Nieznany Świat 12/2016 (312)

W NUMERZE:

 • Prze­budze­nie: dzień przed
  Nagrodę Hon­orową „Niez­nanego Świata” za 2016 r. otrzy­muje Igor Witkowski – nieza­leżny badacz, pis­arz i doku­men­tal­ista, autor sześćdziesię­ciu czterech książek, w więk­szości poświę­conych pen­etrowa­niu niez­nanego. Nasz laur przyz­nal­iśmy za całok­sz­tałt dzi­ałal­ności badaw­czej i pub­l­i­cysty­cznej ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem cieszącego się wielkim czytel­niczym powodze­niem wielok­sięgu Instrukcje Prze­budzenia, którego najnowszy, szósty tom niedawno się ukazał, a kole­jne są w przy­go­towa­niu. W obsz­ernym wywiadzie, jaki przeprowadził Jędrzej Fijałkowski, Igor Witkowski opowiada o tym, jak znalazł się na ścieżce poz­na­nia, która zaowocow­ała wydawniczymi best­sellerami i jak zbiera mate­ri­ały do swoich książek.
 • Uchy­lone drzwi
  Druga część Duchów Ten­eryfy, czyli repor­tażu z ekspery­mentu mającego na celu naw­iązanie — za pomocą spec­jal­isty­cznej aparatury — kon­taktu z bytami z innej frek­wencji ist­nienia. Tym razem pod­jęte przez członków między­nar­o­dowego zespołu próby zostały uwieńc­zone częś­ciowym powodze­niem! Pełne napię­cia sek­wencje w pub­likacji roku.
 • Zjawy kryzysowe: pożeg­nanie na progu zaświatów
  Piszemy o zjawisku rzadko omaw­ianym w lit­er­aturze para­psy­cho­log­icznej. Chodzi o fenomen pole­ga­jący na tym, że ci, którzy towarzyszą odchodze­niu bliskiej osoby, widzą niekiedy zjawy lub inne eteryczne postaci przy­pom­i­na­jące sobowtóra czy też fan­tom umier­a­jącego. Cza­sem takie man­i­fes­tacje doty­czą również ludzi zna­j­du­ją­cych się w tym momen­cie gdzieś w odległym miejscu. Czy chodzi tu o rodzaj pożeg­na­nia, czy innego rodzaju para­nor­malny syg­nał? Sce­nar­iusze są różne, nato­mi­ast znaki, emi­towane w momen­cie znalezienia się przez nadawcę na krawędzi życia, okazują się zaskaku­jąco solid­nie udokumentowane.
 • Wielka leg­enda jed­norożca
  No właśnie, czy na pewno tylko leg­enda? Ten piękny sym­bol, który zdobi m.in. warsza­wską Księ­gar­nię „Niez­nanego Świata” (co, rzecz jasna, stanowi efekt świadomego zamysłu z naszej strony) obrósł w wiele mito­log­icznych przekazów i his­to­rycznych opisów, a także misty­cznych relacji. Okazuje się jed­nak, że ostat­nio, dzięki najnowszym odkryciom, jed­norożec z wolna wkracza do ogrodu nauki. Czy zado­mowi się w nim na dobre? Ciekawe, często niez­nane infor­ma­cje i sprzeczne ze sobą hipotezy.
 • Obcy: prze­jaz­dem na Ziemi?
  W roz­mowie z dzi­en­nikarzem znana amerykańska lekarka — hip­noter­apeutka dzieli się swoimi niek­tórymi doświad­czeni­ami z udzi­ałem pac­jen­tów pod­danych regresji hip­no­ty­cznej. Z ich relacji wynikało, że w przeszłości przeży­wali oni zjawisko określane mianem abdukcji, czyli uprowadzenia na pokład UFO, gdzie pod­dawano ich zagad­kowym ekspery­men­tom, po których uczest­nikom wzięć wymazy­wano pamięć. Opisy takich przy­pad­ków można znaleźć w wielu pub­likac­jach oraz książkach, jed­nak dr Ellen Billings przekazuje na ten temat także nowe, zaskaku­jące infor­ma­cje. Okazuje się bowiem, że jej pac­jenci, cofani w pamięć prze­durodzeniową (na ogół w celu wye­lim­i­nowa­nia konkret­nych dys­funkcji czy schorzeń, z jakimi się zma­gają) twierdzili, że są na Ziemi obcy i znaleźli się tu jedynie prze­jaz­dem, albo prze­nieśli na naszą plan­etę z innego świata.
 • Neu­ro­toksyny: koń tro­jański w ludzkim orga­nizmie
  Wiele wskazuje na to, że właśnie one stanowią główną przy­czynę chorób sys­temu ner­wowego. Docier­ają bowiem do komórek i zaburzają m.in. trans­port skład­ników odży­w­czych oraz tzw. odd­y­chanie mito­chon­dri­alne. Broniąc się, ustrój usuwa toksyny przez skórę w trak­cie odd­y­cha­nia, a także za pomocą nerek i wątroby, jed­nak neu­ro­toksyny w pro­ce­sie wydala­nia potrafią wchłonąć się na nowo (!). Od met­ali, takich jak rtęć i alu­minium, poprzez fluor, a na pleś­ni­ach i myto­toksy­nach kończąc. Co z tym mają wspól­nego bore­lioza, aspar­tan oraz plomby amal­gam­a­towe? I jak wal­czyć z tak potężnym zagroże­niem? Zaj­mu­jący się lecze­niem poważnych schorzeń degen­er­a­cyjnych dr Diet­rich Kling­hardt odkrył, że, gdy z ustroju usuwa się rtęć, pro­ces wydala­nia neu­ro­toksyn nabiera rozpędu. Piszemy też o zbaw­i­en­nym sele­nie (który w dużych iloś­ci­ach wys­tępuje w czosnku), kolen­drze oraz lewoskręt­nej wit­a­minie C.

PON­ADTO:

 • Wielka Medy­tacja Czytel­ników Niez­nanego Świata 2016 i jej tegoroczne hasło: POW­STRZY­MAĆ ZŁO.
 • Szmili­chowski o grosiku za jajko, lus­trze i pięści czasu.
 • W Pocz­cie heal­erów pol­s­kich o sukce­sach ter­apeu­ty­cznych Pio­tra Rzeteck­iego z Katowic i zawrot­nej kari­erze pewnej amerykańskiej i japońskiej ter­apii, a w Okruchach Wszechświata o hipote­ty­cznym Anty­ch­tonie czyli anty-​Ziemi.
 • Ciąg dal­szy tajem­nic geoglifów.
 • Między wol­noamerykanką a sta­tusem pod­wyżs­zonego zau­fa­nia – czyli drugi odcinek unika­towego prze­wod­nika po ziołach, lekach nat­u­ral­nych i suplementach.
 • Horoskop na grudzień i sty­czeń, a w następ­nym numerze na cały 2017 r.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.