Spotkanie z prof. Jamie T. Licauco

6 czer­wca 2007 roku w Warsza­wie przy ul. Kredy­towej 1odbyło się spotkanie z pro­fe­sorem Jamie T. Licauco z Fil­ipin, wybit­nym naukow­cem bada­ją­cym fenomen fil­ip­ińs­kich uzdrowicieli, autorem kilku­nastu książek, w tym best­sellera Rozu­mie­nie metapsy­chicznych zdol­ności człowieka. Hasło spotka­nia brzmi­ało: Rozwój zdol­ności metapsy­chicznych dla zdrowia i dobrobytu a misty­cyzm z Fil­ipin; poza tym mówiono o — wyjaśnie­niu fenomenu fil­ip­ińs­kich uzdrowicieli — wynikach badań metapsy­chicznych zdol­ności człowieka — kon­cepcji karmy i reinkarancji oraz brat­nich dusz — postrze­ga­niu poza­sen­so­rycznym (wiążą­cym się ze świado­moś­cią infor­ma­cji o zewnętrznych wydarzeni­ach nie poprzez zmysły i niede­dukowanych z wcześniejszych przeżyć).
Czy­taj więcej…

Czytanie aury jako dynamiczny proces grupowy

25 maja 2007 roku w Warsza­wie przy ul. Kredy­towej 1 odbyło się spotkanie z Manuelem Schochem ze Szwa­j­carii. Mistykiem, wykład­owcą wyższych uczelni, ter­apeutą, autorem kilku książek poświę­conych budowa­niu pomostów pomiędzy duchowoś­cią a psy­chologią, w tym dwóch wydanych w języku pol­skim: Mądrość Ter­apii Czasu oraz Uzdraw­ia­jące włas­ności. Esencja Ter­apii Czasu.
Majowe spotkanie zostało połąc­zone z pro­mocją tej ostat­niej edy­cji, która jest już do naby­cia w Księgarni-​Galerii .

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Piotrem Pałaginem

2 lutego 2007 roku w Muzeum Etno­graficznym w Warsza­wie, przy ul. Kredy­towej 1 odbyło się spotkanie z dok­torem Piotrem Pałaginem, lekarzem, home­opatą, członkiem Sto­warzyszenia Home­opatów Wielkiej Bry­tanii, psy­choter­apeutą, astrolo­giem, magiem w siedem­nastym pokole­niu. Hasłem prze­wod­nim imprezy było: „Zdrowie — har­moni­jny rozwój człowieka”.

Czy­taj więcej…

Wernisaż prac Adriany Mościchowskiej

W dniu 28 kwiet­nia 2010 r. o godz. 18.00 miał miejsce wernisaż prac Adri­any Moś­ci­chowskiej.

ImageMalarka od lat zaj­muje się duchowoś­cią, uczest­niczy w warsz­tat­ach roz­woju duchowego, prak­tykuje Bhakti Krija Jogę, Reiki, kąpiele w gongu. Inspirację jej obrazów stanowi samo życie, każdy dzień, moment, to, co czuje w danej chwili. Niezwykłe przeży­cia duchowe, obcow­anie z mis­trzami w Indi­ach, Czechach czy Niem­czech stały się dla niej momen­tami dużych przemian, wprowadze­niem w kole­jne etapy dojrza­łości duchowej i znalazły odzwier­ciedle­nie w twór­c­zości. W poszuki­wa­niu włas­nej drogi natrafiła też na przekazy i obrazy WING­MAK­ERS, w których odnalazła wspólny język i kod symboli.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.