Od początku ist­nienia Niez­nanego Świata jedną z najpoczyt­niejszych rubryk w miesięczniku jest ukazu­jący się w nim od pier­wszego numeru Poczet heal­erów pol­s­kich, w którym od blisko 21 już lat prezen­tu­jemy rekomen­dowanych przez chorych i szczegól­nie przez nas cenionych niekon­wecjon­al­nych terapeutów.

Wychodząc naprze­ciw życzeniom Czytel­ników postanow­iliśmy niek­tóre zamieszc­zone w tym cyklu pub­likacje udostęp­nić również na stronie internetowej.


Diagnoza i terapia doktora Nocunia

Mał­gorzata Gnot

dr Tomasz NocuńSłoń waży sześć ton, nosorożec trzy i pół, żyrafa prawie pół­torej tony. Na diecie wegańskiej mają się wybornie. Podob­nie jak ważący około dziewięćdziesię­ciu kilo­gramów Tomasz Nocuń, lekarz sto­su­jący ter­apię głodówkami i dietą roślinną, który na własne życze­nie został wege­tar­i­a­n­inem w pięt­nastym roku życia. Odży­wia­jąc się w ten sposób, osiągnął wzrost 189 cen­tymetrów i dys­ponuje niespoży­tym arse­nałem sił wital­nych, które bardzo mu się przy­dają. Bo całe życie podąża pod prąd.

Czy­taj więcej…

Uzdrowiciel w todze

Maria Rojek

 Wojciech CyruliczekEmery­towany sędzia Woj­ciech Cyruliczek to w pale­cie rodz­imy ter­apeutów postać wyjątkowa. Przed­staw­iciele Temidy na ogół nie intere­sują się radi­estezją ani niekon­wencjon­al­nym lecze­niem. Prawo z samej swej natury sprzyja bardziej medy­cynie aka­demick­iej. A jed­nak mój rozmówca, jeszcze jako czynny prawnik odkrył swoje para­nor­malne uzdol­nienia i od wielu lat je rozwija. Nie ogranicza się przy tym do prak­tykowa­nia radi­estezji i bioen­er­goter­apii; maluje także obdar­zone mocą uzdraw­ia­nia obrazy, uprawia poezję i z pomocą pisma automaty­cznego tworzy Aforyzmy spod togi. Wydał Wroniecki „Pitawal” – wspom­nienia sędziego i pracuje nad tomem relacji z naj­ciekawszych procesów.

Czy­taj więcej…

Daleka droga

Maria Rojek

Ryszard Ulman: inżynier i mis­trz bioen­er­goter­apii, który w 2011 roku obchodził trzy­dziestole­cie pracy w uzdrowiciel­skim fachu, zaj­muje wyjątkowe miejsce w pocz­cie pol­s­kich heal­erów. Jest nauczy­cielem całego pokole­nia bioter­apeutów, a jed­nocześnie autorem książek i podręczników Wstęp do bioter­apii oraz Świ­etlisty człowiek, a także opra­cowań z zakresu klaw­ipunk­tury, litoter­moter­apii, kon­chowa­nia i man­dali dynamicznej

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.