Nieznany Świat 1/1990 (1)

Nieznany Świat 1/1990W NUMERZE:

 • Telekineza w sądzie
  Pier­wsza część sen­sacyjnej relacji z pro­cesu przed moskiewskim sądem, który toczył się z powództwa znanej psy­chokine­ty­czki Niny Kułaginy prze­ci­wko cza­sopismu „Czełowiek i Zakon”…
 • Jak w Polsce rozpęd­zono bioter­apeutów
  Po niesławnych decyz­jach resortu zdrowia z 1985 roku czołowych pol­s­kich heal­erów częś­ciej można spotkać obec­nie za granicą, gdzie są bardzo cenieni, niż w kraju. Czy tak musi być nadal?…
 • Poczet heal­erów pol­s­kich
  Nasz stały pub­l­i­cysty­czny cykl prezen­tu­jący najgłośniejszych pol­s­kich bioen­er­goter­apeutów oraz inne osoby znane ze swoich osiąg­nięć w dziedzinie medy­cyny nat­u­ral­nej. Zaczy­namy od Stanisława Nardel­lego, na którego fenomen warto dziś spo­jrzeć bardziej wnikli­wie, niż przed laty, gdy towarzyszyły mu wielkie zbiorowe emocje…
 • Spotkanie z ćmą
  Frag­ment rewela­cyjnej, najw­cześniejszej książki Car­losa Cas­te­nady „Nauki Don Juana”, w której autor opowiada o spotka­ni­ach z Indi­a­n­inem z plemienia Yaqui, przekazu­ją­cym mu tajemną wiedzę. Co zobaczył amerykański antropolog, pokonu­jący przy pomocy czarown­ika pier­wsze stop­nie wtajemniczenia.…
 • Pomyślne przepowied­nie i pro­roctwa dla Pol­ski
  Pier­wszy odcinek cyklu, przed­staw­ia­jącego głośne his­to­ryczne przepowied­nie doty­czące przyszłości Pol­ski, ale również i zapisy mało znane. Łyk optymizmu w obec­nych cięż­kich czasach…
 • Igno­rant w krainie UFO
  Frag­ment nie pub­likowanej w Polsce książki prof. Allena Hyneka „The UFO Expe­ri­ence”, w której znany naukowiec opowiada, jak to się stało, że przys­tępu­jąc do anal­izy prob­lemu UFO z pozy­cji scep­tyka — przeo­braził się w jed­nego z najbardziej znanych dziś na świecie badaczy zjawiska…
 • Przy­padek Kirt­land
  Jedna zna­jbardziej spek­taku­larnych obserwacji UFO poczyniona w bazie amerykańskiego lot­nictwa w Nowym Meksyku w listopadzie 1957 r. Błyskaw­icznie manewru­jący pojazd był początkowo reje­strowany na radarach, później zaś, na oczach pra­cown­ików wieży kon­trol­nej, zaw­isł kilka­dziesiąt stóp nad ziemią…
 • Droga wojown­ika
  Repor­taż o słyn­nych bra­ci­ach Brud­nych, którzy w swo­jej szkole uczyli prak­ty­cznego posługi­wa­nia się energią o niezwykłej sile, uprzed­nio pyta­jąc jed­nak kandy­data: „Chcesz umieć bić — czy poz­nać samego siebie?”…

PON­ADTO:

 • Współau­tor „Man­dali życia”, dr Leszek Weres przekonuje o pożytkach, jakie płyną ze zna­jo­mości współczes­nej astrologii
 • W stałej rubryce „Człowieku lecz się sam” radz­imy jak uśmierzyć ból
 • W „Fil­motece i Bib­liotece” Niez­nanego Świata rekomen­du­jemy wybrane przez nas, szczegól­nie wartoś­ciowe pozy­cje książkowe i ekra­nowe ze sfery psychotroniki
 • a także pro­ponu­jemy „Wyrocznię kabały według Sephar­iela czyli rozry­wkę prawie parapsychologiczną”

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.