Spotkanie z Wiesławą Bakaj - Matryca Energetyczna / Dwupunkt (VIDEO)

Wiesława Bakaj – z wyk­sz­tałce­nia mag­is­ter ped­a­gogiki z 25-​letnim stażem – ukończyła Między­nar­o­dowy Insty­tut Reflek­sologii Twarzy i jako reflek­solog pracuje do dzisiaj. Obok tech­niki Dwupunktu posługuje się również kilkoma innymi, jak: ter­apią czaszkowo-​krzyżową, klaw­it­er­apią, masażem ener­gety­cznym i oczyszcza­ją­cym, Theta Healingiem, Metodą Domančića, a także urządze­niem Quan­tec. Z wielką pasją i zaan­gażowaniem pomaga ludziom wykre­ować ich własne marzenia.
(14.07.2016, Warszawa, KGNŚ)

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Idalią Raganowską

Lecznicze właś­ci­wości wody oraz krzemu, złota i sre­bra.
(30.06.2016, Warszawa, KGNŚ)

Idalia Raganow­icz – bioen­er­goter­apeutka, psy­cho– i hipoter­apeuta, żywieniowiec, home­opata oraz spec­jal­ista zdrowia pub­licznego w jed­nej oso­bie – wiele lat studiów poświę­ciła potrze­bie dobrze prze­myślanej suplementacji.

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Izabelą Margańską (VIDEO)

Wieczór autorski Izabeli Mar­gańsskiej, autorki Przekazów duszy.
(16.06.2016, Warszawa, KGNŚ)

Świat, w którym żyjemy, zmienia się na naszych oczach, przes­tają dzi­ałać sprawd­zone sposoby na part­nerstwo, rodz­inę, wychowanie dzieci, naukę, poli­tykę, zdrowie. Jesteśmy coraz bardziej zagu­bi­eni, przes­traszeni i zestre­sowani, a auto­ry­tety padają jeden po drugim.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.