UFO nad Warszawą

Red. Piotr Cielebiaś o blis­kich spotka­ni­ach w stol­icy (07.11.2018, KGNŚ, Warszawa)

Czy w tęt­nią­cym życiem, pełnym kamer blisko dwu­mil­ionowym mieś­cie, które nigdy nie zasypia, mają miejsce obserwacje UFO?

Czy można tu spotkać ludzi twierdzą­cych, że zostali uprowadzeni przez Obcych?

Odpowiedź zaskoczy wielu. Warszawa to gorący punkt na mapie spotkań z niezi­den­ty­fikowanymi obiek­tami lata­ją­cymi. Choć wiele przy­pad­ków łatwo wyjaśnić, inne pozostają tajem­nicą. Stołeczni badacze reg­u­larnie otrzy­mują relacje o dzi­wnych zjawiskach na niebie. Mało kto jed­nak wie, że miasto ma długą „ufo­log­iczną his­torię”, a do pier­wszych obserwacji lata­ją­cych dysków – jeśli wierzyć świad­kom – doszło tu na długo przed rok­iem 1947, uchodzą­cym za początek „współczes­nej ery UFO”. Drugi zapom­ni­any aspekt to słynna „fala” z końca lat 70-​tych i początku 80-​tych, znana z kilku spek­taku­larnych zdarzeń, w tym leg­en­darnego lądowa­nia ufo­nautów na Czerniakowie.

O starszych oraz współczes­nych zdarzeni­ach, uprowadzeni­ach oraz zdję­ci­ach UFO opowie zastępca Redak­tora Naczel­nego Niez­nanego Świata, Piotr Cielebiaś – doskonale znany naszym Czytel­nikom pub­l­i­cysta, a także his­to­ryk, autor książki poświę­conej obserwacjom UFO nad Pol­ską, która została wydana w kilku językach. Jego zdaniem pode­jś­cie do tej zagadki z his­to­rycznego punktu widzenia, pozwala na obiek­ty­wną ocenę fenomenu lata­ją­cych talerzy. Z drugiej strony 70 lat ofic­jal­nych badań nad UFO, nie doprowadz­iło do żad­nych konkret­nych wniosków, zostaw­ia­jąc nas z wieloma pyta­ni­ami bez odpowiedzi.

Czy naprawdę odwiedzają nas astronauci z innych planet? Czy władze i wojsko wiedzą o tym coś więcej? Dlaczego uczeni nie trak­tują relacji o UFO jako dowodów na kon­takt z Obcymi? I czemu przed laty obiekty te były tak bardzo zain­tere­sowane Warszawą? Na te pyta­nia postaramy się odpowiedzieć pod­czas środowego spotkania.

Zapraszamy.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.