Nieznany Świat 2/2015 (290)

W NUMERZE:

 • Okna: mag­iczne por­tale do innej rzeczy­wis­tości
  Stanowią prze­jś­cie z wewnętrznej przestrzeni domu – oswo­jonej, bez­piecznej, ciepłej – do niez­nanego, obcego, zim­nego świata. Są ochronną mem­braną dzielącą sacrum miru domowego od pro­fanum strefy pub­licznej. Jako droga translokacji dla ludzkiej duszy, łączą sferę materii i ducha. Gdyby drzwi porów­nać do ust domu, to okna stanowią jego oczy. Od wiz­erunków uwiecznionych na szy­bie i szk­lanej soczewki aparatu po okna z innych cza­sów i wymi­arów. Pier­wsza część bardzo ciekawego tek­stu Mał­gorzaty Stępień, któremu towarzyszą opisy zaskaku­ją­cych przy­pad­ków i cytaty ze świa­towej lit­er­atury doku­men­tu­jącej tego rodzaju niezwykłe zdarzenia. Rzadko poruszany prob­lem w nowym ujęciu.

 • I rozglą­dam się wewnątrz twoich myśli
  Coraz więcej stricte naukowych ekspery­men­tów potwierdza real­ność zjawiska telepatii. W fachowym Neu­ro­science Let­ters opub­likowano bada­nia J. Wack­er­manna, z których wynika, że dwoje ludzi jest w stanie koor­dynować elek­tryczny stan swoich mózgów, choćby nie mieli z sobą żad­nego kon­taktu i zna­j­dowali się dowol­nie daleko od siebie. Bez znaczenia była nawet emocjon­alna zażyłość tych osób. Wystar­czyło skupi­e­nie uwagi i chęć przesła­nia włas­nych myśli, aby doszło do zdu­miewa­jącej korelacji pomiędzy obrazami EEG dwóch odsep­a­rowanych od siebie osób. Naukowcy nie potrafili wyróżnić żad­nego miejsca w mózgu „odbiorcy”, w którym efekt ten byłby wyraźniej widoczny, po prostu cały mózg zaczy­nał nagle emi­tować fale elek­tryczne iden­ty­czne jak u „nadawcy”. Zadzi­wia­jące i niewytłu­maczalne. Jak mówi J. Wack­er­mann: Poczuliśmy się całkowicie bezradni, gdyż współczesna nauka nie zna żad­nego biofizy­cznego mech­a­nizmu zdol­nego wyjaśnić poczynione obserwacje.

 • Zbyt wiele jak na jeden wąwóz
  Cza­sami mamy wąt­pli­wości, czy tego rodzaju pub­likacje, jak ta, nie są nad­miernie tabloid­owe. Z drugiej jed­nak strony, gdy obser­wa­torami niezwykłych zjawisk oraz zdarzeń są liczni świad­kowie, nie można mówić o sen­sacji, lecz mamy do czynienia z fak­tami wyma­ga­ją­cymi zbada­nia. Jak się okazuje, areną takich niezwykłych man­i­fes­tacji jest wąwóz Ała-​Arcza, w kir­giskim paśmie Tiań-​Szań — ulu­bione miejsce alpin­isty­cznych wypraw. Ich uczest­nicy wielokrot­nie widzieli tam przeloty niezi­den­ty­fikowanych obiek­tów lata­ją­cych, opowiadają o bramie wiodącej do wnętrza jed­nej z gór, a także relacjonują prze­bieg — uwaga! — licznych spotkań z isto­tami określanymi mianem Ałmysów. Syg­nal­izują tam również swoją obec­ność zjawiska anom­alne, takie jak MTE (efekt stra­conego czasu), pojaw­ianie się wid­mowych postaci oraz zaginię­cia wspinaczy, nieda­jące się wyjaśnić nieszczęśli­wym wypad­kiem. Co właś­ci­wie dzieje się w stre­fie położonej na połud­nie od miasta Frunze?

 • Kula Bet­zów: kos­miczna sonda czy broń zagłady?
  Wracamy do zagad­kowej his­torii sprzed ponad czter­dzi­estu lat, której nigdy nie wyjaśniono. Czym był przed­miot znaleziony na polu przez amerykańską rodz­inę mieszka­jąca na wyspie Fort Island? Jak to możliwe, by kula – bez śladów spawów i łączeń na powierzchni, a jedynie ozdo­biona trójkąt­nym znakiem – po zabra­niu jej do domu zaczęła żyć włas­nym życiem? M.in. akty­wowała się na dźwięki muzyki, a z cza­sem sama je emi­towała, niekiedy zaś również samoist­nie się poruszała (zat­acza­jąc łuki i koła), spraw­ia­jąc wraże­nie sztucznego urządzenia z wbu­dowanym w środku inteligent­nym sys­te­mem utrzymy­wa­nia równowagi? Bada­nia met­alurgów oraz wojskowych spec­jal­istów mary­narki wojen­nej nie przyniosły żad­nych rezul­tatów poza stwierdze­niem, że wewnątrz kuli zna­j­dują się dwie mniejsze, otoc­zone — jak ustalono — bardzo gęstym mate­ri­ałem. Doda­jmy, że posi­adacze arte­faktu razem ze znaleziskiem, które nabrało rozgłosu, pewnego dnia zniknęli bez śladu!

 • Cer­ty­fikat Nowych Wzor­ców Sztuki
  Tegoroczny Cer­ty­fikat Nowych Wzor­ców Sztuki, przyz­nawanych od kilku lat przez Niez­nany Świat — tym razem dla młodego artysty-​malarza Waldka Borowskiego. Prezen­tu­jemy jego nowe metafizy­czne obrazy ope­ru­jące sym­bo­l­iką zacz­erp­niętą z różnych kręgów kul­tur­owych i obszarów ezoteryki

PON­ADTO:

 • Dal­szy ciąg teorii i hipotez na temat początków ludzkości z ich zaskaku­ją­cymi odkryciami.
 • Podróżnicy z czwartego wymi­aru w Okruchach Wszechświata.
 • W Pocz­cie heal­erów pol­s­kich znany i ceniony bioen­er­goter­apeuta z egip­ską duszą Czesław Karkowski.
 • Szmili­chowski o stanie ducha i zagmatwaniach.
 • Horoskop na luty.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.