Z cierpiącym po zdrowie

Spis treści

Nalewki i rozt­wory według starych recep­tur Eligiusza Kozłowskiego

NALEWKA PROPOLISOWA
Przed zas­tosowaniem należy sprawdzić, czy nie jesteśmy uczu­leni na propo­lis.
Przy­go­towanie: zam­rożony kit pszczeli mie­limy na proszek i zale­wamy spiry­tusem w pro­por­cji 1:1, po czym odstaw­iamy na dwa tygod­nie. W tym cza­sie często potrząsamy naczyniem. Po odsta­niu zle­wamy płynny roztwór i zam­rażamy go, a następ­nie zde­j­mu­jemy wosk.
Nalewka posi­ada właś­ci­wości prze­ci­w­bólowe, prze­ci­w­bak­teryjne, prze­ci­w­grzy­biczne, regeneru­jące nabłonek i gojące.
W przy­padku chorób wewnętrznych tak przy­go­towaną nalewkę mieszamy z mio­dem w pro­por­cji 1:1. Możemy stosować 23 razy dzi­en­nie po jed­nej łyżeczce przed posiłkami (dzieci ½ por­cji). Pozostałość po zla­niu nalewki możemy stosować zewnętrznie na schorzenia skóry, nadżerki, grzy­bice, trudno gojące się rany.
Do użytku zewnętrznego łączymy w pro­por­c­jach 1:1:l kit pszczeli, lano­linę i wazelinę. Całość pod­grze­wamy w naczyniu z ciepłą wodą i mieszamy do uzyska­nia jed­no­litej maści. Sto­su­jemy przy grzy­bi­cach, egzemach i trudno goją­cych się ranach (z wyjątkiem ran przy żylakach).

NALEWKA BURSZ­TYNOWA

Pobudza i wspiera reakcje odpornoś­ciowe orga­nizmu, pomaga przy lecze­niu chorób o podłożu bak­teryjnym i wiru­sowym oraz nowot­worów.
Jest to nat­u­ralny anty­bio­tyk.
Przy­go­towanie: wypłukany bursz­tyn kruszymy na drobne kawałki i zale­wamy spiry­tusem w pro­por­cji 1:1, po czym odstaw­iamy na przy­na­jm­niej 2 tygod­nie w ciem­nym stoiku lub butelce. Im dłużej nalewka stoi, tym więk­szą ma wartość.
Stosowanie: jedna łyżeczka na wodę 3 razy dzi­en­nie przy następu­ją­cych dolegli­woś­ci­ach: bak­teryjne zapale­nie prze­wodu pokar­mowego, pospo­lite zatru­cia, choroby gardła, nieżyty, przez­ię­bi­enia, katar-​inhalacje. Zewnętrznie może być uży­wana do smarowa­nia piersi, pleców, stawów. Dzieci – połowa por­cji.

NALEWKA ORZE­CHOWA

Lik­widuje orga­nizmy pasożyt­nicze, zatru­cia pokar­mowe, ma dzi­ałanie prze­ci­w­bólowe.
Przy­go­towanie: niedo­jrzałe, z zielonymi łupinami orzechy włoskie pokroić drobno i zalać spiry­tusem w pro­por­cji 1:1 w szk­lanym naczyniu, po czym odstawić na 2 tygod­nie. Po tym okre­sie zlać do ciem­nej butelki. Dzi­ała bardzo szy­bko.
Stosować 12 razy dzi­en­nie przez 13 dni po jed­nej łyżeczce na wodę. Dzieci – połowa por­cji. Uwaga! Sok barwi mocno skórę.

UWOD­NIONY CHLO­RYN SODU NaClO2
Roz­puszc­zony w wodzie ClO2 uzyski­wany z chlo­rynu sodu, lik­widuje bak­terie, wirusy, pier­wot­ni­aki, grzyby oraz inne pasożyty w ciągu 515 min.
Przy­go­towanie: przed uży­ciem 28% uwod­niony chlo­ryn sodu należy połączyć z sok­iem z cytryny w pro­por­cji 1:5 na trzy min­uty, po czym dodać wodę 50100 ml, by uzyskać 0.51% roztwór i naty­ch­mi­ast wypić. Do przy­go­towywa­nia rozt­worów stosować szk­lane lub plas­tikowe naczy­nia, ponieważ ClO2 reaguje z meta­lami.
Opty­malna ilość to 1 kro­pla na 10 kg wagi ciała, jeden raz dzi­en­nie na noc. Stosować 314 dni, potem zro­bić 314 dni prz­erwy. Przy przewlekłych dolegli­woś­ci­ach pow­tarzać cykle zwięk­sza­jąc za każdym razem ilość kro­pli aż do dwóch na 10 kg. Graniczną dawką lub zmusza­jącą do prz­erwy jest ilość wywołu­jąca przeczyszcze­nie.

WODNY, NASY­CONY ROZTWÓR JODKU POTASU JK
Skład­nik wody morskiej. Uruchamia i umac­nia pro­cesy home­ostazy w orga­nizmie. Polep­sza pro­dukcję energii, pracę enzymu/​pompy Na+/K+ATP-aza. Zapo­b­iega rakowi, skuteczny w elim­i­nowa­niu drożdżaka can­dida oraz wszelkiego rodzaju grzy­bic, otyłości, miażdżycy, syn­dromu zmęczenia.
Przy­go­towanie: 1g JK rozpuś­cić w 1 ml wody desty­lowanej. Stosować 1 x codzi­en­nie po śni­ada­niu. Pro­fi­lak­ty­cznie jedna kro­pla nasy­conego rozt­woru na 10 kg wagi ciała, najlepiej na wodę z dodatkiem świeżego soku z cytryny.

Więcej o ziołach, nalewkach, rozt­worach na stronie inter­ne­towej: www​.lek​a​bel​.com

Kon­takt ze Stanisławem Olszewskim.

Niez­nany Świat 01/​2009

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.