BOŻENA ŻAK-CYRAN

Świadomy styl życia i odży­wianie warunk­iem zdrowia w kra­jach rozwinię­tych prze­mysłowo (16.01.2019, KGNŚ, Warszawa)

Bożena Żak-​Cyran — diete­ty­czka i dietoter­apeutka zaj­mu­jąca się zdrowym odży­wian­iem od ponad 20 lat. Jest autorką ośmiu książek wydanych nakła­dem Wydawnictwa Galak­tyka. W swo­jej pracy opiera się m.in.: na zasadach makro­bio­tyki i chińskim mod­elu Pię­ciu Przemian, a także oso­bistym doświad­cze­niu powrotu do zdrowia po prze­bytej choro­bie nowotworowej.

W trak­cie spotka­nia nasz gość poruszy następu­jące kwestie:

  • Wybory człowieka deter­min­u­jące jego los
  • Geny a styl życia
  • Co niszczy zdrowie i jak je chronić
  • Odtruwanie orga­nizmu i wspieranie nat­u­ral­nej zdol­ności samo uzdrawiania
  • Dbałość o florę bakteryjną
  • Równowaga skład­ników pokarmowych
  • Żywność pochodzenia roślin­nego wzmac­ni­a­jąca układ immunologiczny
  • Ochrona orga­nizmu przed choro­bot­wór­czymi czyn­nikami ze środowiska (żywność bogata w enzymy, sub­stancje bio­log­icznie czynne i salvestrole)
  • Chaos infor­ma­cyjny wokół diet i wybór włas­nego, opty­mal­nego sposobu odżywiania

Zapraszamy!

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.