Spotkanie z dr. Gilbertem Renaud

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” zaprasza na ostat­nie spotkanie przed wakac­jami. Odbędzie się ono 4 czer­wca 2008 r. o godzinie 17.30 w Warsza­wie, pl. Bankowy 1, Gale­ria Por­czyńs­kich ● Uwaga – miejsce inne niż zazwyczaj! ● Naszym goś­ciem będzie tym razem dr Gilbert Renaud z Kanady, kon­sul­tant Total­nej Biologii i Bio­log­icznego Depro­gramowa­nia w Van­cou­ver, mający ponad 20-​letnie doświad­cze­nie na polu medy­cyny nat­u­ral­nej. Hasło jego wykładu brzmi: Biolo­gia totalna. Uzdraw­ianie poprzez świado­mość.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z dr Zofią Weaver

Klub Przy­jaciół zaprasza na spotkanie z dr Zofią Weaver z Lon­dynu — członkiem zarządu bry­tyjskiego Soci­ety for Psy­chi­cal Research (Towarzystwa Badań Para­psy­chicznych) oraz współau­torką wydanej w USA książki o słyn­nym pol­skim jas­nowidzu Ste­fanie Ossowieckim.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Piotrem Piotrowskim

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” zaprasza na spotkanie z Piotrem Piotrowskim, które odbędzie się w środę, 9 kwiet­nia 2008 r. o godz. 17.30 w Muzeum Etno­graficznym w Warsza­wie, ul. Kredy­towa 1.

PIOTR PIOTROWSKI jest jed­nym z naj­ciekawszych pol­s­kich astrologów, autorem zdu­miewa­jąco trafnej prog­nozy roz­woju sytu­acji społeczno-​politycznej w Polsce, sfor­mułowanej w początkach 2007 r., a wydrukowanej w jubileuszowym 200 numerze Niez­nanego Świata z sierp­nia 2007 r.
Impreza zostanie połąc­zona z pro­mocja dwóch książek Pio­tra Piotrowskiego: Lilith — czarny księżyc oraz Przesłanie Chi­rona.
Czy­taj więcej…

Spotkanie z Andrzejem Szmilichowskim

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” zaprasza na spotkanie z Andrze­jem Szmili­chowskim — mieszka­ją­cym od ponad 30 lat w Szwecji pol­skim pis­arzem, dzi­en­nikarzem, extrasensem, stałym współpra­cown­ikiem Niez­nanego Świata i kore­spon­den­tem naszego pisma w tym kraju, autorem kilku­nastu książek, z których więk­szość, podob­nie jak comiesięczny feli­eton Andrzeja Szmili­chowskiego w , odnosi się do prob­lemów ezoteryki i sze­roko pojętej duchowości. Spotkanie odbędzie się w środę, 5 marca 2008 r., w Muzeum Etno­graficznym w Warsza­wie przy ul Kredy­towej 1.
Czy­taj więcej…

Spotkanie z Jarosławem Gronertem

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” zaprasza na spotkanie z jed­nym z najwybit­niejszych i naj­ciekawszych pol­s­kich astrologów Jarosławem Gronertem, które zostanie połąc­zone z pro­mocją jego najnowszej książki „Strate­gia Kos­mosu”. Spotkanie odbędzie się w środę, 6 lutego 2008 r., o godz. 17.30 w Muzeum Etno­graficznym w Warsza­wie przy ul. Kredy­towej 1.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.