Od początku ist­nienia Niez­nanego Świata jedną z najpoczyt­niejszych rubryk w miesięczniku jest ukazu­jący się w nim od pier­wszego numeru Poczet heal­erów pol­s­kich, w którym od blisko 21 już lat prezen­tu­jemy rekomen­dowanych przez chorych i szczegól­nie przez nas cenionych niekon­wecjon­al­nych terapeutów.

Wychodząc naprze­ciw życzeniom Czytel­ników postanow­iliśmy niek­tóre zamieszc­zone w tym cyklu pub­likacje udostęp­nić również na stronie internetowej.


Daria prowadzi ku zdrowiu

Maria Rojek

Daria OrliczU żad­nego z ter­apeutów, a roz­maw­iałam z niejed­nym, nie widzi­ałam tak staran­nie prowad­zonej doku­men­tacji medy­cznej. Daria Orlicz z Poz­na­nia poma­ga­jąc chorym sto­suje metody medy­cyny nat­u­ral­nej: ziołolecznictwo, bioen­er­goter­apię, bańki i ory­gi­nalny masaż chińskimi pałeczkami. Od swoich klien­tów wymaga wykony­wa­nia badań kon­trol­nych i analiz. Zioła dobiera indy­wid­u­al­nie, w zależności od wyników badań.

Artykuł prze­nie­siony do ser­wisu: www​.Niez​nanySwiatZdrowia​.pl

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.