Nieznany Świat 1/2016 (301)

W NUMERZE:

 • Gal­i­ma­tias z przepowied­ni­ami
  Numery noworoczne często otwier­amy tek­stami o charak­terze prog­nos­ty­cznym. Nie inaczej jest i tym razem, zwłaszcza że w okre­sie min­ionych kilku­nastu miesięcy w życiu świata zaz­naczyły swoją obec­ność wysoce niepoko­jące fakty i wydarzenia (m.in. zbrod­nicza akty­wność tzw. państwa kali­fatu i wojna na Ukrainie). W związku z tym siłami kilku­osobowego zespołu dzi­en­nikarzy oraz współpra­cown­ików pisma przeanal­i­zowal­iśmy wybrane przepowied­nie doty­czące losów plan­ety, w szczegól­ności w kon­tekś­cie prog­no­zowanej przez niek­tórych ogól­noświa­towej wojny zarówno te stare, jak i najnowsze. Okazało się, że z punktu widzenia dat nic lit­er­al­nie nic tam ze sobą nie współ­gra, a zamieszanie dodatkowo potęgują ostat­nie wieszczenia rosyjs­kich ekstrasen­sów, którzy z jed­nej strony, pomi­jają lub bagatelizują wątek kon­fliktu na Ukrainie, z drugiej zaś, przyp­isują Rosji w przyszłości wiodącą rolę w duchowej odnowie cywiliza­cji (sic!). Od Nos­tradamusa poprzez Wangę, a na Czesławie Klimuszce, Raspu­tinie i Hele­nie Roerich kończąc
 • Mapy świata zagin­ionego
  Odna­jdy­wane w różnych regionach globu na kamieni­ach, ścianach górs­kich jaskiń oraz w innych miejs­cach, niek­tóre zapewne są fałsz­erst­wem, w wielu jed­nak przy­pad­kach za pomocą badań bezs­pornie stwierd­zono, że odkryte wiz­erunki liczą tysiące lat, a przed­staw­ione w postaci mal­owideł sceny, np. z udzi­ałem dinoza­u­rów, total­nie burzą ofic­jalną wer­sję his­torii. Od Ica poprzez Acam­baro po pet­roglify z Kachina Bridge, kam­bodżańską świą­tynię Ta Prohm aż po Wyspę Cza­szki. Co je łączy? I czy Świat zagin­iony Conan Doyle¡¯a był aby na pewno jedynie wyt­worem fan­tazji pis­arza, czy przetr­wał do dziś na niedostęp­nym peruwiańskim płaskowyżu Awyan Tepui?
 • Życie pod kon­trolą Obcych?
  W obsz­ernych, czte­roczęś­ciowych odcinkach ulu­bionego wśród czytel­ników autora, Pio­tra Cielebi­a­sia wracamy do wątku mrocznej zagadki implan­tów, o którym napisal­iśmy po raz pier­wszy przed kilku­nastu laty. Czym są wydoby­wane z ciał ludzi, którzy po zablokowa­niu im w hip­nozie pamięci przy­pom­i­nają sobie, że przeżyli spotkanie z EBE, mikroskopi­jne twory, mające wyraźnie cechy urządzeń tech­nicznych? Jak to możliwe, że takie arte­fakty usuwano również z ciał osób, które nigdy w życiu — ani razu — nie były chirur­gicznie oper­owane (skoro zaś tak, pojawia się pytanie, w jaki sposób mikro­pro­ce­sory, by pozostać przy tej umownej nazwie, znalazły się w ich orga­nizmie)? O co w tym wszys­tkim chodzi i czy na pewno jest to dzieło Obcych, czy może ele­ment sze­roko zakro­jonej oper­acji mającej na celu inwig­i­lację jed­nos­tek przez tajne insty­tucje i struk­tury na Ziemi?
 • Z per­spek­tywy pac­jenta
  Z ludzkiego zdrowia uczyniono obec­nie wielki biznes, z którego zyski czer­pią przede wszys­tkim kon­cerny far­ma­ceu­ty­czne korumpu­jące lekarzy i naukow­ców, którzy prowadzą bada­nia skuteczności i bez­pieczeństwa wprowadzanych na rynek specy­fików. Na wspom­ni­ane bada­nia Big Farma przez­nacza mniej środ­ków niż na reklamy w medi­ach, a — jak się sza­cuje 75 proc. naukow­ców zaj­mu­ją­cych się medy­cyną jest opła­canych właśnie przez kor­po­racje far­ma­ceu­ty­czne. Wynikami analiz manip­u­luje się, a często jawnie je fałszuje. Kłamstwa doty­czą również m.in. leków, które testowano na zwierzę­tach, a nie na ludzi­ach, mimo że sub­stancje chemiczne na tak różne orga­nizmy dzi­ałają odmi­en­nie. Np. Aspiryna dzi­ała na myszy i szczury tak samo zgub­nie, jak tal­ido­mid na ludzi, cho­ciaż jest jed­nym z sto­sunkowo najlepiej tolerowanych przez nas leków. Masło to dla szczurów śmiertelna tru­cizna, a dla człowieka pod­sta­wowy pokarm. Owce tolerują arsen, który dla ludzi jest śmiertelny nawet w niewiel­kich dawkach. Koty i myszy nie znoszą morfiny; niebez­pieczne dla nich są nawet małe dawki. Nato­mi­ast pies bez szkody zniesie jej 20-​krotnie więk­sze dawki niż człowiek. Dlaczego jako pac­jenci tak łatwo ulegamy iluzji i kto pozwala na to, by nas oszukiwano?
 • Małe nieszczęś­cie, czyli: co zafun­duje światu bóg wojny?
  Prog­noza astro­log­iczna dla Pol­ski i świata na 2016 r. Przed nami pełen napięć i kon­flik­tów Rok Marsa, który rozpocznie się 20 marca i potrwa do końca zimy 2017 roku. Z tego powodu nie możemy oczeki­wać spokoju i har­monii, ponieważ o wszys­tko trzeba będzie wal­czyć i bardzo się starać – pisze Piotr Piotrowski. Czy oznacza to, że w 2016 r. wszyscy będziemy pod­mi­nowani? Nie wszyscy, ale ogólny trend zarysowuje się w taki sposób, że świat stanie przed koniecznoś­cią szy­b­kich zmian, pode­j­mowa­nia nagłych i inter­wen­cyjnych decyzji, gaszenia mil­i­tarnych lub dyplo­maty­cznych pożarów. Bardziej niż kiedykol­wiek skon­fron­tu­jemy się z agresją, prze­mocą, kon­flik­tem, zostaniemy też zmuszeni do obrony włas­nych granic i obszarów samostanowienia.
  Bardzo ciekawie na tym tle rysuje się sytu­acja w Polsce. Czy prezy­dent Duda zna­jdzie się w potrza­sku, czy wzniesie się na poziom Słońca (obie ewen­tu­al­ności są w równym stop­niu realne)? Czy sukces Jarosława Kaczyńskiego okaże się trwały? Co może Kukiz? Czy Plat­forma zostanie zmieciona z poli­ty­cznej sceny, czy odbije się od dna? Także o Ameryce nękanej przez Sat­urna, pewnym uspoko­je­niu Putina i niebez­piecznym dla zdrowia papieża Fran­ciszka przełomie zimy i wiosny

PON­ADTO:

 • BUBLE 2015
 • Kości zostały wyrzu­cone — amerykański Sąd Najwyższy nakazał ujawnie­nie infor­ma­cji o niek­tórych ukry­wanych przez renomowaną placówkę naukową niewygod­nych arche­o­log­icznych znaleziskach
 • Tajem­nica Trzech Magów (czy Gwiazda Betle­jem­ska to aut­en­ty­czne zjawisko kos­miczne czy jedynie legenda?)
 • O jed­nym z najbardziej bul­w­er­su­ją­cych wydarzeń ostat­niego stule­cia w obrę­bie Trójkąta Bermudzkiego – mówimy o faktach!!!
 • W cyklu W kręgu reinkar­nacji Duchowi opiekunowie: nasi astralni kon­sul­tanci, a w Okruchach Wszechświata o tajem­niczym znika­niu słonecznych plam
 • W Pocz­cie heal­erów pol­s­kich ter­apia krok po kroku i niekon­wencjon­alna ter­apeutka z Kudowy Edyta Grzech
 • Rene­sans akupunk­tury: nowe fakty i bada­nia ¦ Zagadka zespołu tal­entu pourazowego
 • W Myślach na Nowy Rok zachęta do pokocha­nia buntowników
 • Horoskop na cały 2016 r.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.