Elisabeth Iwona Röpcke (VIDEO)

Spotkanie z autorką książki: Podróże do świata dusz. Trans­for­mu­jące doświad­czenia.. (17.05.2018, KGNŚ, Warszawa)

Książka, o jakiej mowa, pow­stała na pod­stawie prowad­zonych przez Elis­a­beth I. Röpcke sesji metodą LBL dr. Michaela New­tona. Niez­nany Świat udzielił tej edy­cji patronatu medi­al­nego, a jej autorka, która mieszka w Niem­czech, przy­jedzie na spotkanie z Czytel­nikami miesięcznika prosto z Bremy.

O regresyjnych ter­api­ach Elis­a­beth Iwony Röpcke (Kupisz) zamieś­cil­iśmy w numer­ach 11 i 12 Niez­nanego Świata z 2015 r. obsz­erny, dwuczęś­ciowy repor­taż pióra Mał­gorzaty Stępień Regresja LBL: duchowa ekspedy­cja do sfery między wcie­le­ni­ami, który spotkał się z żywym odzewem Czytel­ników. Przy­pom­ni­jmy, że autorka Podróży do świata dusz… jest utal­en­towaną malarką (jej obrazy pow­stają na postawie opisów pod­dawanych regresji w trak­cie sesji LBL), a ma co dzień pracuje jako socjolog, ter­apeuta rodzinny, super­wizor, coach, także nauczy­ciel Hatha Yogi według B.K.S. Iyen­gara. Wyko­rzys­tuje m.in. tech­niki komu­nikacji i medi­acji, pracy ze stre­sem, EFT (Tech­nikę Emocjon­al­nej Wol­ności), ustaw­ienia rodzinne B. Hellingera, wspom­ni­aną regresję LBL do życia między życi­ami metodą dr. Michaela New­tona, rebirthing, reiki, ter­apię esenc­jami dr. Bacha, kinezjologię, reflek­soter­apię, har­mo­ni­zowanie cza­kramów na stopach, masaż dźwiękiem mis tybe­tańs­kich, taniec.

Spotkanie z naszym goś­ciem z Niemiec poprowadzi redak­tor Mał­gorzata Stępień. Będzie po nim można zdobyć auto­graf autorki książki.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.