dr Danuta Adamska-Rutkowska

Uroczyste wręcze­nie Dyplomu Nagrody Hon­orowej „Niez­nanego Świata” za 2017 r. (13.12.2017, Warszawa,KGNŚ)

Tegoroczna Lau­re­atka jest Czytel­nikom naszego miesięcznika dobrze znana, gdyż w ostat­nich miesią­cach odbyła z Państ­wem dwa spotka­nia, a jej książki cieszą się niesłab­ną­cym powodze­niem. Hon­oru­jąc dr Danutę Adamską-​Rutkowską naszą sym­bol­iczną nagrodą, dal­iśmy w ten sposób wyraz uzna­niu dla niej jako nieza­leżnego naukowca i badacza fenomenów psi, pop­u­laryza­torki rzetel­nej wiedzy na ten temat, współtwór­czyni nowego paradyg­matu naukowego, a także autorki kilkuset pub­likacji jak również serii książek poświę­conych anal­izie fenomenu świado­mości oraz jego relacji z materią i informacją.

Po wręcze­niu Dyplomu Nagrody Hon­orowej nasza Lau­re­atka podzieli się swoimi najnowszymi reflek­s­jami i opowie o pracy nad kole­jną książką. Treść dyplomu wraz z jego uza­sad­nie­niem oraz obsz­erny wywiad z dr Danutą Adamska-​Rutkowską zamieś­cil­iśmy w grud­niowym wyda­niu „”, które weszło do sprzedaży w całym kraju 20 listopada.

Zapraszamy!

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.