Od początku ist­nienia Niez­nanego Świata jedną z najpoczyt­niejszych rubryk w miesięczniku jest ukazu­jący się w nim od pier­wszego numeru Poczet heal­erów pol­s­kich, w którym od blisko 21 już lat prezen­tu­jemy rekomen­dowanych przez chorych i szczegól­nie przez nas cenionych niekon­wecjon­al­nych terapeutów.

Wychodząc naprze­ciw życzeniom Czytel­ników postanow­iliśmy niek­tóre zamieszc­zone w tym cyklu pub­likacje udostęp­nić również na stronie internetowej.


Przez twarz do choroby

Krzysztof Kamiński

Robert PrzybyśOd dawna znany jest sys­tem pobudza­nia rozmieszc­zonych na stopach recep­torów, które odpowiadają wewnętrznym organom. Okazuje się, że podobne „czu­jniki” mamy na twarzy, co od dawna wyko­rzysty­wano w medy­cynie dalekowschod­niej oraz indi­ańs­kich plemionach w Ameryce Połud­niowej (Argen­tyna). Metoda ter­apii pole­ga­jąca na odd­zi­ały­wa­niu na recep­tory na czole, skro­ni­ach, policzkach, nosie czy pod­bródku od kilku lat zdobywa pop­u­larność również w Europie. W Polsce pod­stawy reflek­sologii twarzy zna wiele osób, ale tylko kilka spośród z nich to znani i cenieni ter­apeuci. Jed­nym z nich jest Robert Przy­byś z Warszawy.

Czy­taj więcej…

Zielony laser w dłoni

Maria Rojek

Jest osobą pełną ciepła. Ewa MiazgaNa szlaku swoich reporter­s­kich wędrówek spotkałam wielu znakomi­tych, skutecznych heal­erów. Pomogli oni – i nadal poma­gają – osobom cier­pią­cym na nowot­wory, choroby układu krąże­nia i inne poważne schorzenia. Zgro­madzili doku­men­tację medy­czną, potwierdza­jąca skuteczność ich odd­zi­ały­wa­nia. Jed­nak Ewa Miazga jest w tym gronie uzdrowicielką wyjątkową. Promie­ni­uje od niej nie tylko pozy­ty­wna ener­gia i życ­zli­wość, lecz iście aniel­ska dobroć. Ona nie tylko przy­wraca zdrowie. Sty­mu­luje również rozwój duchowy tych, którzy podążają ścieżką samodoskonalenia.

Artykuł prze­nie­siony do nowego ser­wisu: www.NieznanySwiatZdrowia.pl

Terapeuta, który ratuje wzrok

Maria Rojek

Kazimierz MatyjasKaz­imierz Maty­jas należy do grona tych bioen­er­goter­apeutów, którzy w swo­jej pracy się­gają po najnowsze zdoby­cze fizyki. Posi­ada dar widzenia całego wnętrza ciała człowieka, a gdy – widząc – prze­puszcza przez nie swoją energię, sprawdza stan zdrowia i wych­wytuje zmi­any chorobowe. Potem dzi­ała biopolem, dobranym dla konkret­nej osoby.

Artykuł prze­nie­siony do ser­wisu: www​.Niez​nanySwiatZdrowia​.pl.

Nauczyciel samouzdrawiania

Maria Rojek

Andrzej RyńcaNależy do niety­powych uzdrowicieli, gdyż uczy pac­jen­tów, jak sami sobie powinni poma­gać w walce ze schorzeni­ami. Słowem: stawia na samouz­draw­ianie. W swoim dorobku ma przy­padki poko­na­nia nowot­worów. Aby jed­nak ter­apia zakończyła się sukce­sem, muszą zostać spełnione pewne nieod­zowne warunki.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.