Od początku ist­nienia Niez­nanego Świata jedną z najpoczyt­niejszych rubryk w miesięczniku jest ukazu­jący się w nim od pier­wszego numeru Poczet heal­erów pol­s­kich, w którym od blisko 21 już lat prezen­tu­jemy rekomen­dowanych przez chorych i szczegól­nie przez nas cenionych niekon­wecjon­al­nych terapeutów.

Wychodząc naprze­ciw życzeniom Czytel­ników postanow­iliśmy niek­tóre zamieszc­zone w tym cyklu pub­likacje udostęp­nić również na stronie internetowej.


Misja

Maria Rojek

ImageDok­tor medy­cyny nat­u­ral­nej, mis­trz chirurgii men­tal­nej – tak z grub­sza mogłaby wyglą­dać jej wiz­ytówka. Bożenna Kędzierza­wska od wielu lat pomaga ludziom w Europie i Stanach Zjed­noc­zonych, wyko­rzys­tu­jąc swoje niezwykłe dary: moc uzdraw­ia­nia oraz jas­nowidzenia i jasnosłyszenia.

Czy­taj więcej…

Łowczyni stóp

Dorota Górska

Niepostrzeżenie dla siebie samej została łowczynią stóp. Bronisława KacprzyckaPonieważ mieszka w Częs­to­chowie – mieś­cie specy­ficznym kul­tur­owo i leżą­cym nieco na uboczu heal­er­s­kich cen­trów w Polsce – trud­niej do niej trafić niż do innych nat­u­ral­nych ter­apeutów. Trochę szkoda, gdyż Bro­nisława Kacprzy­cka , jak wiele na to wskazuje, jest jed­nym z najskuteczniejszych reflek­soter­apeutów w naszym kraju, o czym przekon­ali się liczni pac­jenci, którzy mieli okazję sko­rzys­tać z jej pomocy.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.