Nieznany Świat 1/2017 (313)

W NUMERZE:

 • Co dalej z ziem­skim kli­matem?
  Próba odpowiedzi na jedno z ważniejszych obec­nie pytań, a przy okazji o zamarza­jącej w XVII wieku Europie i innych anom­ali­ach pogodowych na świecie w przeszłości. M.in. 28 marca 1848 r. „stanął” na 30 godzin wodospad Nia­gara, a we wspom­ni­anym siedem­nastym stule­ciu Francja przez kilka lat musi­ała obyć się bez wina, gdyż wskutek dotk­li­wego zimna oraz ulewnych deszczy nie mogły dojrzeć winogrona. Adri­atyk zamarzł u brzegów, po tym zaś, gdy Cieśn­ina Bosfor pokryła się lodem, ludzie chodzili z Azji do Europy i z powrotem na piechotę. Doszło wów­czas również do potężnych erupcji 12 wulka­nów w obrę­bie tzw. Pacy­ficznego Pierś­cienia Ognia oraz spowol­nienia Golf­stromu. Ów zimny i znac­zony chło­dem czas przyniósł też liczne wojny, a powo­dem tego wszys­tkiego była przy­puszczal­nie zmniejs­zona akty­wność Słońca. Co nato­mi­ast czeka nas w XXI wieku?
 • Przepowied­nie z Argen­tyny
  Niesamowite rysunki (wraz z towarzyszą­cymi im komen­tarzami) Ben­jam­ina Solari Par­raviciniego z lat 30. XX wieku. Wygląda na to, że argen­tyński malarz i rzeźbiarz przepowiedział II wojnę świa­tową, lądowanie ludzi na Księżycu, atak na nowo­jorskie World Trade Cen­ter (wów­czas jeszcze niewybu­dowane!) i katas­trofę w japońskiej Fukushimie. Są też w jego twór­c­zości inne niepoko­jące zapowiedzi, które na szczęś­cie jeszcze się nie sprawdz­iły. W tym samym bloku tem­aty­cznym druku­jemy kon­trow­er­syjny artykuł stanow­iący wybu­chową mieszankę religii i pro­fe­tyki, a poświę­cony prob­le­mowi uchodźców w wiz­jach i pro­roctwach ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem spuś­cizny Nos­tradamusa. Nie zamierzamy ukry­wać, że nie należymy do prze­sad­nych fanów wspom­ni­anego wiz­jon­era, a już to, co pisze w kon­tekś­cie jego pro­roctw obfi­cie cytowany przez autora Ste­fan Paulus, wydaje się total­nie odle­ciane. Niem­niej warto cały ten mate­riał uważnie przes­tu­diować, by móc go samodziel­nie ocenić
 • Powrót do „Zakazanej arche­ologii”
  Przeprowad­zona przez Pio­tra Cielebi­a­sia spec­jal­nie dla Niez­nanego Świata roz­mowa z Michaelem Cremo, autorem pamięt­nej książki z początku lat dziewięćdziesią­tych ubiegłego stule­cia. Jak patrzy on na swoje dzieło dziś, z per­spek­tywy niemal ćwierćwiecza? Dlaczego nauka boi się niewygod­nych odkryć i z jakiego powodu często nie przyj­muje ich do wiado­mości, albo je z pre­m­e­dy­tacją ukrywa? Uważam – mówi nieza­leżny badacz, znany ze swoich związków z filo­zofią hin­duisty­czną – iż wszyscy jesteśmy „kos­mi­tami” w tym sen­sie, że nasza świado­mość pochodzi nie z tego świata, lecz z wymi­aru czys­tej świadomości
 • Ezoteryczny Bel­weder
  Fra­pu­jące wątki z nieodległej his­torii. O mało znanych zain­tere­sowa­ni­ach marsza­łka Józefa Pił­sud­skiego, który ekspery­men­tował z jas­nowidzem Ste­fanem Ossowieckim i medium Teofilem Mod­rze­jew­skim, sam legi­t­y­mu­jąc się cechami wiz­jon­era. Dlaczego naczel­nik państwa pol­skiego niechęt­nie odnosił się do teo­zofów oraz masonów i o co miał pre­ten­sję do gen­er­ała Mieczysława Norwida-​Neugebauera? O czym roz­maw­iał ze słynną wiz­jon­erką Agnieszką Pil­chową? W jakim celu staw­iał pas­janse (sic!) oraz jaką rolę w rozbudze­niu zain­tere­sowań zjawiskami para­nor­mal­nymi ode­grała jego druga żona Alek­san­dra Szczer­bińska? Pasjonu­jące wydarzenia oraz mało znane fakty. Część pier­wsza w tym numerze, dokończe­nie za miesiąc
 • Światło Auroville
  Leszek Matela dotarł do słyn­nego Miasta Brza­sku w połud­niowych Indi­ach, będącego duchową wspól­notą ludzi, którą założył słynny jogin i filo­zof Aurobindo Gosh. O mieś­cie, które pow­stało z niczego, tajem­ni­cach złotej kop­uły i codzi­en­nym życiu w liczącej dziś 50 tysięcy stałych mieszkańców metropolii, która nastaw­iona na eko­rozwój funkcjonuje w opar­ciu o zapoc­zątkowany przed 50 laty utopi­jny eksperyment

Pon­adto:

 • PROG­NOZA ASTRO­LOG­ICZNA DLA POL­SKI I ŚWIATA NA 2017 ROK
 • Dynamo: reak­tywacja (próba nowego spo­jrzenia na fenomen Stevena Frayne’a i jego para­nor­malne prezentacje)
 • W Okruchach Wszechświata o ultra-​zimnych brą­zowych karłach, a w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich o znanym w Polsce i Czechach cieszyńskim sza­farzu energii piramid, ter­apeu­cie i radi­este­cie Czesławie Stuch­liku
 • Finałowy akcent Tajem­nic geoglifów
 • Pro­tokół serca w cyklu o ziołach i suplementach
 • Zgoła niepraw­dopodobne, a mimo to prawdziwe wydarzenia, jakie towarzyszyły Wig­ilii życia dwóch Polaków wal­czą­cych na frontach I wojny światowej
 • Horoskop na 2017 rok.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.