Od początku ist­nienia Niez­nanego Świata jedną z najpoczyt­niejszych rubryk w miesięczniku jest ukazu­jący się w nim od pier­wszego numeru Poczet heal­erów pol­s­kich, w którym od blisko 21 już lat prezen­tu­jemy rekomen­dowanych przez chorych i szczegól­nie przez nas cenionych niekon­wecjon­al­nych terapeutów.

Wychodząc naprze­ciw życzeniom Czytel­ników postanow­iliśmy niek­tóre zamieszc­zone w tym cyklu pub­likacje udostęp­nić również na stronie internetowej.


Komórki, wibracje i czysta fala

Dorota Górska

W USA nazwano ją Barbarą Angel (Anioł), gdyż, jak twierdzą ludzie, odmieniła ich życie. Barbara RomanowskaJest pio­nierem w dziedzinie leczenia dźwiękiem kamer­tonów, autorem nowej metody muzykoter­apii prowad­zonej na poziomie komórkowym. Bar­bara Romanowska nazwała ją Muzykoter­apią Dogłębną Komórkową (skrót MDK), wspier­a­jąc licznymi bada­ni­ami obe­j­mu­ją­cymi tech­niki pracy z kamer­ton­ami oraz głosem.

Artykuł prze­nie­siony do nowego ser­wisu: www​.Niez​nanySwiatZdrowia​.pl

Ewa, która karmiła motyle

Joanna Mierze­jew­ska

Ewa Leilana BogdanPiąć się trzeba niczym do nieba. Schody kręte, ale na końcu drogi można usłyszeć muzykę. I osiągnąć spokój. Jasna jak anioł Ewa Leilana Bog­dan, sto­su­jąc własną ter­apię, uzdrawia duszę oraz ciało energią, słowem i dźwiękiem, w gabinecie lub na odległość. Jest dyplo­mowanym psy­chotron­ikiem, psy­choter­apeutą, bioenergoterapeutą.

Artykuł prze­nie­siony do nowego ser­wisu: www​.Niez​nanySwiatZdrowia​.pl

Technika Toma Bowena: rewelacja XX wieku

Maria Rojek

Hanna OpiłaW XX wieku aus­tral­i­jski sto­larz, Tom Bowen stworzył unika­tową, autorską ter­apię, która w delikatny, niemal bezbolesny sposób przy­wraca zdrowie. Relak­suje, poprawia zarówno stan kośćca, mięśni oraz narządów wewnętrznych, jak i łagodzi napię­cia emocjon­alne. W Polsce jej prak­tykowaniem i nauką zaj­muje się poz­nańska heal­erka Hanna Opiła.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.