Od początku ist­nienia Niez­nanego Świata jedną z najpoczyt­niejszych rubryk w miesięczniku jest ukazu­jący się w nim od pier­wszego numeru Poczet heal­erów pol­s­kich, w którym od blisko 21 już lat prezen­tu­jemy rekomen­dowanych przez chorych i szczegól­nie przez nas cenionych niekon­wecjon­al­nych terapeutów.

Wychodząc naprze­ciw życzeniom Czytel­ników postanow­iliśmy niek­tóre zamieszc­zone w tym cyklu pub­likacje udostęp­nić również na stronie internetowej.


Rozwój duchowy, Reiki i kulki miłości

Maria Rojek

Grażyna SepiołoPrzed 40 laty lekarze przy­go­towywali ją do tego, że spędzi życie na wózku inwalidzkim. Nie pod­dała się, sama zaczęła szukać dla siebie ratunku. Zain­tere­sowanie ajur­wedą, wege­tar­i­an­izmem i prak­tykami duchowymi przyniosło nad­spodziewanie dobre rezul­taty. Dziś Grażyna Sepi­oło jest okazem zdrowia, zapom­ni­ała o dawnych dolegli­woś­ci­ach. I skutecznie pomaga innym.

Czy­taj więcej…

Bioenergoterapia radiestezją wspierana

Ewa Dereń

Gracjan KuźniakGrac­jan Kuź­niak jest jed­nym z nielicznych radi­estetów czyn­nie prak­tyku­ją­cych bioen­er­goter­apię i jed­nym z niewielu bioen­er­goter­apeutów, którzy każdy zabieg poprzedzają szczegółową diag­nozą radi­estezyjną. Obie te dziedziny wiedzy i prak­tyki uważa za dwie nierozłączne gałęzie, które pozwalają kom­plek­sowo pomóc choremu człowiekowi.

Czy­taj więcej…

Radiesteta na straży zdrowia i życia

Maria Rojek

Władysław IwanekWykonał setki eksper­tyz radi­estezyjnych budynków mieszkalnych i gospo­dars­kich. Dzięki wykryciu i zneu­tral­i­zowa­niu szkodli­wego promieniowa­nia w placówkach medy­cznych, domach pomocy społecznej oraz halach fab­rycznych, mieszkańcy i użytkown­icy tych obiek­tów mogą uniknąć zagroże­nia dla zdrowia. Jako rzec­zoz­nawca i biegły sądowy mgr inż. Władysław Iwanek zab­iega o to, by radi­estezja poma­gała ludziom w ich codzi­en­nym życiu i pracy.

Czy­taj więcej…

Bioterapeuta XXI wieku

Maria Rojek

Piotr LeszczyńskiJego zdaniem, bioen­er­goter­apia powinna cią­gle się rozwi­jać, aby umożli­wić niesie­nie skutecznej pomocy cier­pią­cym. Healer i radi­esteta z Ostrowca Świę­tokrzyskiego, Piotr Leszczyński nie poprzes­taje na trady­cyjnych meto­dach pracy z energią: pod­nosze­niu jej poziomu, popraw­ia­niu pracy cza­kramów, reg­u­lacji przepływu energii w merid­i­anach. Czer­piąc z najnowszych zdoby­czy biologii moleku­larnej, medy­cyny, gene­tyki, biofizyki i fizyki kwan­towej, wzbo­gacił swój warsz­tat o pracę z RNA i DNA, genami, komórkami macierzystymi. Prak­tykuje też chirurgię fantomową.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.