Od początku ist­nienia Niez­nanego Świata jedną z najpoczyt­niejszych rubryk w miesięczniku jest ukazu­jący się w nim od pier­wszego numeru Poczet heal­erów pol­s­kich, w którym od blisko 21 już lat prezen­tu­jemy rekomen­dowanych przez chorych i szczegól­nie przez nas cenionych niekon­wecjon­al­nych terapeutów.

Wychodząc naprze­ciw życzeniom Czytel­ników postanow­iliśmy niek­tóre zamieszc­zone w tym cyklu pub­likacje udostęp­nić również na stronie internetowej.


Runy, kamienie i zabłąkani goście

Alek­san­dra Zdrojewska

Modesta MiazekMod­este po fran­cusku znaczy: skromna. I właśnie taka okazuje się heal­erka z Dąbrowy pod Wejherowem, Mod­esta Miazek. Jej babka umi­ała z rysów twarzy i ksz­tałtu dłoni człowieka wyczy­tać jego charak­ter. Ojciec miewał prekog­ni­cyjne sny. Nic dzi­wnego więc, że zamiłowanie do spraw duchowych Mod­esta Miazek nie­jako odziedz­iczyła razem z mate­ri­ałem gene­ty­cznym, podob­nie zresztą, jak jej sios­tra Aldona.

Czy­taj więcej…

Homeopatia: klucz do zdrowia

Ewa Dereń

Agnieszka KamskaStworzyła coś na ksz­tałt włas­nej szkoły home­opatii. Nieco odmi­enne od powszech­nie przyjętego pode­jś­cie do diag­nos­tyki, dos­tosowanie klasy­cznych kon­cepcji Hane­manna do real­iów życia we współczes­nym świecie, wspo­ma­ganie leczenia home­opaty­cznego wieloma tech­nikami z zakresu medy­cyny nat­u­ral­nej – to tylko kilka z cech wyróż­ni­a­ją­cych metody pracy Agnieszki Kam­skiej z Krakowa

Czy­taj więcej…

Skrzywiony filar

Krzysztof Kamiński

Maciej DłuskiGdy przy najm­niejszym wysiłku zabolą plecy, powinno to być syg­nałem ostrze­gaw­czym, że coś niedo­brego dzieje się z krę­gosłu­pem. Przy­czyną wielu dolegli­wości najczęś­ciej jest asym­e­tryczne ułoże­nie kości mied­nicy. W kon­sek­wencji z cza­sem środek ciężkości ciała prze­suwa się, na co naty­ch­mi­ast reaguje błęd­nik z całym ukła­dem kon­troli równowagi i wygina krę­gosłup, by przy­wró­cić mu praw­idłową pozy­cję. – Im wcześniej wada budowy zostanie wykryta, tym łatwiej ją sko­ry­gować i zapo­biec licznym kłopo­tom zdrowot­nym – twierdzi Maciej Dłuski z Rzes­zowa, ter­apeuta i nauczy­ciel japońskiej metody Yumeiho

Czy­taj więcej…

Zdrowy kręgosłup - szczęśliwy człowiek

Marek Żelkowski

Witold Szczepański- Wielu ludzi trak­tuje mnie jak cud­otwórcę. Tym­cza­sem wszys­tko, co robię, ma racjon­alne, wręcz naukowe pod­stawy i opiera się na wiedzy, którą ludzkość gro­madz­iła przez stule­cia. Nie dokonuję tajem­niczych uzdrowień. Ja tylko przy­wracam nor­malne funkcjonowanie orga­nizmu — mówi Hen­ryk Witold Szczepański z Piły, spec­jal­ista w zakre­sie ter­apii man­u­al­nych i bioen­er­goter­apeuta dzi­ała­jący według sys­temu polar­ity

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.