Bartosz Jemioła (19.02.2019)

Anty­bio­tyki ziołowe. Nat­u­ralna alter­natywa dla lekoopornych bak­terii. - 19.02.2019, godz. 17.30, KGNŚ, Warszawa

Nasz gość opowie o najnowszej książce Wydawnictwa Biały Wiatr Anty­bio­tyki ziołowe. Nat­u­ralna alter­natywa dla lekoopornych bak­terii.

- Gdy­bym sam był zagrożony śmier­cią z powodu choroby opornej na anty­bio­tyki – zioła przed­staw­ione w książce są tymi, które abso­lut­nie bym zas­tosował. Bez waha­nia. (Stephen Har­rod Buh­ner)

Odkrycie anty­bio­tyków na początku XX wieku wydawało się abso­lut­nym tri­um­fem medy­cyny. I rzeczy­wiś­cie tak było. Wiele chorób, które wcześniej dziesiątkowały ludzkość zostało prak­ty­cznie wye­lim­i­nowanych lub ogranic­zonych do tego stop­nia, że przes­tały zagrażać życiu.

Niestety nieod­powiedzialne prak­tyki pole­ga­jące na naduży­wa­niu anty­bio­tyków w medy­cynie czy hodowli zwierząt, doprowadz­iły do wyk­sz­tałce­nia wielu szczepów lekoopornych bak­terii. Te patogeny zagrażają dziś każdemu z nas, nie tylko dzieciom, czy ciężko chorym pacjentom.

Możemy prowadzić zdrowy styl życia, dobrze się odży­wiać, brać suple­menty… ale w kon­frontacji z super­bak­te­ri­ami mamy niewielkie szanse.

Czy zatem pozostał nam jakiś oręż, który ma szansę zastąpić anty­bio­tyki? Tym bardziej, że prak­ty­cznie nie prowadzi się żad­nych badań nad nowymi tego typu far­ma­ceu­tykami. Okazuje się, że mil­iony lat ewolucji, uczyniło z niek­tórych roślin naszych niezwykłych sprzymierzeńców w kon­frontacji z bak­te­ri­ami i innymi mikrobami. Z infekc­jami lekoopornymi nie poradzi sobie nalewka z czosnku, syrop z cebuli, ekstrakt z pestek gre­jpfruta czy ole­jek z oregano. Tu jest potrzebny dużo grub­szy kaliber!

Ist­nieją niezbyt znane w Polsce super-​rośliny, które wyk­sz­tał­ciły niezwykłe mech­a­nizmy obronne prze­ci­wko różnym lekoopornym patogenom. To one są w stanie ura­tować nas i naszych blis­kich, kiedy wszys­tko inne zawiedzie.

Oto książka, opisu­jąca tych super-​bohaterów. Oto wykład, który Wam ją przybliży!

Bar­tosz Jemioła - absol­went Uni­w­er­sytetu Medy­cznego w Lublinie. Far­ma­ceuta zafas­cynowany właś­ci­woś­ci­ami ziół i medy­cyną nat­u­ralną. Od dzieciństwa pogłębia swoją wiedzę o rośli­nach i nat­u­ral­nych meto­dach leczenia. Dzieli się nią jako nauczy­ciel far­makog­nozji na kierunku Tech­nik Far­ma­ceu­ty­czny w Medyczno-​Społecznym Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego w Rzes­zowie oraz na kanale YouTube i pod­czas autors­kich, prak­ty­cznych warsz­tatów tem­aty­cznych. Autor książki Terenowa apteczka ziołowa. Sztuczki survivalowe.

Zapraszamy!

W sprzedaży



Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.