Od początku ist­nienia Niez­nanego Świata jedną z najpoczyt­niejszych rubryk w miesięczniku jest ukazu­jący się w nim od pier­wszego numeru Poczet heal­erów pol­s­kich, w którym od blisko 21 już lat prezen­tu­jemy rekomen­dowanych przez chorych i szczegól­nie przez nas cenionych niekon­wecjon­al­nych terapeutów.

Wychodząc naprze­ciw życzeniom Czytel­ników postanow­iliśmy niek­tóre zamieszc­zone w tym cyklu pub­likacje udostęp­nić również na stronie internetowej.


Uzdrowicielka z racjonalnym umysłem

Ewa Dereń

Anna Mitka-WosińskaUszkodze­nie ner­wów słu­chowych, a do tego zniszc­zona błona, to wyrok. Lekarze orzekli, że 76-​letni pac­jent nigdy nie będzie już słyszał. Ale Anna Mitka-​Wosińska nie lubi stwierdzeń kat­e­go­rycznych w rodzaju zawsze, nigdy. Wykon­ała kilka zabiegów bioen­er­goter­apeu­ty­cznych, po których Józef J. odzyskał słuch

Czy­taj więcej…

Człowiek od trudnych przypadków

Maria Rojek

Duch ponad materią: uzdrawiająca przemiana życia. Janusz NowakNa jego warsz­tat­ach, wcza­sach leczniczych jak i w trak­cie wizyt indy­wid­u­al­nych nigdy nie brakuje pac­jen­tów. Dzieje się tak, mimo że lubel­ski ter­apeuta Janusz Nowak nie zab­iega o rozgłos. Sam tego, co robi, nie nazywa uzdraw­ian­iem. Uważa, że po prostu pomaga chorym powró­cić do zdrowia

Czy­taj więcej…

O lekarzu, który zaufał Naturze

Maria Rojek

Paweł BłaszczyszynJest zafas­cynowany medy­cyną nat­u­ralną. Cią­gle doskon­ali swoje możli­wości niesienia pomocy chorym, zgłębi­a­jąc tajniki medy­cyny chińskiej, ter­apii man­u­al­nej krę­gosłupa, home­opatii i innych dziedzin. Wiedzę trady­cyjną, sprawd­zoną przez tysiące lat prak­tyki, łączy z najnowszymi osiąg­nię­ci­ami. Jed­nak, w odróżnie­niu od wielu, Paweł Błaszczyszyn sam stanowi przykład dla swoich pac­jen­tów. Nie opowiada o zale­tach zmi­any stylu życia, ale je prezentuje.

Czy­taj więcej…

Uśmiech i ręce

Bog­dan Nowak

Karol JóźwiakNajwięk­sze sukcesy odnosi w ter­api­ach chorób kobiecych, jed­nak jego dzi­ałanie Karola Jóźwiaka okazuje się zdu­miewa­jąco skuteczne także w wielu innych schorzeni­ach. Nazy­wają go uśmiech­nię­tym uzdrawiaczem

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.