wie i jest mało znana, a szkoda, gdyż zatrud­nieni w niej lekarze, psy­chol­o­gowie i inni ter­apeuci sto­sują nowa­torskie metody ter­apii także w odniesie­niu do chorób uznawanych za nieuleczalne. Gen­er­al­nie poma­gają pac­jen­tom znaleźć men­talne i psy­chiczne instru­menty umożli­wia­jące powrót do zdrowia. Jakie? O tym w repor­tażu Marii Rojek.
 • Horoskop na 2005 rok
  Trzeba czuć ciężar świata i nauczyć się go dźwigać tak, by radość wyparła smutki, a pesymizm zmienił się w optymizm. Nie powinno to być zbyt trudne w nad­chodzą­cym roku 2005, któremu patronuje Merkury – mis­trz umiejęt­ności współży­cia z innymi i sprawnego radzenia sobie ze sprawami zwykłego dnia. To bardzo obiecu­jąca prog­noza, mogąca być zapowiedzią złagodzenia tego wszys­tkiego, co może wyniknąć z kwadratury marsa do Księżyca i Słońca do Jow­isza, a także nieprzewidy­wal­nej w skutkach opozy­cji Księżyca do Urana.

PON­ADTO:

 • Wielka Medy­tacja Czytel­ników Niez­nanego Świata.
 • Buble 2004 i bezładna szarża siostry zakon­nej Michaeli Paw­lik na szkoły wal­dorf­skie oraz ich patrona, Rudolfa Steinera.
 • Fikcja czy rzeczy­wis­tość? – intere­su­jąca fak­tolo­gia w kole­jnym odcinku cyklu Odkry­wanie Atlantydy.
 • Dom Ufo­log­icznych Kon­tak­tów – fotore­por­taż i relacja naszego współpra­cown­ika z Tokio, Kiyoshi Amamiyi z bardzo ciekawego miejsca w Japonii.
 • W Pocz­cie heal­erów pol­s­kich mikrokinezyter­apia, porówny­wana z dotykiem skrzy­deł motyla i jej niestrud­zona prop­a­ga­torka Gabriela Berdychowska.
 • Zapom­ni­ana ekspedy­cja „Tun­guska 56″ w Okruchach Wszechświata.
 • Nasz chleb niepowszedni (ważne odkrycie pol­skiego naukowca).
 • Druga twarz pospo­litego kalen­darza, czyli dziesięć rzeczy, o których na pewno nie wiesz.
 • Jas­nowidze w akwarium.
 • Oko w oko z Ałmy­sem: relacja uciekiniera z sowieck­iego gułagu, kap­i­tana Rawicza.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.