Od początku ist­nienia Niez­nanego Świata jedną z najpoczyt­niejszych rubryk w miesięczniku jest ukazu­jący się w nim od pier­wszego numeru Poczet heal­erów pol­s­kich, w którym od blisko 21 już lat prezen­tu­jemy rekomen­dowanych przez chorych i szczegól­nie przez nas cenionych niekon­wecjon­al­nych terapeutów.

Wychodząc naprze­ciw życzeniom Czytel­ników postanow­iliśmy niek­tóre zamieszc­zone w tym cyklu pub­likacje udostęp­nić również na stronie internetowej.


Harris znad Wisły

Paweł PołoneckiTekst, który udostęp­ni­amy, pow­stał – aż trudno w to uwierzyć – przed ponad 20 laty i został wydrukowany w nr. 2 „Niez­nanego Świata” z 1990 roku (był to zarazem drugi numer miesięcznika w ogóle). Prezen­tu­jemy w nim syl­wetkę Pawła Poło­neck­iego – jed­nego z najświet­niejszych pol­s­kich heal­erów ostat­nich trzy­dzi­estu lat, który przez cały ten okres, dzi­ała­jąc w kraju i zagranicą, cieszy się opinią jed­nego z najskuteczniejszych rodz­imych bioenergoterapeutów.

Artykuł prze­nie­siony do nowego ser­wisu: www​.Niez​nanySwiatZdrowia​.pl

Bioenergoterapia, czyli rozmowa dusz

Ewa Dereń

ImageWiz­yta u bioen­er­goter­apeuty, który poświęca choremu całą godz­inę, ma czas nie tylko na zabieg, ale także na wysłuchanie go, roz­mowę i odpowiedzi na pyta­nia, to sytu­acja dziś niezbyt częsta. Tak właśnie dzieje się w gabinecie Ewy Wol­skiej. Jej pode­jś­cie do ludzkiego cier­pi­enia sprawia, że cen­tra ter­apii nat­u­ral­nej, w których przyj­muje, coraz częś­ciej zapeł­ni­ają się osobami, które mają już za sobą wiz­yty u wielu terapeutów.

Artykuł prze­nie­siony do nowego ser­wisu: www​.Niez​nanySwiatZdrowia​.pl

Odkryj siebie

Maria Rojek

ImageStworzył własny, niepow­tarzalny sposób niesienia pomocy tym, którzy jej potrze­bują. Zaj­muje się oczyszczaniem mieszkań i domów z niewidzial­nych bytów, przeprowadza­jąc je do światła. Twierdzi, że zwłaszcza w dużych mias­tach spo­tyka sporo dusz nieświadomych śmierci ciała.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.