Tadeusz Miszczak (VIDEO)

Spotkanie z Tadeuszem Mis­zcza­kiem — „Kro­ple TODA — przy­wracanie pier­wot­nej energii poprzez dostar­czanie wzor­cowych bioin­for­ma­cji i enzymów” (15.11.2017, Warszawa, KGNŚ)

Tadeusz Mis­zczak to wyłączny przed­staw­iciel na tery­to­rium U.E. kanadyjskiej firmy TODA Herbal Inter­na­tional Inc. Van­cou­ver – od 25 lat zgłębia tem­atykę Medy­cyny Nat­u­ral­nej. Pro­muje zdrowie i korzys­tanie z darów Natury poprzez pro­fi­lak­tykę a także wdrażanie prostych zasad utrzy­ma­nia równowagi w orga­nizmie, szczegól­nie w odniesie­niu do metab­o­lizmu i psy­cho­so­matyki . Pasjonuje się medy­cyną sportu oraz ura­zowości. Wiele uwagi poświęca osobom niepełnosprawnym, jak również uza­leżnionym. Prowadzi Cen­trum Pro­mocji i Pro­fi­lak­tyki Zdrowia w Międzyrzeczu, gdzie real­izuje pro­gram umożli­wia­jący ludziom powrót na drogę zdrowia zgod­nie z filo­zofią Hipokratesa.

Nasz gość wprowadzi nas w następu­jące zagadnienia:

  • równowaga bio-​, psy­chofizy­czna w organizmie
  • praw­idłowy metab­o­lizm a zrównoważona żywność
  • medy­cyna holisty­czna – całoś­ciowe pode­jś­cie do człowieka – zin­te­growanie działań
  • Kro­ple TODA w nowoczes­nej pro­fi­lak­tyce i terapii
  • odkrycie pier­wot­nej energii oraz bioin­for­ma­cji w rośli­nach i zachowanie ich w for­mule Kro­pli TODA.

Kro­ple TODA to najwyższej świa­towej klasy pro­dukt nat­u­ralny. Się­ga­jąc do starożyt­nych recep­tur stwor­zono ich for­mułę, przy ścisłym zas­tosowa­niu między­nar­o­dowych stan­dardów jakości GMP, w fito-​farmakologicznych lab­o­ra­to­ri­ach w Van­cou­ver, w Kanadzie. Wysoka jakość nat­u­ral­nych skład­ników umożli­wia zdrową komu­nikację między komórkami, ułatwia­jąc pro­ces samoreg­u­lacji i samoleczenia.

Dzięki zakodowanej w kro­plach mocy Natury uruchami­ane przez nie pro­cesy napraw­cze wspo­ma­gają orga­nizm w różnorod­nych prob­lemach zdrowot­nych. Wzbudzają coraz więk­sze zain­tere­sowanie wśród pac­jen­tów oraz lekarzy, zarówno w okre­sie pro­fi­lak­tyki, jak i wspo­ma­gania w konkret­nych chorobach.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.