Od początku ist­nienia Niez­nanego Świata jedną z najpoczyt­niejszych rubryk w miesięczniku jest ukazu­jący się w nim od pier­wszego numeru Poczet heal­erów pol­s­kich, w którym od blisko 21 już lat prezen­tu­jemy rekomen­dowanych przez chorych i szczegól­nie przez nas cenionych niekon­wecjon­al­nych terapeutów.

Wychodząc naprze­ciw życzeniom Czytel­ników postanow­iliśmy niek­tóre zamieszc­zone w tym cyklu pub­likacje udostęp­nić również na stronie internetowej.


Nie jesteś sam

Ewa Rutkowska — 8/​2013

Jak zostać uzdrowicielem ciała i duszy? Dróg pozwala­ją­cych zre­al­i­zować ten cel jest zapewne wiele, choć tylko nieliczni potrafią nimi podążyć. Wanda Wal­czyna swo­jej nie szukała. To droga znalazła ją

Czy­taj więcej…

Złota Mira

Renata Kamińska — 5/​2013

Dar uzdraw­ia­nia Mira Tomaszewska odziedz­iczyła po ojcu. Zaczęła się nim dzielić z potrze­bu­ją­cymi, gdy zobaczyła znaki na niebie: Matkę Boską, Buddę, Mahometa, Maitreję

Czy­taj więcej…

Uzdrowicielka ciała i duszy

Ewa Dereń — 6/​2013

Jedna z jej pac­jen­tek, po wielo­let­nim i kosz­townym lecze­niu bezpłod­ności w renomowanych klinikach, usłyszała od lekarza: Pani już nawet in vitro nie pomoże. – A Turlińska pomogła – komen­tuje z uśmiechem szczęśliwa dziś mama zdrowego malucha.

Czy­taj więcej…

Metoda Lecieja, czyli leczyć skutecznie

Joanna Mierze­jew­ska — 3/​2013

Rozpiera go ener­gia. Ale jed­nocześnie emanuje spoko­jem i poczu­ciem bez­pieczeństwa. To pier­wsze wraże­nia ze spotka­nia. A przedtem list: Pan Euge­niusz to Uzdrowiciel przez duże U., mis­trz bioen­er­goter­apii. Uzdraw­ia­jącą moc energii w Kami­en­nych Krę­gach wyko­rzys­tuje do leczenia chorych. To jego pomysł — napisała do redakcji wdz­ięczna pacjentka

Czy­taj więcej…

Kręgarz od beznadziejnych przypadków

Jaga Rey — 6/​2008

Krę­garstwo jest jego odwza­jem­nioną miłoś­cią. Widać to doskonale, kiedy Grze­gorza Jabłońskiego ogląda się pod­czas pracy z chorymi, albo w trak­cie wykładów. Uczniowie mówią, że tę pasję najlepiej odd­ają słowa Im gorzej tym lep­iej, ponieważ ter­apeuta twierdzi, że chorym najłatwiej pomóc w najtrud­niejszych przy­pad­kach. Według niego ostre stany wyma­gają mniej umiejęt­ności i wiedzy, niż przewlekłe, tzw. „chron­iczne”. W usuwa­niu jed­nych i drugich okazuje się niezwykle skuteczny.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.