Nieznany Świat 11/2016 (311)

W NUMERZE:

 • Motyl w kokonie poczwarki
  Dzi­en­nikarze roz­maw­iają z jed­nym z najbardziej znanych bry­tyjs­kich mediów, Gor­donem Smithem, o jakim nakrę­cono wiele filmów doku­men­tal­nych a w tes­tach przeprowad­zonych przez szkoc­kich naukow­ców, w trak­cie których badano „dokładność”przekazanych przez niego infor­ma­cji, ang­iel­ski ekstrasens uzyskał wskaźnik 98 pro­cent – najwyższy spośród wszys­t­kich osób o zdol­noś­ci­ach para­nor­mal­nych pod­danych ekspery­men­tom z zas­tosowaniem rygo­rysty­cznych pro­ce­dur badaw­czych. Zamknęło to usta scep­tykom uważa­ją­cym, że media wypowiadają się w sposób na tyle ogólny, iż w potoku płyną­cych infor­ma­cji każdy jest w stanie znaleźć ważny dla siebie komu­nikat. Na pytanie, czy prob­lem „życia po życiu” stanowi dla niego rzeczy­wis­tość niewyma­ga­jącą już żad­nego dodatkowego potwierdzenia, Smith odpowiada: W całym moim życiu otrzy­małem na to tyle dowodów, że to już nie jest wiara, lecz wiedza. Po prze­jś­ciu na tamtą stronę - mówi Gor­don — czeka nas wol­ność, radość i miłość. Poczu­cie wyz­wole­nia od granic wyz­naczanych przez ludzkie emocje. No i, co najważniejsze, uwol­nie­nie ducha, które jest jak wydoby­cie się motyla z kokonu poczwarki
 • Śmierć współdzielona: gdy żywi widzą zaświaty
  Piotr Cielebiaś o sto­sunkowo rzadko, w odróżnie­niu od śmierci klin­icznej, poruszanym w fachowej lit­er­aturze wątku: ludzi, którzy są świad­kami odchodzenia innej osoby i doświad­czają wspól­nie z nią wizji prze­jś­cia w inny wymiar ist­nienia. Takich relacji zebrano niemało, a jedną z najważniejszych prac w tej dziedzinie okazała się trzy­to­mowa książka znanego fran­cuskiego prop­a­ga­tora nauki i para­psy­chologa, Camille’a Flam­mar­i­onaŚmierć i jej tajem­nica (Death and its Mys­tery). O sprawie tej pisali też inni badacze, choć zazwyczaj na mar­gin­e­sie głównych swoich rozważań, jakimi było dla nich NDE. Ciekawe przy­padki śmierci współdzielonej znalazły się m.in. w archi­wum bry­tyjskiej badaczki Penny Sar­tori, która, nim zajęła się tą tem­atyką, pra­cow­ała przez kilka­naś­cie lat jako pielęg­niarka na odd­ziale inten­sy­wnej ter­apii. Gdy pewnego razu – zaj­mu­jąc się nieprzy­tom­nym pac­jen­tem – dotknęła go, poczuła, że dzieje się coś niezwykłego. Bieg zdarzeń jakby spowol­nił, a jej świado­mość ode­brała wyraźny komu­nikat chorego: Zostaw mnie samego. Pozwól mi umrzeć w spokoju. Po prostu daj mi ode­jść. Od Ray­monda Moody’ego poprzez Phyl­lis M. Atwa­ter po Joan Bory­senko. Solidna fak­tografia i porusza­jące relacje świad­ków oraz uczest­ników tego typu zdarzeń
 • Duchy Ten­eryfy: u progu tajem­nicy
  Pub­likacja roku i jeden z naj­ciekawszych tek­stów, jakie drukowal­iśmy w w min­ionych kilku­nastu lat­ach. Jego autor – reporter i nieza­leżny badacz Arka­diusz Grze­gorzak, którego kore­spon­dencję o poszuki­wa­ni­ach współczes­nych pteroza­u­rów na Nowej Gwinei prezen­towal­iśmy na łamach w 2006 r., tym razem, wspól­nie z dwójką innych zagranicznych badaczy, w miejs­cach uważanych przez tubyl­ców za para­nor­malne zainicjował wielowątkowy i kilk­u­fa­zowy ekspery­ment mający na celu naw­iązanie za pomocą najnowocześniejszej aparatury kon­taktu z bytami z innych frek­wencji ist­nienia. Co z tych poczy­nań wynikło? Niepowszed­nia dra­matur­gia reje­strowanych zdarzeń i niezwykłe zjawiska oraz ustal­e­nia ujęte w formie raportu, a wszys­tko to w kon­wencji dalekiej od tabloid­owej sen­sacji. Rzetelna, mrów­cza praca doku­men­ta­cyjna i… Część pier­wsza w tym numerze, dokończe­nie, a w nim WIELKI FINAŁ, za miesiąc. To wielka przy­jem­ność móc obcować z tak dojrza­łym i prze­myślanym materiałem
 • Czy Watykan udostępni tajne infor­ma­cje na temat UFO?
  W jego archi­wach, które są odsła­ni­ane stop­niowo i jak dotąd wybit­nie wybiór­czo, zna­j­dują się podobno niezwykle ważne doku­menty oraz zdję­cia potwierdza­jące fakt, iż Ziemia od bardzo dawna jest pen­etrowana przez inne kos­miczne rasy. Krąży też pogłoska, że w jed­nej z odkry­tych krypt pod Bib­lioteką Watykańską, liczącej prawie 500 lat, znaleziono szkielety, które przy­pom­i­nają Szaraków, a pewnemu pracu­jącemu tam robot­nikowi jakoby udało się nawet sfo­tografować cza­szkę wspom­ni­anej istoty. Czy ojcowie Koś­cioła ukry­wają swoje kon­takty z Pozaziem­skim Rozumem? I jak w tym kon­tekś­cie oce­niać wycieka­jące co jakiś czas zza Spiżowej Bramy wypowiedzi duchownych na temat coraz bardziej, ich zdaniem, praw­dopodob­nego ist­nienia obcych cywiliza­cji? Niek­tóre infor­ma­cje przekazane w tekś­cie rosyjskiej pub­l­i­cys­tki z peri­odyku Tajny XX wieka są trudne do zwery­fikowa­nia, ale całość wydaje się bardzo ciekawa
 • Zioła, leki nat­u­ralne i suple­menty diety, czyli subiek­ty­wny prze­wod­nik po prak­tyce chaosu
  Unika­towa 7-​odcinkowa pub­likacja, którą rozpoczy­namy w tym numerze. Jej autor, Maciej Wilczek, legi­t­y­mu­jący się dogłębną wiedzą na temat syg­­na­li­zowanych prob­lemów, przeprowadza czytel­ników przez gąszcz sprzecznych często ze sobą infor­ma­cji, półprawd i przekła­mań oraz aut­en­ty­cznych, mało znanych ustaleń doty­czą­cych ter­apeu­ty­cznych walorów roślin leczniczych. Od ziół i innych skarbów natury poczy­na­jąc, po najbardziej wartoś­ciowe preparaty, klasy­fikowane niekiedy przed dopuszcze­niem ich do obrotu w sposób ewident­nie chao­ty­czny i bez zna­jo­mości zagad­nienia ze strony administra­torów rynku leków oraz suple­men­tów. Bez­cenny prze­wod­nik dla wszys­t­kich intere­su­ją­cych się nat­u­ral­nymi terapiami

PON­ADTO:

 • Wypadki: zbieg okoliczności, pech czy autosab­o­taż? (rozważa­nia doty­czące metafizy­cznego mech­a­nizmu trag­icznych zdarzeń uchodzą­cych za przypadkowe)
 • Kim był owiany tajem­nicą Pro­rok z Witoszy sprzed kilku wieków?
 • Ciąg dal­szy Spotkań z równoległą rzeczywistością
 • W Okruchach Wszechświata misja do otchłani, a w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich zdrowie z wyższych wymi­arów i niety­powa, bardzo ciekawa ter­apeutka, założy­cielka ośrodka pod nią autorską metodą tech­nologii wielowymi­arowej, dzięki której udaje się pokonać życiowe i zdrowotne problemy
 • Kon­gres sza­manów w Monachium – relacja naszego spec­jal­nego wysłannika
 • Horoskop na listopad.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.