Spotkanie z Jarosławem Gronertem

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” zaprasza na spotkanie z jed­nym z najwybit­niejszych i naj­ciekawszych pol­s­kich astrologów Jarosławem Gronertem, które zostanie połąc­zone z pro­mocją jego najnowszej książki „Strate­gia Kos­mosu”. Spotkanie odbędzie się w środę, 6 lutego 2008 r., o godz. 17.30 w Muzeum Etno­graficznym w Warsza­wie przy ul. Kredy­towej 1.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Debrą Lynne Katz

16 sty­cz­nia 2008 roku w Muzeum Etno­graficznym przy ul. Kredy­towej 1 w Warsza­wie odbyło się spotkanie z DEBRĄ LYNNE KATZ, medium z Kali­fornii, znaną na całym świecie jas­nowidzącą, uzdrowicielką, nauczy­cielem duchowym i doradcą, której towarzyszyła Francine Marie – zawodowy jas­nowidz, nauczy­ciel roz­woju psy­chicznego, artys­tka i pisarka.
Czy­taj więcej…

Spotkanie z Reginą Sidorkiewicz

W piątek 7 grud­nia (Muzeum Etno­graficzne, ul. Kredy­towa 1) w warsza­wskim Klu­bie Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” odbyło się spotkanie z Reginą Sidorkiewicz, uważaną za spec­jal­istkę nr 1 w Polsce w sferze widzenia i inter­pre­tacji aury ludzkiej. Imprezę połąc­zono z pro­mocją najnowszej książki Reginy Sidorkiewicz Tajem­nice aury ludzkiej, którą wydało Wydawnictwo Medium i która ma wszelkie dane ku temu, by stać się czytel­niczym bestsellerem.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Brucem Moenem

We wtorek 6 listopada w Muzeum Etno­graficznym przy ul. Kredy­towej 1odbyło się spotkanie z BRUCEM MOENEM, amerykańskim badaczem i prak­tykiem wędrówek w innych rzeczy­wis­toś­ci­ach, uczniem i współpra­cown­ikiem Roberta Mon­roe, autorem wydanych również w Polsce, cieszą­cych się ogromną poczyt­noś­cią książek Podróże w niez­nane, Podróż poza wszelkie wąt­pli­wości, Podróże do życia po śmierci, Świadome podróże w niefizy­czne światy (podręcznik wiedzy o obszarach niefizy­cznych i sztuce odzyski­wa­nia).
Spotkanie z Brucem, który po raz pier­wszy goś­cił w naszym klu­bie wiosną 2005 r., było połąc­zone z pro­mocją jego najnowszej książki Podróż do ojca cieka­wości.
Czy­taj więcej…

Spotkanie z Darkiem Sugierem

2 października w Muzeum Etno­graficznym przy ulicy Kredy­towej 1 w warsza­wskim Klu­bie Przy­jaciół Niez­nanego Świata odbyło się spotkanie z Dark­iem Sug­ierem, autorem książki Miłość i wol­ność. Poza ciałem.
Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.